виплата зарплати

  Дисциплина: Бухучёт, статистика
  Тип работы: Реферат
  Тема: виплата зарплати

  Видача та оформлення зарплати

  Згідно закону «Про оплату праці»:

  Стаття 23. Форми виплати заробітної плати

  Заробітна плата працівників підприємств на території України виплачується у

  грошових знаках, що мають законний обіг на території України. Виплата заробітної плати у формі боргових зобов\'язань і розписок або у будь-якій іншій формі забороняється.

  Заробітна плата може виплачуватися банківськими чеками у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України за погодженням з Національним банком України.

  Колективним договором, як виняток, може бути передбачено часткову виплату

  заробітної плати натурою (за цінами не вище собівартості) у розмірі, що не перевищує 30 відсотків нарахованої за місяць, у тих галузях або за тими професіями, де така виплата,

  еквівалентна за вартістю оплаті праці у грошовому виразі, є звичайною або бажаною для працівників, крім товарів, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України.

  Стаття 24. Строки, періодичність і місце виплати заробітної плати

  Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні в строки, встановлені у колективному договорі, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує

  шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.розмір заробітної плати за першу половину місяця визначається колективним

  договором або нормативним актом роботодавця , але не менше оплати за фактично відпрацьований час з розрахунку тарифної ставки (посадового окладу) працівника.

  (Новим Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо строків

  виплати заробітної плати»від 23.09.10 р. №

  2559-VI(ст 24 з-ну про опл праці та 115КЗпП)

  Міністерство праці та соціальної політики у своєму Листі№912/13/155-10

  від 09.12.2010 роз’яснює, що(15 календарних днів) має виплачуватись в період з 16 по 22 число, а за другу – з 1 по 7

  число.

  У разі, коли день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим

  або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

  Виплата заробітної плати здійснюється за місцем роботи. Забороняється

  провадити виплату заробітної плати у магазинах роздрібної торгівлі, питних і розважальних закладах, за винятком тих випадків, коли заробітна плата виплачується працюючим у цих закладах

  особам.

  За особистою письмовою згодою працівника виплата заробітної плати може

  здійснюватися через установи банків, поштовими переказами на вказаний ними рахунок (адресу) з обов\'язковою оплатою цих послуг за рахунок власника або уповноваженого ним органу.

  Своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути

  поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості

  Згідно Кодексу законів про працю (КЗПП):

  Заробiтна плата працiвникам за весь час щорiчної вiдпустки виплачується не

  пiзнiше нiж за три днi до початку вiдпустки.

  Стаття 116. Строки розрахунку при звiльненнi

  При звiльненнiЯкщо працiвник в день звiльнення не працював, то зазначенi суми мають бути виплаченi не пiзнiше наступного дня пiсля пред\'явлення звiльненим працiвником вимоги

  про розрахунок.

  В разi спору про розмiр сум, належних працiвниковi при звiльненнi, власник або уповноважений ним орган в

  усякому випадку повинен в зазначений у цiй статтi строк виплатити не оспорювану ним суму.

  Стаття 117. Вiдповiдальнiсть за затримку розрахунку при звiльненнi

  В разi невиплати з вини власника або уповноваженого ним органу належних звiльненому працiвниковi сум у

  строки, зазначенi в статтi 116 цього Кодексу, при вiдсутностi спору про їх розмiр пiдприємство, установа, органiзацiя повиннi виплатити працiвниковi його середнiй заробiток за весь час

  затримки по день фактичного розрахунку.

  При наявностi спору про розмiри належних звiльненому працiвниковi сум власник або уповноважений ним орган

  повинен сплатити зазначене в цiй статтi вiдшкодування в тому разi, коли спiр вирiшено на користь працiвника. Якщо спiр вирiшено на користь працiвника частково, то розмiр вiдшкодування

  за час затримки визначає орган, який виносить рiшення по сутi спору.

  В разi, якщо звiльнений працiвник до одержання остаточного розрахунку стане на iншу роботу, розмiр

  зазначеної в частинi першiй цiєї статтi компенсацiї зменшується на суму заробiтної плати, одержаної за новим мiсцем роботи.

  Зарплата повинна виплачуватися двічі на місяць, при затримці зарплати понад місяць виплачується

  компенсація

  Компенсація несвоєчасно виплаченої зарплати, а точніше втрат, понесених працівником у зв\'язку з несвоєчасною

  виплатою зарплати та інфляційними процесами здійснюється на підставі Закону \"Про компенсацію громадянам втрат частини доходів у зв\'язку з порушенням строків їх виплати\". Вимоги Закону

  про компенсацію поширюються на всі підприємства, установи та організації незалежно від форми власності і господарювання.

  Відповідно до пп.168.1.2 п.168.1 ст.168 Податкового кодексу: «Податок сплачується (перераховується) до

  бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу лише за умови одночасного подання розрахункового

  документа на перерахування цього податку до бюджету.»

  Відповідно до п.169.1 Податкового кодексу «платник податку має право на зменшення суми загального місячного

  оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на сумуподаткової соціальної пільги», податкову соціальну пільгу до авансу застосовувати не можна.

  Відповідно до п.4.3.7 «Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплатиєдиного

  внескуна

  загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №21-5 від 27.09.2010: «Платники під час кожної(доходу, грошового забезпечення), на суми якої (якого) нараховується

  єдиний внесок, одночасно з видачею зазначених сум зобов’язані сплачувати нарахований на ці виплати єдиний внесок у розмірі, встановленому для відповідних платників (авансові

  платежі).»

  Для обліку видачі заробітної плати із каси підприємства за умов використання

  розрахункової відомості застосовують документ «Платіжна відомість».

  На титульному листі форми вказується загальна сума виданої і депонованої

  заробітної плати

  При заповненні платіжної відомості після останнього запису необхідно зробити

  підсумковий рядок для загальної суми по відомості. Підсумкові рядки можуть бути введені в кінці кожної сторінки.

  Платіжні і розрахунково-платіжні відомості підписуються працівниками, які

  склали і перевірили їх. На титульному аркуші робиться надпис, що дозволяє видачу готівки із каси чи установи банку за підписом керівника установи і головного бухгалтера із вказівкою

  строку виплати заробітної плати і загальної суми, що підлягає виплаті.

  Заробітна плата видається з каси в триденний термін, по закінченні якого

  платіжна відомість закривається. У ній навпроти прізвищ працівників, які не отримали заробітну плату, касир ставить штамп чи робить напис від руки « Депоновано » і складає реєстр

  депонованих сум. У кінці відомості касир робить напис про фактично виплаче...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены