Разработка программы стимулирования для банка

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Реферат
  Тема: Разработка программы стимулирования для банка

  ЗМІСТ

  стор.

  Вступ

  1 Теоретичний підхід щодо стимулювання збуту в системі

  маркетингових комунікацій

  Стимулювання збуту у системі маркетингових

  комунікацій

  Цілі стимулювання збуту

  Стимулювання споживачів

  Стимулювання працівників банку

  Стимулювання посередників і партнерів

  Європейський Кодекс практики стимулювання збуту

  Перспективи розвитку стимулювання збуту

  банківських послуг

  2 Аналіз комерційної діяльності ВАТ КБ „Надра” та

  системи стимулювання збуту

  2.1 Загальний опис діяльності банку

  2.2 Аналіз фінансового стану

  2.3 Аналіз кадрової політики

  2.4 Аналіз надаваних послуг

  2.5 Аналіз системи стимулювання збуту

  3 Рекомендації щодо розробки програми стимулювання збуту

  3.1 Аналіз ринку автокредитів – 2005–2007 р.

  3.2 Опис послуги, для якої розробляється програма

  стимулювання

  3.3 Розробка програми стимулювання

  3.4 Оцінка результатів програми стимулювання збуту

  4 Охорона праці та навколишнього середовища

  Висновки

  Список джерел інформації

  Додаток А

  РЕФЕРАТ

  Звіт про БР: стор., табл., рис., джерел, додатків

  Ключові слова

  : МАРКЕТИНГ, МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ, СТИМУЛЮВАННЯ, ПОСЛУГА, ПРОГРАМА СТИМУЛЮВАННЯ, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ, КРЕДИТУВАННЯ,

  КЛІЄНТ

  Робота містить чотири розділи. Перший розділ розкриває теоретичні основи стимулювання у системі маркетингових

  комунікацій.

  Другий розділ присвячений аналізу діяльності ВАТ КБ „Надра”, розглянуті основні фінансові документи та показники, виявлен

  підхід, який застосовується до стимулювання ВАТ КБ „Надра”.

  Третій розділ складається з опису послуги ВАТ КБ „Надра”, для якої розробляється програма стимулювання, розробки програми

  стимулювання, складання зведеного бюджету на стимулювання та розрахунку показників рентабельності та ефективності.

  Четвертий розділ присвячений охороні праці та навколишнього середовища.

  ВСТУП

  Все середовище, у якому функціонує банк, пронизане складною системою комунікацій. Банк постійно контактує зі

  своєю клієнтурою, фінансовими інститутами, центральним

  банком, різноманітними контактними аудиторіями.

  Для будь-якого банка необхідна чітка система взаємозв\'язків, комунікацій, що покликана постійно

  удосконалюватися відповідно до змін зовнішнього і внутрішнього середовища. Саме для цього розробляється комунікаційна політика, що містить у собі розвиток відношень із громадськістю,

  рекламу, численні засоби стимулювання збуту, послуг, сервісну політику, організацію участі в різноманітних виставках, фірмовий стиль і знак, роботу з засобами масової інформації і

  т.д.

  Комунікація служить засобом включення банку в зовнішнє середовище, забезпечує їй необхідний рівень взаємодії

  з навколишніми аудиторіями. При цьому в змісті комунікацій не повинно бути нічого випадкового, інакше банк зменшить свій прибуток через великі витрати на здійснення комунікації і

  через нанесення шкоди своєму іміджу. Саме тому при розробці комплексу маркетингу далеко не остання роль відводиться стратегії комунікації.

  Стратегія - це вибір найкращих шляхів діяльності банку. Практично усі банки мають свою стратегію комунікацій,

  але далеко не в усіх

  випадках вона приймає офіційну форму, чітко формулюється і доводиться до всіх рівнів.

  Найважливішими факторами, які сприяють посиленню ролі маркетингових комунікацій, є той факт, що різноманітні

  елементи використовуються на фоні соціальних, економічних та конкурентних сил, які постійно змінюються. Розглянемо наступні важливі фактори і той вплив, який вони здійснюють на

  маркетингові комунікації і практику управління просуванням:

  1) Широко розповсюджене зняття обмежень в області діяльності різноманітних компаній у багатьох галузях

  призвело до багато чисельних об’єднань і

  до скорочення кількості конкурентів. Ці події вплинули на маркетинг, в тому числі на просування за допомогою збільшення затрат на рекламу і виникнення особливих

  форм просування, таких як програма для “постійних клієнтів”, які часто користуються послугами компанії.

  2) Дерегулювання в фінансовій сфері стимулювало банки та інші фінансові інститути в проведенні агресивної

  реклами і використанні різноманітних форм стимулювання – спеціальних призів, зустрічей для залучення й утримування клієнтів та ін.

  3) Інтенсифікація глобальної конкуренції і збільшення комунікаційних можливостей також оказали значний вплив

  на маркетинг. Компанії змінили свої програми по маркетингу, в тому числі по просуванню по мірі того, як ринки і конкуренти стали охоплювати земну кулю. Задачі на рекламу і витрати на

  неї стали враховувати світові масштаби; засоби масової інформації вибираються в усьому світі; рекламні звернення апелюють до споживача в різних країнах, а продавці тепер розкинуті по

  різним світовим ринкам.

  4) Зростання інтересу до особистого фізичного стану.

  5) Посилюється роль фактора часу при придбанні товарів та послуг.

  Основними засобами впливу в комплексі стимулювання є реклама, стимулювання збуту, пропаганда та особисті

  продажі.

  Коли мова заходить про розвиток індустрії маркетингових комунікацій в Україні, сьогодні усе частіше

  вживаються поняття:

  above the line (ATL) та

  below the line (BTL). Дослівно з англійської перше перекладається як \"вище межі\", друге - як \"нижче межі\", позначаючи таким чином два типи ринкових комунікацій, з якими

  працюють фахівці.

  Вислів \"вище межі\" має пряме відношення до реклами, \"нижче межі\" в основному стосується до будь-якого іншого

  комунікаційного інструменту, окрім торгового персоналу, який не належить до жодної з двох категорій. \"Нижче межі\" має традиційний стосунок до стимулювання збуту і зв’язків з

  громадськістю.

  В нинішній період просування \"нижче межі\" привертає до себе увагу маркетологів-практиків і науковців, що

  раніше було властивим лише рекламі в засобах масової інформації. Застосування стимулювання збуту, різноманітне за обсягом, характером прояву і важливістю, зростає у багатьох країнах.

  Традиційні упередження, такі, зокрема, як \"Реклама - для переможців, стимулювання ж - для тих, хто програє\" і \"Заохочення є корисними для тактичного підняття продажу\" виглядають у

  сучасних умовах все більш недоречними. Однак для кращого розуміння стимулювання збуту і науковцям, і практикам необхідно ретельно аналізувати і розуміти кожен з прийомів, враховуючи

  переваги і недоліки.

  Стимулювання споживачів, власного персоналу фірми та посередників є невід’ємною частиною комунікаційної політики будь-якої

  фірми чи установи. Розробка стратегії і програми стимулювання є актуальною темою для сучасних ринкових умов, саме тому ця тема є темою даної бакалаврської роботи „Розробка програми

  стимулювання для ВАТ КБ „Надра”.

  Ціль даної роботи - Розробка програми стимулювання послуги авто кредитування для ВАТ КБ „Надра”.

  Завдання:

  1) Розглянути теоретичні основи стимулювання у системі маркетингових комунікацій;

  2) Виявити, як розробляються програми стимулювання в ВАТ КБ „Надра”;

  3) Розробити програму стимулювання для такої послуги банку „Надра” як авто кредитування та оцінити її

  економічну ефективність.

  1 ТЕОРЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ЗБУТУ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГО...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены