Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

  Дисциплина: Бухучёт, статистика
  Тип работы: Реферат
  Тема: Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть та ризикове середовище

  ГЛАВА 1.

  Кредитнi операцiї комерцiйних банкiв, їх сутнiсть

  та ризикове середовище

  1.1.

  Сутнiсть та змiст кредитної дiяльностi

  комерцiйного банку.

  Банкiвська система сьогоднi -- це одна

  найважливiших

  та невiд\'ємних структур ринкової економiки.

  Iсторично розвиток банкiв та товарного виробництва, обiгу йшли поруч i тiсно переплiтались. Банки

  при

  цьому формувались як фiнансовi посередники,

  що залучають капiтали, заощадження населення та iншi грошовi засоби, котрi вивiльнюються в ходi господарської дiяльностi, i надають їх у тимчасове користування

  iншим агентам, що потребують додаткового ресурсного капiталу. Ставши iнституцiєю фiнансового перерозподiлу вартостi, у даний час комерцiйнi банки можуть запропонувати

  клiєнтам до 200 видiв рiзноманiтних банкiвських продуктiв та послуг. Проте є наявний визначений базовий перелiк,

  без

  якого

  банк

  не може iснувати та нормально функцiонувати. До таких фундаментальних операцiй банку властиво вiдносять:

  - надання кредитiв.

  Законодавством України встановлено, що банки -- це установи, функцiєю яких

  кредитування суб\'єктiв господарської дiяльностi та громадян за рахунок залучення коштiв пiдприємств, установ, органiзацiй, населення та iнших кредитних ресурсiв,

  касове та розрахункове обслуговування народного господарства, виконання валютних та

  iнших банкiвських операцiй,

  передбачених Законом України \"Про банки i банкiвську дiяльнiсть\".

  Розглянемо детальнiше основу активної дiяльностi комерцiйного банку -- надання позичальнику кредиту, позаяк найбiльша частина активiв банку

  вкладається саме у кредитнi операцiї.

  Кредит -- це позичковий капiтал банку у грошовiй

  формi,

  що передається у

  тимчасове

  користування

  на умовах забезпеченостi, повернення, строковостi,

  платностi та цiльового характеру

  використання. Дане

  визначення

  кредиту

  випливає

  iз самої мети банкiвського бiзнесу,

  тобто отримання зиску за рахунок вмiлого, рацiонального та безпечного вкладення банкiвського капiталу.

  Принцип забезпеченостi надання кредиту означає наявнiсть у банку права для захисту власних iнтересiв,

  недопущення збиткiв вiд можливого неповернення боргу позичальником через його

  неплатоспроможнiсть. Принцип тимчасового користування, повернення та строковостi має на увазi те, що кредит повинен бути повернутий банку позичальником не

  пiзнiше

  обумовленого

  при

  наданнi позики термiну. Принцип платностi за кредит передбачає право банку справляти плату у виглядi процента за користування позикою, котра власне є основним

  джерелом традицiйних доходiв комерцiйного банку й

  складає змiст банкiвського бiзнесу. Принцип цiльового використання кредиту визначає вкладення позичкових коштiв у конкретнi

  цiлi

  дiяльностi позичальника.

  З iншого боку, кредит -- це економiчнi вiдносини мiж юридичними (у

  данiй

  роботi

  ми розглядаємо вiдносини,

  коли юридичною особою, що надає кредит, є банк), фiзичними особами та державою з приводу перерозподiлу вартостi на вищевказаних засадах.

  Загалом кредит застосовується у таких формах:

  1) банкiвський кредит -- основна форма кредиту, що надається суб\'єктам кредитування усiх форм власностi на певний

  строк,

  2) комерцiйний кредит --

  характеризує

  кредитну

  угоду

  мiж двома суб\'єктами господарської дiяльностi щодо реалiзацiї товарiв та послуг з вiдстрочкою їх оплати.

  Банк приймає участь

  данiй угодi шляхом

  надання

  кредиту

  векселедержателю

  3) лiзинговий

  кредит -- вiдносини,

  якi виникають у випадку оренди майна (форма майнового кредиту). Банк придбаває певне майно

  та

  згiдно

  договору

  оренди передає його клiєнту (з можливим наступним викупом клiєнтом цього майна). Орендна плата складається з двох величин:

  5) споживчий

  кредит

  його можуть отримати фiзичнi особи тiльки у нацiональнiй грошовiй одиницi на придбання товарiв

  6) бланковий кредит -- винятковий вид кредиту,

  7) консорцiумний кредит -- надається кiлькома банками.

  Якщо кредитором є комерцiйний банк, то можна виокремити наступнi види економiчних вiдносин, пов\'язаних iз кредитом:

  1. Найпоширенiшi -- кредитнi вiдносини мiж банком

  одного боку та пiдприємствами,

  господарськими органiзацiями i товариствами з iншого.

  Саме такi вiдносини найкраще вiдповiдають

  умовам розвинутих товарно-грошових

  вiдносин,

  що мають мiсце у ринковiй економiцi.

  2. Кредитнi

  вiдносини мiж банками та державою.

  У даний час комерцiйнi банки беруть непряму участь

  кредитуваннi

  держави, купуючи облiгацiї державних позик у її генерального агента -- Нацiонального банку України,

  тобто шляхом iнвестування капiталу у державнi цiннi папери.

  3. Кредитнi вiдносини мiж банком та населенням для придбання фiзичними особами

  споживчих

  товарiв

  тривалого

  користування та послуг.

  4. Мiжбанкiвськi

  кредитнi вiдносини.

  Зазвичай цей вид кредитних вiдносин використовується банками для пiдтримання необхiдних нормативiв та показникiв банкiвської дiяльностi,

  а також негайного виконання своїх зобов\'язань перед iншими кредиторами.

  Комерцiйнi банки можуть надавати кредити всiм суб\'єктам господарської дiяльностi незалежно вiд їх галузевої належностi, статусу, форм

  власностi у разi наявностi в них реальних можливостей та правових форм забезпечення своєчасного повернення

  кредиту

  та сплати вiдсоткiв (комiсiйних) за користування кредитом.

  Комерцiйний банк у залежностi вiд потреб та можливостей

  позичальника, а

  також iнтересiв самого банку може надавати кредити на рiзних умовах.

  Тому на практицi iснує подiл банкiвських позик за рiзноманiтними ознаками та критерiями, тобто класифiкацiя кредитiв для полегшення контролю та управлiння

  кредитним

  портфелем банку:

  - за ступiнню ризику тощо.

  Кредитнi операцiї є найважливiшим джерелом

  прибутку

  банку, проте у

  зв\'язку

  зi збiльшенням в останнi роки випадкiв неповернення кредитiв данi операцiї складають

  пiдвищену

  небезпеку

  для стiйкостi та

  стабiльностi

  банку в цiлому.

  Прикладом щодо цього можуть слугувати долi ряду банкiв України,

  краху котрих

  сприяла ризикована кредитна полiтика.

  Кредитнi вiдносини мiж комерцiйними банками та позичальниками будуються

  на пiдставi кредитних договорiв (угод).

  У практицi дiяльностi банкiв розрiзняється кредитування пряме й

  опосередковане. При

  прямому

  кредитуваннi

  договiр

  на позичку укладається безпосередньо мiж банком-кредитором i позичальником.

  Опосередковане кредитування вiдбувається при купiвлi банком фiнансових зобов\'язань (як правило, векселiв) позичальника.

  Кредитний договiр мiж банком та позичальником укладається тiльки у письмовiй формi,

  в якому визначаються

  взаємнi

  зобов\'язання та вiдповiдальнiсть сторiн. Договiр може бути укладений як шляхом складання одного документа,

  так i способом обмiну листами та зверненнями.

  Вiдповiдно

  до

  принципiв кредитування кредитний договiр передбачає такi основнi засади:

  1. Визначення призначення кредиту та його розмiр.

  2. Визначення

  строку

  користування

  позичальником кредитом.

  Датою надання кредиту вважається дата

  виникнення

  заборгованостi на позичковому рахунку позичальника.

  3. Визначення форми надання кредиту та виду позичкового

  рахунку.
  ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены