Особливості мислення у дітей із ЗПР

  Дисциплина: Педагогика
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Особливості мислення у дітей із ЗПР

  Зміст.
  Вступ.........................................................................................................................3
  Розділ 1. Теоретичні основи розумової діяльності у дітей молодшого шкільного віку, що мають ЗПР ...………..............................................................6
  1.1. Основні характеристики мислення дітей із ЗПР………...............................6
  1.2.
  Особливості мислення у дітей молодшого шкільного віку що страждають затримкою психічного розвитку..........................................................................12
  Розділ
  2. Емпіричне дослідження мислення молодших школярів із ЗПР..........................................................................................................................18
  2.1. Методика дослідження мислення дітей молодшого шкільного віку із ЗПР……..…………………………………………………………………………18
  2.2.
  Кількісний і якісний аналіз отриманих результатів...................................26
  2.3. Рекомендації по
  розвитку розумової діяльності
  дітей із ЗПР……...……34
  Висновки................................................................................................................45
  Список
  використаних джерел..............................................................................47
  Додатки...................................................................................................................51
  Вступ.
  У молодшому шкільному віці в процесі учбової діяльності активно починають розвиватися пізнавальні процеси, такі як пам\'ять,
  увагу, мислення, сприйняття та ін. При такому відхиленні як затримка психічного розвитку(ЗПР), спостерігається особливий стан психічного розвитку дитини. Порушення розумової
  діяльності при вивченні дітей із ЗПР займають особливе місце: грубо страждає наочно-дієве, наочно-образне і словесно-логічні види мислення.
  Вивченням особливостей мислення займалися такі дослідники: Єгорова, У. В. Ул\'янкова, Т. Д. Пускаєва, В. И. Лубовська, З. И.
  Кулагіна, Н. А. Меньчинська, Г. Б. Шаумарова, С. А. Домішкевич, В. А. Пермякова, Р. С. Немов, Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, А. В. Петрівський, Ф. Н. Шимякин і т. д.
  Тема нашого дослідження: особливості розумової діяльності у дітей молодшого шкільного віку, що мають ЗПР.
  Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що нині відзначається значне зростання такого особливого стану психіки, як ЗПР. Типовим проявом цього порушення є
  особливості розвитку розумової діяльності молодших школярів із ЗПР, які створюють труднощі, як для комунікації, так і для навчання в школі.
  Аналіз теоретичного матеріалу показав, що нині проблеми вивчення дітей із ЗПР, а також шляхи корекції особливостей розумової діяльності розроблені недостатньо, що і
  визначає тему нашого дослідження.
  Мета - вивчити особливості розумової діяльності у дітей молодшого шкільного віку, що мають ЗПР, а також розробити рекомендації, спрямовані на їх корекцію.
  Об\'єкт - мислення дітей молодшого шкільного віку із ЗПР.
  Предмет
  - особливості розумової діяльності у дітей молодшого шкільного віку, що мають
  ЗПР.
  Завдання:
  На основі вивчення теоретичних джерел дати характеристику мислення, як психічному процесу особливостям розумової діяльності у дітей молодшого шкільного віку в нормі і
  при ЗПР.
  Провести експериментальне вивчення особливостей розумової діяльності у дітей молодшого шкільного віку, що мають ЗПР.
  Розробити методичні рекомендації, спрямовані на розвиток розумової діяльності дітей молодшого шкільного віку, що мають ЗПР.
  Визначити особливості розумової діяльності у дітей молодшого шкільного віку, що мають ЗПР.
  Методи дослідження:
  1.Теоретичний аналіз психолого - педагогічної літератури по темі дослідження.
  Психологічний експеримент.
  3.Кількісний
  і якісний аналіз результатів експериментального дослідження.
  Ця робота складається з вступу, двох глав, висновків та списку використаних
  джерел.
  У вступі
  обґрунтована актуальність проблеми, що вивчається, визначені мета, завдання
  дослідження, його об\'єкт, предмет, сформульовані методи дослідження і практична значущість роботи.
  У 1 главі
  описаний феномен мислення в цілому, як психічний процес, а також особливості
  розумової діяльності у дітей молодшого шкільного віку, що розвиваються в нормі і , що мають ЗПР.
  У II главі
  міститься обстеження розумової діяльності у дітей молодшого шкільного віку з ЗПР,
  опис організації експерименту дослідження, методики проведення і аналіз результатів.
  Висновки
  включають виведення теоретичної і практичної частини курсової роботи.
  Джерельна база.
  Проведено систематичний і порівняльний аналіз наукових праць, підручників,
  посібників, періодичної преси з даної проблематики, а також використано методи систематизації і узагальнення матеріалів, документів, підведення підсумків, висновків одержаних в
  результаті дослідження нормативних та літературних джерел.
  Практична значущість цієї курсової роботи полягає у виявленні особливостей
  розвитку розумової діяльності, розробка рекомендацій, спрямованих для учителів, батьків.
  Розділ 1. Теоретичні основи розумової діяльності у дітей молодшого шкільного віку, що мають ЗПР .
  1.1. Основні характеристики мислення дітей
  із ЗПР.
  Затримка психічного розвитку(ЗПР) - це погранична форма інтелектуальної недостатності, особова незрілість, негрубе порушення
  пізнавальної сфери, синдром тимчасового відставання психіки в цілому або окремих її функцій (моторних, сенсорних, мовних, емоційних, вольових). Це не клінічна форма, а уповільнений
  темп розвитку. Під терміном «Затримка психічного розвитку» розуміється відставання в психічному розвитку, який з одного боку, вимагає спеціального корекційного підходу до навчання
  дитини, з іншої – дає (як правило, за наявності цього спеціального підходу) можливість навчання дитини за загальною програмою засвоєння їм державного стандарту шкільних знань. Прояви
  затримки психічного розвитку включають і уповільнене емоційно - вольове дозрівання у вигляді того або іншого варіанту інфантилізму, і недостатність, затримку розвитку пізнавальної
  діяльності, при цьому прояви цього стану можуть бути різноманітні.
  На думку Фадіної Г. В. існують наступні основні групи причин, які можуть обумовлювати затримку психічного розвитку дитини
  1) Органічні причини, що затримують нормальне функціонування центральної нервової
  системи.
  2) Дефіцит спілкування дітей з однолітками і дорослими.
  3) Частково сформована провідна діяльність віку.
  Клінічні і психологічні дослідження, проведені Т. А. Власовою, М. С. Певзнером,
  К. С. Лебединською та ін., дозволили виділити чотири генезісних типу затримки психічного розвитку: конституціональний, соматогенний, психогенний, церебрально-органічного походження
  ЗПР конституціонального походження.
  Стан затримки психічного розвитку визначається спадковістю. Діти з цим типом ЗПР відрізняються гармонійною незрілістю
  одночасно статури і психіки, що дає основу позначити таку форму затримки, як гармонійний психофізичний інфантилізм. Незрілість емоційно-вольової сфери веде до несформованості у...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены