Корпоративные взаимоотношения в акционерном обществе

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Корпоративные взаимоотношения в акционерном обществе

  ХАРКІВСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  НАРОДНА
  УКРАИНСЬКА
  АКАДЕМІЯ
  Факультет заочно – дистанційного
  навчання
  Термін збереження КР
  До ..................року
  Кафедра Виробничого і фінансового менеджменту
  КУРСОВА РОБОТА
  ЗА КУРСОМ: Фінанси підприємства
  ТЕМА: \" Корпоративні взаємини в акціонерному товаристві\"
  Реєстр. №_______
  Виповнена
  Здана на кафедру ___________
  Студ
  . 3 курсу групи ЗБУ-31
  (дата)
  Злобіной
  Л. А.
  Допуск до захисту
  ____________________________
  (допущена, не допущена)
  Науковий керівник
  Оцінка за результатами захисту
  _____________________________
  Тимохова
  Галина Борисівна
  (оцінка)
  ______________ \"____\" _________ 2005р.
  (підпис
  преп.)
  Харків
  2005
  ЗМІСТ
  Вступ ......................................................................................................... 3
  1.Теоретичні основи формування
  корпоративного
  управління..................................................................................................4
  1.1.Роль і
  місце корпоратизації у становленні ринкових відносин в
  Україні.........................................................................................................4
  1.2. Сутність корпоративного управління ............................................13
  1.3. Важливість корпоративного управління .......................................14
  1.4. Світові тенденції розвитку
  та
  загальноприйняті принципи корпоративного управління....................................................................15
  1.5. Моделі корпоративного управління................................................16
  2. Корпоративні конфлікти.....................................................................22
  2.1.Конфлікт інтересів посадових осіб органів управління: новий ракурс
  .......................................................................................................22
  2.2. Що таке конфлікт інтересів..............................................................22
  2.3. Еволюція поняття в Україні ............................................................23
  2.4. Принципи корпоративного управління про конфлікт інтересів та проблеми застосування............................................................................25
  2.5. Цивільний кодекс України про конфлікт інтересів та проблеми
  застосування.............................................................................................26
  2.6. Шлях до покращення........................................................................28
  2.7. Причини виникнення корпоративних конфліктів.........................29
  3. На шляху розбудови ефективного корпоративного управління
  в Україні.......................................................................................................33
  3.1. Забезпечення запровадження та розвитку загальноприйнятих принципів корпоративного управління.................................................33
  Висновки...................................................................................................37
  Список літератури....................................................................................40
  ВСТУП
  Процес формування в Україні повноцінно само регульованої національної економіки передбачає наявність ефективно господарюючих суб’єктів. Трансформація фундаментальної основи такої
  економіки можлива лише завдяки створенню системи різних форм власності, в якій акціонерній формі належатиме провідне місце.
  Стан корпоративного управління та його дієздатність залежать від успішного використання переваг акціонерних відносин. Ефективність системи цих відносин має не тільки
  забезпечувати належні умови роботи підприємств, а й передбачати баланс інтересів різних груп акціонерів, а також гарантувати їхні права. Формування спеціальних зовнішніх важелів
  розвитку акціонерної форми власності сприятиме ефективному функціонуванню суб’єктів господарювання.
  Наявність у акціонерів адекватних механізмів контролю за роботою менеджерів, а в разі потреби – заміни керівників, дійові механізми пере розділу прав
  власника на користь ефективніших обумовлює підвищення результативності діяльності і окремих підприємств, і корпоративного сектору в цілому.
  Визнаючи суттєвий внесок вчених у вивчення проблем формування акціонерних відносин та досягнутий значний рівень
  наукового обґрунтування сутності, місця і ролі акціонерній власності у перехідній економіці, все ж необхідно визнати недостатність розробки організаційно-економічних механізмів
  управління корпоративними правами та підтримки адекватних вимог власників у соціально-орієнтованій ринковій економіці. Відтак економічна теорія і практика потребують розробки і
  втілення в життя
  науково-обгрунтованої, послідовної, чіткої концепції створення сучасного організаційно-економічного механізму управління корпоративними правами з урахуванням динаміки
  змін в Україні.
  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
  1.1.
  Роль і
  місце корпоратизації у становленні ринкових відносин в Україні.
  Становлення ринкових відносин передбачає формування ефективних власників, системи взаємодії їхніх інтересів, визначення місця держави в управлінні рухом наявних фінансових
  інструментів і корпоративних прав. Такий процес може відбуватися шляхом роздержавлення. Роздержавлення передбачає перехід до управління акціями колишніх державних підприємств, при
  якому всі функції пов’язанні з господарським управлінням, переходять до компетенції органів управління корпоратизації. Акціями корпоратизованих підприємств можуть володіти банки,
  колективи підприємств, що розпродаються, акціонерні товариства та інші учасники економічної системи. Отже, корпоратизація як форма існування господарюючими суб’єктами, а функції
  управління акціями підприємств вже випущеними в обіг передати міністерствам, банкам, біржам та іншими організаціями ринкової інфраструктури.
  Взаємопроникнення окремих елементів процесів роздержавлення, приватизація і корпоратизація має на меті по своїй сутності скорочення державного втручання в різні сфери
  економічного і соціального життя суспільства. Це відбувається шляхом послідовної зміни форм власності. По своїй суті процес корпоратизації – це перетворення державного підприємства у
  закрите акціонерне товариство. Приватизація ж є передачею (продажем) державної власності у колективну чи приватну власність.
  Після закінчення процесу акціонування на промислове підприємство покладають нові функції – функції учасника фондового ринку. Методологія і методика підготовки законодавчого і
  нормативного забезпечення у галузі приватизації багато в чому зумовлює і подальші напрямки розвитку підприємств, формування органів управління і структури взаємозв’язків між ними,
  взаємовідносин з органами державного регулювання.
  Основні передумови створення акціонерних товариств у процесі приватизації такі:
  Нормативне забезпечення процесу приватизації, чинники, викликані необхідністю змін у процедурі проведення приватизації, переваги та недоліки застосування засобів приватизації в
  різних групах об’єктів;
  Ст...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены