Принципы рациональной организации производственного процесса. Особенности их применения в современных условиях

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Принципы рациональной организации производственного процесса. Особенности их применения в современных условиях

  Untitled
  ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
  ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ТЕХНІКУМ
  ПРИ МІЖРЕГІОНАЛЬНІЙ АКАДЕМІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
  Курсова робота
  З дисципліни “
  Орган
  ізація виробництва
  Тема “ Принципи раціональної організації виробничого процесу.
  Особливості їх застосування в сучасних умовах.”
  Пояснювальна записка:
  (5.050202, ЕПТ-9-07-КзОВ-31, № 94-О від 26.11.08,21)
  Роботу викона
  ла
  студентка групи КзОВ-31
  Звонко Ксенія Володимирівна
  ________________
  (підпис)
  Роботу перевірив
  Пророченко Єфросинія Василівна
  _____________
  ( підпис)
  Київ 2009
  Зміст
  Вступ
  Метою роботи є узагальнення теоретичних положень та методичних підходів
  до визначення сутності процесу раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства та змін зовнішнього середовища, тобто процесу реалізації однієї із основних його
  властивостей як системи, визначення змісту управління цим процесом і обґрунтування рекомендацій щодо його удосконалення.
  Об\'єктом дослідження є принцип раціональної організації виробничого процесу та адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища в умовах ринкової трансформації.
  Організація виробництва-процесу складний та багатогранний, що охоплює
  чимало проблем. Найактуальнішими з них є зміцнення та розширення можливостей первинної ланки підприємства, удосконалення їх організаційних структур, організація системи технічного
  обслуговування виробництва та його матеріально-технічного обслуговування.
  Виробничий процес і окремі його операції повинні бути раціонально
  організовані у просторі і часі. Для цього слід дотримуватися певних принципів при проектуванні та організації виробничого процесу. До таких принципів належать: спеціалізація,
  пропорційність, паралельність, прямо точність, безперервність, ритмічність, автоматичність, гнучкість, гомеостатичність, принцип системності.
  В роботі розкрито суть та характеристику виробничого процесу. Дано
  характеристику організаційно-технічного рівня виробництва.
  1. Загальна характеристика виробничого процесу
  Принципи рац
  іональної організації виробничих процесів
  Під організацією виробничих процесів розуміють різні методи сполучення
  всіх елементів системи в просторі і часі з метою досягнення ефективного їх використання.
  Раціональна організація виробничого процесу має відповідати низці вимог і
  будуватися на таких принципах, як: спеціалізація, диференціація, концентрація, інтеграція, паралельність, пропорційність, безперервність, ритмічність, прямоточність, автоматичність,
  гнучкість, гомеостатичність (мал.1).
  img width=\"406\" height=\"215\" alt=\"0x01 graphic\"
  src=\"/cache/files/07c3/312360.png\"
  Мал.1 Взаємозв\'язок принципів раціональної організації виробничих
  процесів
  Принцип спеціалізації
  — форма розподілу праці, яка характеризується виготовленням продукції обмеженої номенклатури, мінімізацією різновидів робіт, процесів, операцій, режимів обробки та інших елементів
  виробничого процесу.
  Спеціалізація підвищує ступінь однорідності виробництва на робочих
  місцях, дільницях, цехах; збільшує випуск однорідної продукції; спрощує організацію виробництва і створює умови для механізації і автоматизації всіх процесів; сприяє ефективному
  використанню устаткування і виробничих площ, поліпшенню економічних показників за рахунок можливості використання спеціального, продуктивнішого устаткування, а також зниження собівартості
  і підвищення якості продукції. Дає можливість робітникам набути навичок і вміння для раціонального виконання робіт.
  Внутрізаводську спеціалізацію підвищують шляхом проведення
  конструктивної, технологічної і організаційної уніфікації.
  Уніфікація
  — приведення продукції, способів і методів її виробництва або їх елементів до єдиної форми, розмірів, структури, складу.
  Виконання принципу спеціалізації суттєво впливає на здійснення інших
  принципів раціональної організації виробничого процесу.
  Принцип диференціації
  передбачає поділ виробничого процесу на окремі технологічні процеси, операції, переходи, прийоми.
  Під час диференціації ручних операцій треба враховувати фізіологічні,
  психологічні та економічні межі поділу праці. Надмір­на диференціація підвищує стомлюваність робітників унаслідок монотонності і високої інтенсивності праці, велика кількість операцій
  призводить до зайвих витрат на установлення, закріплення деталей, зняття їх з робочого місця, на переміщення знарядь праці.
  Принцип концентрації
  пов\'язаний з підвищенням складності операцій, що виконуються на сучасному високопродуктивному устаткуванні (наприклад, верстати із ЧПУ, обробні центри тощо), коли комплексно
  здійснюються обробка, складання, транспортування деталей, видалення відходів.
  Принцип інтеграції
  випливає з принципу диференціації операцій і виробничих процесів. Він реалізується, наприклад, у гнуч­ких виробничих системах повного технологічного циклу, на яких деталі або вироби
  обробляються без участі людини з 100-від­сотковою готовністю для складання.
  Принцип паралельності
  передбачає одночасне виконання окре­мих частин виробничого процесу (операцій) з виготовлення виробу. Він забезпечує одночасність виконання робіт, застосування багатопредметної
  обробки, суміщення за часом виконання технологічних і допоміжних операцій (машинна обробка, установлення та знімання, контрольні вимірювання, завантаження та розвантаження агрегата).
  Рівень паралельності виробничого процесу визначається відношенням тривалості виробничого циклу за паралельного руху предметів праці до фактичної його тривалості.
  Принцип пропорційності
  зводиться до забезпечення рівної пропускної спроможності (відносної продуктивності за одиницю часу) виготовлення продукції у всіх частинах виробничого процесу (виробничих підрозділів
  — основних, допоміжних і обслуговуючих цехів, а всередині них — дільниць і ліній, груп устаткування і робочих місць).
  Досягнення пропорційності ґрунтується на нормах, що визначають кількісний
  взаємозв\'язок між елементами виробництва, коли продуктивність устаткування на всіх операціях технологічного процесу пропорційна трудомісткості обробки виробів на всіх операціях. Вона
  забезпечує безперебійне виробництво, найповніше використа­ння виробничої потужності, запобігає виникненню «вузьких» місць.
  Пропорційність виробництва підтримується шляхом упровадження
  організаційно-технологічних заходів, передових методів праці, удосконалювання оперативно-виробничого планування та ін.
  Ступінь пропорційності виробництва характеризується величиною відхилення
  пропускної спроможності (потужності) кожної стадії процесу виробництва (переділу) від запланованого ритму випуску продукції.
  Принцип безперервності
  передбачає скорочення або зведення до мінімуму перерв у процесі виготовлення продукції, особливо в умовах багатоланцюгового виробництва. Безперервність є однією з найважливіших умов
  скорочення термінів виготовлення продукції і підвищення рівня використання виробничих ресурсів, забезпечення рівномірної роботи підприємства і випуску продукції в заданому ритмі. Ступінь
  безперервності визначається відношенням тривалості технолог...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены