Валютное регулирование на Украине

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Реферат
  Тема: Валютное регулирование на Украине

  § 1. Особливост

  правового регулювання валютних в

  ід

  носин

  Укра

  їна

  як самост

  йна держава зд

  йсню

  зовн

  шньоторговельн

  та

  нші

  економ

  ні

  зв\'язки

  з заруб

  жними країнами через

  свої

  органи та уповноваже

  ні

  нею установ

  орган

  зац

  ії

  . Режим зд

  йснення валютних операц

  й на терит

  орії

  Укра

  ни, загальн

  принципи валютного регулювання повноваження державних орган

  функ

  ії

  банк

  в та

  нших кредитно-ф

  ін

  ансових установ Укра

  їн

  и в регулюванн

  валютних операц

  ій

  , права

  обов\'язки суб\'ект

  в валютних в

  ід

  носин установлен

  Декретом Каб

  нету М

  стр

  в Укра

  їн

  и «Про систему валютного регулювання

  валютного контролю», а також

  ін

  шими актами валютного законодавства.

  Велику к

  льк

  сть нормативн

  х акт

  в, що регулюють валют

  ні

  ід

  носини, вида

  Нац

  іо

  нальний банк Укра

  їн

  Валют

  ні

  ід

  носини складаються в сфер

  ан

  сово

  яльност

  держави

  пов\'язан

  її

  роллю в розпод

  іл

  перерозпод

  ілі

  валового внутр

  шнього продукту з метою утворення

  використання необх

  ід

  них сус

  пі

  льству валютних фонд

  В Укра

  їні

  до таких фонд

  в належать: Державний валютний фонд, республ

  канський (Автономно

  Республ

  ки Крим) валютний фонд, м

  сцев

  валюти

  фонди, шо утворюються

  використовуються виконавчими органами м

  сцевого самоврядування, а також валют

  ні

  фонди юридичних

  зичних ос

  б, громадських орга

  ні

  за

  ці

  нших ос

  б. Серед них сл

  ід

  розр

  зняти державн

  централ

  зован

  та децентрал

  зован

  фонди, а також фонди, як

  власне держав

  не належать.

  ід

  пов

  ід

  но до статт

  14 Декрету Каб

  нету М

  стр

  в Укра

  їн

  и «Про систему валютного регулювання

  контролю» Каб

  ін

  ет М

  стр

  в Укра

  їн

  и забезпечу

  формування Державного валютного фонду:

  — за рахунок кошт

  в Державного бюджету у межах сум видатк

  в, затверджених Верховною Радою Укра

  їн

  — шляхом ку

  пі

  вл

  валютних

  ці

  нностей на м

  жбанк

  вському валютному ринку Укра

  їн

  и або за погодженням з Нац

  іо

  нальним банком Укра

  їн

  и на м

  жнародному валютному ринку;

  — шляхом одержання кредит

  в у

  ноземн

  й валют

  у межах затвердженого Верховною Радою Укра

  їн

  и л

  ту зовн

  шнього державного боргу Укра

  їн

  — за рахунок

  ін

  ших надходжень, передбачених чинним законодавством.

  дпов

  дно до вищенаведено

  статт

  Рада М

  стр

  в Автономно

  Республ

  ки Крим, м

  сцев

  державн

  адм

  іні

  стра

  ції

  , виконавч

  ком

  тети м

  сцевих рад формують в

  ідп

  ов

  ід

  но республ

  канський (Автономно

  Республ

  ки Крим) та м

  сцев

  валютн

  фонди шляхом придбання

  ін

  оземно

  валют

  на м

  жбанк

  вському валютному ринку Укра

  їн

  и за рахунок кошт

  в в

  дпов

  дних бюджет

  в у межах затверджених Верховною Радою Автономно

  Рес-публ

  ки Крим,

  мі

  евими радами сум видат

  кі

  в, а також за рахунок

  нших надходжень, передбачених чинним законодавством,

  виступають розпорядниками кошт

  в цих фонд

  нш

  суб\'

  кти формують сво

  валютн

  фонди шляхом придбання валют

  за рахунок власних та запозичених кошт

  в як на м

  жбанк

  вському валютному ринку Укра

  ін

  и, так

  за рахунок валютних надходжень, що залишаються в

  хньому розпорядженн

  Галузь валютних в

  ідн

  осин складають, з одного боку, широкий комплекс м

  жнародних валютних в

  ідн

  осин, з

  ін

  шого р

  зноман

  тн

  вн

  тр

  шньодержавні (внутр

  шн

  ) валютн

  ід

  носини. М

  іж

  народн

  валют

  ні

  ід

  носини набувають свого прояву в межах р

  зноман

  тних форм с

  пі

  впрац

  кра

  їн:

  при зд

  йсненн

  зов-н

  шньо

  торг

  вл

  , наданн

  економ

  чно

  тех

  ні

  чно

  допомоги, спи

  ьно

  яльност

  в галуз

  кап

  таловкладень, м

  жнародних перевезеннях та

  ін

  Внутр

  шньодержавн

  валют

  ні

  ід

  носини охоплюють сусп

  іл

  ні

  зв\'язки, що орга

  ні

  зуються державою при розробленн

  проведен

  ні

  на

  ці

  онально

  валютно

  пол

  тики в зв\'язку з утворенням. розпод

  лом

  використанням централ

  зованих

  децентр

  олі

  зованих валютних фонд

  в, необх

  ід

  них для в

  конання певним

  суб\'ектами

  свїх

  функ

  ці

  Валютн

  ід

  носини

  зновидом ф

  нансових в

  ід

  нос

  мають деяк

  специф

  чн

  особливост

  1) валют

  ні

  ід

  носини складаються в сфер

  ін

  ансово

  ді

  яльност

  держави, яка ч

  тко регламенту

  порядок утворення

  ви

  ко

  ристання централ

  зованих

  децентрал

  зованих валютнихфонд

  2) безпосеред

  ні

  м приводом для виникнення валютних в

  ід

  нос

  зд

  ій

  снювана державою планова д

  яль

  ні

  сть з утворення

  використання необх

  ід

  х валютних фонд

  в. Ц

  фонди за

  своїм

  зм

  стом

  грошовими, але специф

  чною для них

  та риса, що роль грошей у цих в

  ід

  носинах в

  грають валют

  ні

  ін

  ност

  3) об\'

  ктом валютних в

  ідн

  осин

  ва

  ют

  ні

  ност

  , що

  засобом платежу в м

  жнародних розрахунках, або т

  , що мо-жуть бути сурогатом таких розрахункових засоб

  в, тобто грош

  . Це стосу

  ться

  зобов\'язань, пов\'язаних з утворенням

  використанням валютних фонд

  4) особлив

  іс

  ь валютних в

  ід

  носин владно-майнового характеру поляга

  в екв

  валентному, тобто двосторонньому

  грошово

  та товарно

  форм м

  ж суб\'

  ктами. В цих в

  ід

  носинах в

  ід

  бува

  ться не перерозпод

  іл

  вартос

  ті

  , а перерозпод

  іл

  части

  и грошових

  коштів

  , за допомогою яких можлив

  іж

  народний обм

  ін

  та ф

  ін

  ансове с

  пі

  вроб

  іт

  ництво:

  5) валютн

  ід

  носини регулюються не т

  іл

  ьки нормами ф

  ін

  ан-сового, але и

  ін

  ших, перш за все цив

  іл

  ьного, галузей права, тобто

  комплексними. Але юридич

  ні

  норми, що

  х регулюють, складають окремий

  ін

  ститут ф

  ін

  ансового права, оск

  іл

  ьки

  ви

  значаються особливим об\'ектом, методом та принципами правового регулювання, а також значим

  стю для сус

  піл

  ьного життя.

  Пі

  д меха

  ні

  змом правового

  регулювання валютних в

  ід

  носин

  сл

  ід

  розум

  ти сукуп

  ні

  сть взят

  х у сво

  їй

  орга

  ні

  чн

  ій

  дност

  та вза

  мозв\'язку правових засоб

  в, за допомогою яких держава зд

  йсню

  вплив на сусп

  іл

  ні

  ід

  носинн. пов\'язан

  з утворенням, розпод

  іл

  ом

  використанням ва

  ютних фонд

  Цей механпм ма

  деяк

  рис

  як

  визначаються предметом та методом регульованих сусп

  льнпх в

  ід

  носин.

  Особлив

  іс

  тю механ

  зму правового регулювання валютних, в

  ід

  носин, як специф

  чного р

  знов

  ду ф

  нансових

  є ї

  особлива владно-майнова природа, яка визнача

  ться розробленою державою моделлю функ

  ці

  он

  вання нац

  нального

  ва

  ютного ринку Укра

  їн

  и, формами участ

  резиден

  ті

  в в

  ноземних та м

  жнародних ва

  ютних ринках,

  часть в яких дозволя

  ться законодавством Укра

  ни.

  боку держави для регулювання ва

  ютних в

  ід

  носин, як

  ці

  лому для ф

  нансово-правового регулювання, характерне застосування

  мперативн

  х припис

  в, в межах яких законодав

  ем допускаеться можлив

  сть певно

  владно

  повед

  нки учасник

  в цих сусп

  іл

  ьних зв\'язк

  в. Ва

  ютн

  ід

  носини в

  ці

  лому регулюються за допомогою

  ycix

  трьох засоб

  в правового регулювання (припису, дозволу

  заборони).

  Правовий режим ва

  ютних в

  ід

  носин в Укра

  можна визначити як режим ва

  ютних обмежень.

  Сутн

  сть такого режиму поляга

  в законодавч

  ій

  або адм

  іні

  стративн

  ій

  заборон

  , л

  імі

  туванн

  або регламентац

  ії

  опера

  ці

  й з валют

  ою

  або ва

  ютними

  ці

  нностями. Введения валютних...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены