Міський бюджет пріоритети та механізми

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Реферат
  Тема: Міський бюджет пріоритети та механізми

  Міністерство освіти України

  Середня школа № 96 м. Львова

  Реферат

  на конкурс

  студентських та учнівських робіт \"Львівське міське самоврядування : історія, сучасність та перспективи розвитку\"

  на тему:

  \"Міський бюджет: пріоритети та механізми\"

  Виконав:

  учень 10 - А класу

  середньої школи № 96

  Коркуна Дмитро

  Львів 2000

  План

  реферату

  1. Вступ

  2. Структура державного бюджету

  3. Методи збалансування бюджету

  4. Міський бюджет

  5. Аналіз міського бюджету за 1999 рік

  Вступ

  Єдиним хорошим бюджетом є збалансований бюджет.

  Адам Сміт, 1776 р.

  Хорошим правилом є те, що бюджет ніколи не повинен бути збалансованим - крім моменту, коли надлишок, що стримує інфляцію, змінюється на дефіцит, щоб боротися зі спадом.

  Воррен Сміт, 1965 р.

  У кожній країні основу державних фінансів

  складає бюджет, а точніше

  бюджетна система, яка

  включає державний бюджет і бюджети відповідних адміністративних одиниць.

  Державний бюдж

  ет України - це го­лов

  ний фінансовий план країни

  , він ві

  ддз

  еркалю

  є суспільно-

  економічний

  стан у державі.

  Економічна н

  естабільність і спад виробництва негативно

  впливають на форму

  вання

  до

  ходів та ф

  інансування видатків бюджету.

  Бюджет

  , його дохідна

  частина тісно

  пов\'язані із Державною програмою

  соціально-економічного роз

  цінювання

  України на поточний фінансовий рік. І навпаки, виконання зазначеної

  програм

  и залежить від її фінансового за­б

  езпеч

  ення. У цьому напрямку Д

  ержавний бюджет виступає основою фінансування загальнодержав

  них програм та сприяє їх виконанню. Дер­жавна про

  грама соціально-економічного розвитку України і Державний бюджет України мають своє

  особливе місце, роль і призначення у системі суспільно-

  економіч

  них ві

  дносин. Од

  ночасно вони н

  ероздільні, взаємоза­л

  ежні, доповнюють один одного, вимагають комплексного підходу при розробці ефективного механізму в процесі викона

  ння.

  Державний бюджет України є загальнодержавним централізованим фондом грошових коштів, що

  затверджується актом вищої юридичної сили, Законом. Бюджет

  будується на принципах цілісності, повноти, достовірності, наглядності і самостійності всіх бюджетів, які входять в бюджетну систему України.

  Структура бюджету

  Державний бюджет країни складається з двох підрозділів – доходів і видатків.

  Кожна країна має свою структуру доходів та видатків бюджету, що зумовлено державним устроєм , рівнем економічного розвитку

  та

  характером економічної політики уряду. Водночас формування і використання бюджету в різних країнах має спільні риси надходжень бюджету. Дохідна частина бюджету формується за

  рахунок податкових надходжень, а видатки містять шість основних напрямів. Основними напрямами державних видатків є: національна оборона; утримання державного апарату; фінансування

  бюджетного сектора економіки; соціальні видатки; фінансування економіки; проценти за державний борг

  Головним матеріальним джерелом доходів бюджету

  є національний дохід. Коли національного доходу не

  вистачає на покриття фінансових потреб, держава залучає національне багатство. Одержавлення національного

  прибутку

  здійснюється державою різними методами. Основними методами, що використовуються органами державної влади для перерозподілу

  доходів і утворення бюджетних

  прибутків,

  є податки,

  позики і емісія грошей. Співвідношення між ними різне по країнах і

  у часі; визначається економічною ситуацією в країні,

  мірою

  гостроти соціальних і інших протиріч,

  станом фінансів і фінансової політики держави

  Обсяг кожного з шести напрямів установлюється в законодавчому порядку і відбиває політику уряду.

  У структурі видатків державного бюджету України найвагомішими є частки, пов

  язані з утриманням бюджетного сектора економіки (освіта, правоохоронна діяльність, культура і спорт, наука, охорона здоров

  я, тощо), фінансуванням національної економіки, обслуговуванням державного боргу, заходів спрямованих на ліквідацію Чорнобильської катастрофи.

  Якщо видатки більші за доходи то виникає дефіцит бюджету, якщо навпаки то, доходи перевищують видатки то має місце надлишок бюджету. Майже всі нині країни мають дефіцит

  бюджету.

  Дефіцит державного бюджету характерний на даний момент для багатьох країн. У США, наприклад, державний бюджет, був збалансований без дефіциту за останні

  півсотні років тільки

  один раз (в 1969 р.),

  у Франції за останні 48 років державний бюджет був дефіцитним 32 рази, і навіть в

  Німеччині, з її економічним і валютним «благополуччям», перевищення

  прибутків над витратами спостерігаються постійно. В Україні дефіцит державного бюджету за останні роки досяг такого рівня, що наша країна по цьому негативному показнику

  вийшла в лідери серед інших країн. Зараз фінансування бюджетного дефіциту поглинає 85% - 95% кредитних емісії і досягає майже 20% валового внутрішнього продукту (ВВП).

  Відношення суми дефіциту до ВВП називають рівнем дефіцитності бюджету. Якщо такий рівень становить 1–2 %, ситуація є терпимою, якщо більший, зокрема коли перевищує 7–10 %, то

  підриваються підвалини стабільності економіки.

  Методи збалансування бюджету

  Державний бюджет країни потрібно збалансовувати, тобто зрівноважувати доходи і видатки. Існують три методи збалансування бюджету: підвищення податків; додаткова емісія грошей;

  державні позики – випуск державних цінних паперів.

  Підвищення податків має свої межі. На перший погляд може видаватися, що чим вищі податкові ставки тим більші надходження до бюджету. Проте частина економістів заперечує такий

  зв

  язок, наголошуючи важливості низьких ставок оподаткування для досягнення високих економічних результатів, у тому числі значних надходжень податків. Вигідність низьких податкових

  ставок наочно доводить крива Лаффера.

  Криву Лаффера пояснюють так: за нульових податкових ставок жодних податкових надходжень не буде. Якщо ж податки сягнуть 100 %, тобто держава привласнюватиме всі результати праці

  людини, ніхто не матиме бажання працювати. Тому знову не буде податкових надходжень

  Якщо податкові ставки зростають від нуля, то податкові надходження збільшуються. Тоді за певного рівня ставок податків люди починають менше працювати в офіційній економіці та

  спрямовують свою активність в тіньову економіку. Державні податкові надходження фактично починають зменшуватися, навіть якщо податкові ставки збільшуватимуться.

  Другий метод збалансування державного бюджету – додаткова емісія грошей. Держава випускає додаткову кількість грошей і начебто отримує додаткові доходи. Це дуже зручний для

  уряду метод збалансування бюджету. Однак він має величезний недолік – викликає інфляцію. В Україні з 1997 р. емісію грошей не використовують.

  Найчастіше для зрівноваження доходів і видатків держави використовують позику. Для утримання позики уряд випускає і продає державні цінні папери, натомість отримуючи гроші. Цей

  метод не викликає інфляції, але за звичай призводить до виникнення боргу. Через певний проміжок часу державні цінні папери треба викупити, тобто погасити борг, а також щорічно

  сплачувати проценти. Нині у багатьох країнах від 10 до 15 % ви...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены