Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств

  Дисциплина: Юриспруденция
  Тип работы: Реферат
  Тема: Органiзацiйно-правовi форми пiдприємств

  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ПІДПРИЄМСТВ

  Законодавство України про підприємства оперує такими поняттями, як організаційні форми, види і категорії підприємств. Кожне з них вживається для класифікації підприємств за

  певними ознаками.

  Організаційна (організаційно-правова) форма передбачає класифікацію підприємств залежно від трьох форм власності, визначених ст.2 Закону «Про власність», та від способів

  роз­межування в підприємствах окремих форм власності і уп­равління майном. Юридичне значення цього полягає в ура­хуванні в законодавстві, тобто в Законі «Про підприємства в Україні» і

  спеціальних законах, особливостей правового ста­новища підприємств окремих видів.

  Загалом організаційна форма і вид визначають суб\'єкта, який має право присвоювати результати діяльності підприєм­ства. З точки зору організаційної форми підприємства

  визначаються як державні, колективні, приватні та підприєм­ства двох і більше форм власності (змішані).

  Державне підприємство

  являє собою організаційно-правову форму підприємства, заснованого на державній власності. Визначення державне вказує, що дане підприємство має особ­ливості правового становища

  порівняно з недержавними підприємствами. Ці особливості обумовлені способом відмежу­вання функцій власника від функцій управління майном в державному підприємстві. Саме державне

  підприємство як майновий комплекс є об\'єктом права державної власності. Підприємству як суб\'єкту права це майно належить на праві повного господарського відання. Дане право вужче, ніж

  пра­во власності. Обсяг його залежить від цільового призначення відповідного майна. Державне підприємство володіє, корис­тується і розпоряджається цим майном, «вчиняючи щодо нього

  будь-які дії, що не суперечать закону та цілям діяльності підприємства», тобто його статуту. Оскільки державне підприємство є суб\'єктом права повного господарського відан­ня майном, а

  не суб\'єктом права власності, щодо державних підприємств діє спеціальна категорія

  правовий режим май­на державних підприємств

  (ст.37 Закону «Про власність»). Вона означає, що державні підприємства керуються спеціальними правилами заснування, утворення їх майна при заснуванні, визначення цілей і предмета

  діяльності (статути затверджу­ють і контролюють уповноважені органи), управління май­ном, розподілу прибутку тощо.

  Державні підприємства як суб\'єкти одної форми власності (організаційної форми) поділяються на види:

  державні підприємства, засновані на загальнодержавній власності;

  державні підприємства, засновані на республіканській (Рес­публіки Крим) власності;

  державні комунальні підприєм­ства, засновані на власності адміністративно-територіальних одиниць.

  Усі ці підприємства

  державні юридичні особи.

  Колективне підприємство

  (точніше його можна було б назвати «підприємство колективної власності»)

  це організа­ційно-правова форма підприємства, заснованого на одному або кількох видах колективної власності.

  Визначення колективне означає, що підприємство нале­жить колективу співвласників (засновників, учасників), які діють як один суб\'єкт права колективної власності.

  Право-суб\'єктність власника (у даному разі колективу або групи власників, організованих у колективне підприємство з пра­вами юридичної особи) реалізується через юридичну особу –

  підприємство, яке володіє, користується і розпоряджається майном відповідно до свого статуту (ст.ст-6,20,21 Закону «Про власність»). Це вид недержавної юридичної особи. Право

  колективної власності у колективному підприємстві безпо­середньо здійснюють його органи управління

  вищий орган управління (загальні збори або конференція) і правління. Отже, колективне підприємство, поки воно діє,

  це об\'єкт права власності відповідної юридичної особи. Його заснов­ники і учасники є власниками часток (паїв, акцій, вкладів) у майні підприємства.

  Видів колективних підприємств стільки ж, скільки суб\'єктів права колективної власності названо в статті

  Закону «Про власність»:

  колективні підприємства (наприклад, підприєм­ство, приватизоване трудовим колективом державного підприємства і не перетворене в інший вид; колективне сільськогосподарське

  підприємство);

  акціонерне або інше статутне господарське товариство (ст.ст.25,26 Закону «Про власність»);

  виробничий кооператив (ст.

  Закону «Про власність»);

  підприємство громадської організації (наприк­лад, профспілкове

  ст.28 Закону «Про власність»);

  підпри­ємство релігійної організації (ст.29 Закону «Про власність»);

  підприємство, створене господарським об\'єднанням (ст.

  Закону «Про власність»).

  Специфічним видом колективного підприємства с також орендне підприємство (ст.22 Закону «Про власність»).

  Приватне підприємство

  це організаційно-правова форма підприємства, заснованого на приватній власності однієї і більше фізичних осіб.

  Визначення приватне, крім форми власності, виражає го­ловну особливість правового становища підприємства цієї організаційної форми. Згідно із законодавством України влас­ник

  уданому разі водночас є і підприємцем, тобто власність і управління майном у приватному підприємстві не розме­жовуються.

  Відповідно до суб\'єктів права приватної власності, визна­чених Законом «Про власність», можна назвати три види приватних підприємств:

  індивідуальне приватне підприємство,

  засноване на при­ватній власності і праці однієї фізичної особи (підприєм­ство однієї особи);

  сімейне приватне підприємство,

  засноване на приватній власності та праці громадян, що проживають спільно як члени однієї сім\'ї (наприклад, сімейним підприємством може бути селянське [фермерське]

  господарство);

  приватне підприємство з правом найму робочої сили

  за­сноване на приватній власності окремого громадянина Ук­раїни, який використовує найману працю.

  Якщо приватне підприємство має не одного, а кількох влас­ників (наприклад, сімейне), його майно с спільною суміс­ною власністю. Інша, тобто часткова спільна власність, по­винна

  бути встановлена письмовою угодою власників майна (ст. 1

  Закону «Про власність»).

  Спільне підприємство

  це організаційна форма підприємства, заснованого за законами України на базі об\'єднання майна різних форм власності ст. 3 Закону “Про власність”, ст. 2 Закону “Про підприємства в

  Україні” (так звана змішана форма влас­ності). Спільні підприємства, як правило, мають форму гос­подарських товариств, тобто є суб\'єктами права колектив­ної власності.

  Засновниками спільних підприємств можуть бути юридичні особи і громадяни України, інших держав. Залежно від цьо­го є два види спільних підприємств:

  звичайні (національні) спільні підприємства;

  спільні підприємства з іноземними інвестиціями.

  Спільне підприємство з іноземними інвестиціями

  це підприємство будь-якої організаційно-правової форми, ство­рене за законами України, якщо в його статутному фонді протягом календарного року є кваліфікаційна іноземна

  інвес­тиція (тобто іноземна інвестиція, що становить не менше

  відсотків статутного капіталу і при цьому не може бути мен­ше суми, еквівалентної залежно від виду інвестиції

  тися­чам доларів США,

  тисячам,

  тисячам чи

  млн. доларів США)....

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены