Гражданское право (цивільне право)

  Дисциплина: Юриспруденция
  Тип работы: Реферат
  Тема: Гражданское право (цивільне право)

  Зміст Вступ Розділ І. Поняття і види об\'єктів цивільних прав Розділ ІІ. Речі як об\'єкти цивільних прав. Класифікація речей. Майно Розділ ІІІ. Цінні папери як об\'єкти цивільних прав

  Розділ ІV. Вексель як об\'єкт цивільних прав Розділ V. Особисті немайнові блага як об\'єкти цивільних прав. Висновки Список використаної літератури Вступ Соціальна цінність права полягає у

  тому, що воно, втілюю¬чи загальну, групову та індивідуальну волю (інтерес) учасників суспільних відносин, сприяє розвитку тих відносин, у яких заці¬кавлені як окремі індивіди, так і

  суспільство в цілому. Воно вно¬сить стабільність і порядок у ці відносини. У суспільстві, в умо¬вах цивілізації, немає такої іншої системи соціальних норм, яка змогла б забезпечити

  доцільне регулювання економічних, дер¬жавно-політичних, організаційних та інших відносин, реалізуючи при цьому демократичні, духовні та моральні цінності. Забезпечуючи простір для

  упорядкованої свободи і активності, право служить чинником соціального прогресу. Його роль особливо зро¬стає в умовах краху тоталітарних режимів, розвитку демократії. Цивільне право -

  важливий регулято¬р суспільних відносин, інструмент для вирішення різноманітних завдань, у тому числі забезпечення функціонування інших соціальних інститутів і галузей права. Норми

  цивільного право використовується різними суб\'єктами соціального життя - державою, громадськими об\'єднаннями, комерційними організа¬ціями, громадянами. У цивілізованому суспільстві саме

  цивільне право є одним із головних інструментів, здатних забезпечити організова¬ність і нормальну життєдіяльність, соціальний мир, злагоду, зняття соціальної напруженості. З метою

  задоволення своїх інтересів суб\'єкти цивільних прав вступають між собою у різноманітні відносини з приводу того чи іншого об\'єкта. Такі відносини можуть виникати заради придбання та

  перевезення речей, надання послуг, використання права авторства на твори науки, літератури, мистецтва, захисту честі, гідності та ділової репутації. Із цього можна зробити висновок, що

  об\'єкт цивільно-правових відносин, або цивільних прав, — це певне конкретне благо, з приводу якого суб\'єкти вступають у правовідносини. Такими благами можуть бути: 1) майно (речі та

  послуги); 2) результати духовної та інтелектуальної діяльності; 3) особисті немайнові блага. Розділ І. Поняття і види об\'єктів цивільних прав Насамперед потрібно зробити зауваження

  стосовно співвідношення термінів \"об\'єкти цивільних прав\" і \"об\'єкти цивільних правовідносин\", що зустрічаються в юридичній літературі. Це розмежування ґрунтується на таких міркуваннях:

  об\'єктами правовідносин є те, на що це правове відношення спрямоване і справляє певний вплив. Як суспільні зв\'язки, що виникають в результаті їх взаємодії, цивільні правовідносини можуть

  впливати лише на поведінку людини. Тому як об\'єкт цивільного правовідношення виступає поведінка його суб\'єктів, спрямована на різні матеріальні блага. Під об\'єктами цивільних прав

  розуміють будь-які матеріальні та нематеріальні блага, з приводу яких виникають цивільні правовідносини, часом звертаючи увагу на те, що \"об\'єкти цивільних прав\" і \"об\'єкти цивільних

  правовідносин\" - поняття тотожні. Очевидно, слід погодитися з тією точкою зору, що розмежування зазначених понять видається штучним. Адже коли йдеться про блага, що становлять інтерес для

  суб\'єктів цивільного права, то вони не тільки є об\'єктом прав однієї особи, а й породжують також обов\'язки інших осіб, без яких суб\'єктивне право не може бути реалізоване. Але якщо ми

  стверджуємо, що навколо якихось матеріальних або нематеріальних благ складається система цивільних прав і обов\'язків, то маємо визнати, що ця система прав і обов\'язків є не що інше як

  цивільне правовідношення. Отже, можна дійти висновку, що \"об\'єкти цивільних прав\" і \"об\'єкти цивільних правовідносин\" — поняття тотожні. Це дозволяє однаковою мірою користуватися як

  одним, так й іншим терміном. Об\'єкти цивільних прав (правовідносин) можуть бути визначені як матеріальні та (або) нематеріальні блага, з приводу яких складаються цивільні правовідносини.

  Класифікація об\'єктів цивільних прав (правовідносин) можлива за різними підставами. Зокрема в ЦК пропонуються класифікації об\'єктів цивільних прав за двома критеріями: 1) залежно від

  характеру благ (ст. 177) і 2) залежно від оборотоздатності об\'єктів цивільних прав (ст. 178). Хоча першою із зазначених класифікацій у ЦК вміщена класифікація об\'єктів цивільних прав

  залежно від характеру благ, але з практичних міркувань варто виходити з пріоритетності поділу об\'єктів на види залежно від їх оборотоздатності. В ст.178 ЦКУ зазначено, що об\'єкти

  цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обороту,

  або не обмежені в обороті, або не є невід\'ємними від фізичної чи юридичної особи. Види об\'єктів цивільних прав, перебування яких у цивільному обороті не допускається (об\'єкти, вилучені з

  цивільного обороту), мають бути прямо встановлені у законі. Види об\'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких у цивільному обороті

  допускається за спеціальним дозволом (об\'єкти, обмежено оборотоздатні), встановлюються законом. Оборотоздатність об\'єктів цивільних прав — це можливість здійснення стосовно них правочинів

  та інших юридичних дій. Залежно від ступеня оборотоздатності об\'єкти цивільних прав поділяються на три групи: а) об\'єкти, що перебувають у вільному обігу. За загальним правилом, об\'єкти

  цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку правонаступництва чи спадкування або іншим чином, якщо вони не вилучені з цивільного обігу,

  або не обмежені в обігу, або не є невід\'ємними від фізичної чи юридичної особи; б) об\'єкти, обмежені у цивільному обігу (обмежено оборотоздатні). Суть обмеження оборотоздатності полягає у

  тому, що певні об\'єкти можуть належати лише учасникам цивільного обігу, що відповідають встановленим законодавством вимогам, або їх придбання (відчуження) допускається лише на підставі

  спеціальних дозволів. Види об\'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обігу або перебування яких у цивільному обігу допускається за спеціальним дозволом,

  встановлюються законом. Наприклад, згідно із Законом України від 27 липня 1994 р. \"Про надра\" ділянки надр не можуть бути предметом купівлі-продажу, дарування, спадкування, застави або

  відчужуватися в іншій формі. Вони можуть передаватися в користування лише на підставі ліцензії для видобутку корисних копалин, будівництва й експлуатації підземних споруджень,

  геологічного вивчення тощо. Без ліцензії дозволяється видобуток загальнопоширених корисних копалин для власних потреб власниками земельних ділянок у межах цих ділянок; в) об\'єкти,

  вилучені з цивільного обігу. Вилученими з цивільного обігу вважаються об\'єкти, які не можуть бути предметом правочинів. Види об\'єктів цивільних прав, перебування яких у цивільн...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены