Ролевые игры на уроках английского языка

  Дисциплина: Педагогика
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Ролевые игры на уроках английского языка

  МІНІСТЕРСТВО
  ОСВІТИ
  НАУКИ
  УКРАЇНИ
  Національний
  педагогічний університет
  ім.М.П.Драгоманова
  Кафедра
  англійської
  філології
  Курсова робота на тему
  Рольова
  гра
  на
  уроках
  англійської
  мови
  як
  елемент
  комунікативного
  та
  особистісно-орієнтованого
  підходів до
  вивчення
  іноземної
  мови
  Студента ІV
  курсу
  факультету
  іноземної
  філології
  заочної
  форми
  навчання
  Стаценко Любові Петрівни
  Науковий керівник:
  доц. Колодько Тетяна Миколаївна
  2002-2003 навч.рік
  План
  Вступ ..............................................................................................................3
  1.Місце рольової
  гри
  методиці викладання англійської
  мови ..........8
  2.Основні
  етапи підготовки до проведення
  рольових
  ігор. Класифікація
  рольових ігор.................................................................................................17
  3.Використання
  рольових
  ігор
  у підручниках
  Project ..........................24
  исновки
  ........................................................................................................30
  Бібліографія....................................................................................................31
  Додатки..........................................................................................................36
  Вступ
  Згідно сучасних
  методичних
  засад
  основний акцент у викладанні іноземних мов має бути зроблений
  на особистісно-орієнтованому
  та
  комунікативному підходах.
  Продекларовані
  в рішенні
  Колегії Міністерства
  освіти і науки
  України
  від
  17 серпня 2000р.
  та в Концепції
  розвитку загальної
  середньої освіти
  зміни вимагають
  розуміння та організації
  процесу навчання як процесу співпраці.
  \"Єдиноправильним
  продуктивним
  підходом
  до розбудови
  системи
  освіти
  України в
  сучасних
  умовах
  може бути лише
  особистісно-зорієнтована
  педагогіка
  Остання чверть XX
  та початок XXI
  століть орієнтовані на комунікацію як мету навчання іноземних
  мов дітей та дорослих.
  Сучасна
  методика
  викладає такі
  ідеї
  та принципи
  в навчанні:
  визнання першорядності процесу пізнання
  та
  доступності
  цінність
  зокрема
  використання
  діалогів, полілогів, імпровізацій
  та
  рольових
  ігор
  як
  визнання
  рівності
  пізнавальних
  та творчих можливостей усіх
  учнів, а також свідомої
  активна позиція учня в процесі навчання;
  принцип комунікативності, який передбачає побудову процесу навчання як моделі процесу реальної
  урахування індивідуально-психологічних
  особливостей
  учня
  процесі навчання.
  Усі
  вищезгадані принципи взаємопов\'язані. Реалізація кожного принципу
  окремо
  не може не привести до певного підвищення ефективності навчання, але значно ефективнішим
  є запровадження усієї
  методичної
  системи в цілому.
  Найбільш повно
  ці ідеї та принципи можуть бути реалізовані
  лише
  взаємодії вчителя
  та
  учня, або
  учнів між собою,
  тобто в їх
  синергетиці ( від грец. synergos - наука про співпрацю ) освіти. Досягнення такої взаємодії
  можливе в колективних
  формах та методах
  навчання, якими зокрема є і рольові ігри.
  Важливу роль у навчанні іноземних
  мов відіграють процеси
  сприймання. Індивідуальні особливості сприймання виявляються в
  його
  повноті, точності, швидкості. Вони
  можуть характеризуватися
  цілісністю, емоційністю, якщо увагу учня привертають самі факти ( синтетичний тип ), або переважаючою аналітичністю, коли увага
  спрямовується
  на
  значення і пояснення фактів
  ( аналітичний
  тип ), іноді
  спостереження
  та опис
  фактів
  поєднуються
  з їх поясненням ( аналітико-синтетичний
  тип ). Це свідчить про
  необхідність
  індивідуалізації засобів та форм навчання, особистісно-зорієнтованого
  підходу.
  Загальновідомо, що
  різна навчальна
  інформація сприймається по-різному.
  Піраміда
  засвоєння
  навчальної
  інформації вказує , що 70% інформації
  засвоюється під час навчальних
  дидактичних
  ігор, 50%
  у групових
  дискусіях,
  У той
  час як інші стратегії
  та методи
  навчання не дають
  таких результатів
  засвоєння інформації , а отже і навчального
  матеріалу.
  Серед провідних
  методів навчання, які відносяться до найінформативніших
  та
  результативних
  з точки
  зору сприйняття , виокремлюють такі, як:
  дебати
  рольові
  ігри
  дискусії
  ігри
  Якість оволодіння учнем
  іншомовною діяльністю значною мірою зумовлена і
  мотивацією, яка викликає цілеспрямовану активність, стимулює вибір засобів та
  прийомів для досягнення мети. Психологи називають мотивацію \"запускним
  механізмом\" діяльності, у тому числі й мовленнєвої.
  Майже всі
  учні бажають оволодіти іноземною
  мовою, але , зіткнувшись з
  різноманітними труднощами
  на шляху до досягнення мети, їх мотивація може
  знижуватись, зникає
  активність, послаблюється
  воля, погіршується
  успішність. Слід пам\'ятати, що
  мотивація відноситься до суб\'єктивних
  якостей
  учня і вона визначається
  його
  особистими
  спонуканнями, пристрастями і потребами. Тому
  вчитель може вплинути на
  неї лише
  опосередковано, створюючи умови, на основі
  яких
  виникає
  особиста зацікавленість у роботі.
  Важливо глибоко
  продумати
  стимули для мовлення, заохочувати
  учнів до
  активних
  мовленнєвих
  дій у
  зв\'язку
  з певною
  ситуацією. Таким чином буде реалізована
  взаємодія та співпраця
  вчителя
  з учнем, а також
  розвиток інтересу
  учня
  до вивчення
  мови. За наявності в учнів інтересу до мови, вивчена мова не забувається учнями,
  навіть якщо знання цієї мови
  не
  буде використовуватись
  протягом довгого часу. Одним
  основних
  стимулів
  гра.
  З психології
  відомо, що дитина грає завжди.
  Гра - рід діяльності, вільної
  та свідомої, яка
  дає дитині не тільки насолоду, але й дозволяє
  самостверджуватись
  заняттях,
  які її цікавлять.
  Гра - розумна, планомірна,
  підпорядкована
  відомим
  правилам
  система поведінки. За
  визначенням
  Виготського Л.С.
  гра є
  природньою
  формою
  праці
  дитини,
  властивою
  лише
  їй
  формою діяльності.
  Особливість дитячої
  гри в тому, що її мотив не в результаті, а в змісті
  ігрової
  дії.
  Ігрові ситуації
  сприяють
  створенню
  особливого
  простору
  навчальної
  діяльності, у якому
  учень готується до рішення життєвоважливих
  проблем і реальних
  ускладнень.
  За
  допомогою
  мовної гри реалізується
  активна
  позиція учня в навчальному
  процесі, адже
  учень
  передає
  не лише інформацію, але й своє
  ставлення
  до неї,
  а також фіксує
  враження інших
  учасників гри.
  Одним із видів
  мовної
  гри є
  рольова гра.
  \"В основі концепції
  рольової
  гри
  лежить
  звернення
  до учня з
  проханням
  представити
  себе
  чи
  когось
  іншого в конкретній сутуації, потім
  гравцям
  пропонують
  поводитись відповідно до того, що б вони очікували від цієї
  людини.\"
  результаті
  кожен гравець
  виступає
  як
  частина
  соціального
  оточення інших і демонструє
  шаблон, у
  рамках
  якого
  вони
  можуть спробувати
  свою
  власну поведінку.
  Сама
  назва \"рольові ігри\" свідчить про ті, що в ній учні отримують
  певну роль, яку
  вони
  повинні зіграти.
  Рольові
  ігри:
  сприяють пізнанню про процеси та почуття інших учасників гри
  створюють умови,
  коли
  учні розв\'язують певну проблему, обігруючи ролі
  створ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены