ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

  Дисциплина: Культурология
  Тип работы: Реферат
  Тема: ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

  АВТОМОБІЛЬНО – ДОРОЖНІЙ ІНСТИТУТ

  ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ.

  ВИКОНАЛА СТУДЕНТКА

  ГРУПИ МО 99А

  ПОЗДНЯКОВА

  О.М.

  ПЕРЕВІРИЛА

  МАЗУРКЕВИЧ Л.О.

  ГОРЛІВКА 2000

  Провідна роль у забезпеченні виконання державою функцій щодо регулювання економічних процесів належить податкам.Саме податково-бюджетна і кредитно-грошова політика є ефективними

  методами державного регулювання ринкової економики, що застосовуються в більшості західних країн протягом багатьох десятиріч.

  Податки-це обов

  язкові платежі фізичних та юридичних осіб до центрального і місцевого бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими актами тієї чи іншої

  країни.

  Найповніше сутність податків характеризують виконувані ними функції-фіскальна і регулююча.

  В усіх державах на різних етапах їхнього історичного розвитку податки виконували перед усім

  фіскальну функцію, тобто забезпечували централізацію певної частини ВНП в державному бюджеті з метою фінансування державних витрат.

  Протягом останніх двох десятиліть значного розвитку набула регулююча функція податків.Сутність її

  полягає у впливі податків на різні аспекти діяльності платників їх.Ця функція заснована на тому, що, вилучаючи за допомогою податків певну частку доходів економічних суб

  єктів, можна стимулювати або стримувати їх діяльність у відповідних напрямах, а отже, регулювати соціально-економічні процеси в країні використання регулюючої функції податків

  здійснюється через податкову політику.

  Класифікація податків.

  Податки можна класифікувати так:

  1.За формою оподаткування-прямі та непрямі

  2.За об

  єктом оподаткування - на доходи на споживання (сплачуються не при отриманні, а при використанні) і на майно

  3.Залежно від рівня державних структур, які встановлюють подат-ки,-загальнодержавні та місцеві

  4.За способом стягнення - розкладні (вони встановлюються спочатку в загальній сумі відповідно до потреб держави в доходах, потім цю суму розкладають на окремі частини за

  територіальними одиницями, а на низовому рівні-між платниками) та окладні (передбачають встановлення спочатку ставок, а потім розміру

  загальна величина податку формується як сума платежів окремих платників)

  Найбільшого значення набула класифікація податків на прямі та непрямі. Прямі податки встановлюються безпосередньо щодо платників. Це податки на їхні доходи та майно. Непрямі

  податки- це податки на споживання, тобто на товари та послуги.Непрямі податки є частиною ціни реалізованих товарів. З підвищенням їх зростають ціни.

  Прямі податки містять: особистий прибутковий податок, податок на прибуток корпорацій, на соціальне

  страхування і на фонд заробітної плати(соціальні податки), майнові податки, в тому числі

  податки на власність, тощо.

  Основними видами непрямих податків є: акцизи (спецефічні та універсальні), фіскальні монополії,

  мита.

  Податкова політика як засіб макроекономічного регулювання, властивий економіці ринкового типу, в

  Україні лише починає формуватися. Цей процес ускладнюється насамперед від- сутністю виваженої, реалістичної концепції виходу України з економічної кризи, розробленої на основі певної

  економічної теорії.Справа в тому, що якщо основним шляхом виходу економіки з кризового стану вважати стимулювання пропозиції, слід застосовувати одну податкову політику, якщо ж

  орієнтуватись на досягнення фінансової стабілізації, передусім низького рівня дефіциту державного бюджету,-іншу.

  Невирішеність проблеми на концептуальному рівні,по- перше, призводить до нестабільності

  податкової політики, що дестабілізує економику, по-друге, зумовлює використання податків не як засобу мобілізації доходів до державного бюджету, тобто у їх фіскальній функції. Саме

  збереження попереднього обсягу доходів бюджету або зростання їх було досі головним критерієм при визначенні ставок оподаткування.

  Отже, розробка і використання в Україні податкової полі-тики як засобу макроекономічного регулювання є одним з найактуальніших сучасних завдань.

  Невипадково податкова система України знаходиться в центрі уваги державних органів

  країни.Наробляється система законодавчо-нормативних актів з цього питання.

  Основним законодавчим актом з питань діяльності податкової служби є Закон України ”Про державну

  податкову службу в Україні.”До складу державної податкової служби входять:Головна державна податкова інспекція України,державні податкові інспекції по Автономній Республиці

  Крим,областях,районах,містах і районах у містах.

  Головним завданням державних податкових інспекцій є здійснення контролю за дотриманням

  податкового законодавства,правильністю обчислення,повнотою і соєчасністю сплати до бюджетів податків,зборів та інших платежів і неподаткових доходів та внесків до державних цільових

  фондів,встановлених законодавством України.

  Державна податкова служба діє при Міністерстві фінансів України і підпорядковується йому.

  Державні податкові інспекції співпрацюють з фінансоивими органами,установами банків,судами та

  арбітражними судами,Службою безпеки України,органами внутрішніх справ і прокуратури,а також державною контрольно-ревізійною службою,іншими контролюючими органами.

  Головну державну податкову інспекцію(ГДПІ)очолює заступник Міністра фінансів України,начальник

  Головної державної податкової інспекції України.

  Заступник Міністра фінансів,начальник Головної державної податкової інспекції України та його

  заступники призначаються Кабінетом Міністрів України.

  Функції державних податкових інспекцій.

  На різних рівнях податкові інспекції виконують різні функції.Вони визначені у Законі України “Про

  державну податкову службу в Україні”.

  Голвна державна податкова інспекція України:

  1.Проводить безпосередньо і організовує роботу державних податкових інспекцій,пов

  язану з :

  а)здійсненням контролю за дотриманням законодавства про податки,інші платежі до бюджетів і внески

  до державних цільових фондів,законності валютни операцій,порядку розрахунків із споживачами з використанням контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг,лімітів готівки в касах

  та за її використанням для розрахунків за товари,роботи,послуги;

  б)проведенням всебічних перевірок фактів приховування,зниження сум податків та інших

  платежів;

  в)виявленням,обліком,оцінкою та реалізацією конфіскованого,безхазяйного майна,майна,що перейшло

  за правом спадкоємства до держави,та скарбів;

  г)проведенням перевірок правильності справляння і схоронності коштів,одержаних у сплату

  державного мита,а також у разі здійснення виконкомами сільських і селищних Рад народних депутатів касових операцій щодо приймання від населення коштів на сплату податкових

  платежів.

  2.Розробляє і видає інструктивні та методичні документи про порядок застосування законодавчих актів про податки,інші платежі до бюджетів,внески до державних цільових фондів,а

  також нормативні акти з питань формування Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов

  язкових платежів.

  3.Затверджує форми податкових розрахунків,звітів,декларацій та інших документів,пов

  язаних з обчисленн...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены