Неправомерное поведение

  Дисциплина: Юриспруденция
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Неправомерное поведение

  Зміст :
  1. Вступ.
  .................................................................................................................
  2. Поняття та види неправомірної поведінки.
  ....................................................
  3.Склад правопорушення: поняття та характеристика його елементів..............
  4.Причини правопорушень.....................................................................................
  5.Висновки.
  ............................................................................................................
  6. Література.
  .........................................................................................................
  Вступ
  На всіх стадіях історичного розвитку суспільства, починаючи з
  первісного ладу і закінчуючі сучасністю, людина завжди була в тісному взємозв’язку одна з одним. Великий грецький філософ Аристотель підкреслював, що
  поза суспільством розвиток та існування людини є неможливим. Суспільство постає одночасно і як середовище, і як складний механізм задоволення життєвих потреб людини. Відповідно до цих
  потреб у будь-якому суспільстві існують певні структурні елементи – соціальні інститути, за допомогою яких функціонує і розвивається суспільство: інститут родини, економіки, освіти,
  духовності та інститут управління (влада, держава, право). Для того, щоб врегулювати відносини у цих сферах,
  , необхідно було „розтлумачити” їх учасникам як саме потрібно вести себе в тих чи інших ситуаціях , так само і заборонити вчиняти певні дії, які загрожували чи
  були аморальними проти загальнолюдських цінностей, тобто створити так зване табу. Потім, із розвитком суспільства, почали з’являтися правила поведінки, які регулювали все більше й
  більше коло суспільного життя, розширився діапазон заборон і відповідно відповідальності за їх порушення.
  Діючі в суспільстві правові норми
  в поведінці особи дотримуються, або навпаки, відхиляються. Але не виконання ряду
  правових норм тягне за собою застосування різних санкцій до особи, яка їх порушила. Застосування санкцій регламентується різними нормативно-правовими актами, які
  прийняті в певний історичний період і в певному суспільстві відповідно до його особливостей (національних, тереторіальних та ін.). В нашій країні, наприклад, санкції за порушення норм
  права (правопорушення) визначаються Кримінальним кодексом, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Цивільним кодексом, Кодексом законів про працю України тощо.
  Актуальність даної теми можна простежити в наступному. Таке соціальне явище, як протиправна поведінка, знаходиться в дуже тісному зв’язку з
  іншими правовими явищами реальної дійсності, тому і зустрічається воно так само часто. Неправомірна поведінка є невід’ємною частиною соціальної психіки. Це тому, що кожний індивід по
  різному оцінює ту саму ситуацію і за допомогою різних способів (як законних, так і незаконних) досягає поставленої мети.
  Правопорушенням, є порушення права, акт, суперечливий праву, його нормам, закону. Тому актуальність перш за все
  полягає в тому, щоб якнайкраще дослідити дане соціальне явище, з’ясувати всі його важливі ознаки (щоб відрізняти від інших правових явищ), особливості, елементи, та причини, що
  породжують правопорушення. Знаючи всі аспекти правопорушення, можна легко встановити до якого виду він належить, за яких обставин і умов вчинявся, з’ясовуються особливості самого
  суб’єкта правопорушення, причини і мотиви його вчинення. Ці знання необхідні в судових і правоохоронних органах для найбільш об’єктивного розслідування, проведення слідства, дізнання,
  винесення рішення по конкретній справі.
  Важливе значення в досліджені правопорушень, являють причини та умови його вчинення. Соціальні явища, які обумовлюють правопорушення, називаються
  причинами та умовами. Під причиною розуміється явище (або їх сукупність), яке створює інше явище, що розглядається як наслідок. Зв’язок між причиною і наслідком несе закономірний
  характер, який означає, що дана причина, в деяких випадках викликає певний наслідок.
  Метою курсової роботи є дослідження тих найбільш важливих характерних рис неправомірної поведінки, щоб відокремити це соціальне явище серед
  інших, що в майбутньому дасть змогу легко оперуватися ним для подальшого його застосування в теорії та на практиці.
  Основними задачами курсової роботи є дослідження різних підходів до визначення поняття і особливостей неправомірної поведінки.
  1.Поняття та види неправомірної поведінки.
  Недивлячись на те, що проблемам правопорушення в науковій літературі традиційно відводиться значна увага, значні сторони цього явища залишаються
  спірними, до кінця не з’ясованими. Але спробуємо проаналізувати всі основні аспекти цього соціального явища для того, щоб зрозуміти яку соціальну природу воно має, як впливає на
  суспільні відносини, які його мотиви, причини, наслідки.
  Протиправна поведінка як вид правової поведінки є антиподом правомірної поведінки. Насамперед, слід зазначити, що протиправна поведінка здійснюється у
  сфері права, але, на відміну від правомірної поведінки, вона є не формою свободи, а формою несвободи чи свавілля. Протиравна поведінка, оскільки вона має антиправову природу, входить до
  механізму правового регулювання тільки як юридичний факт, тобто як конкретна обставина, що є однією з причин виникнення охоронних правовідносин.
  З точки зору теорії юридичних фактів протиправна поведінка відноситься до суспільно шкідливих (небезпечних) життєвих обставин. Їх шкідливість
  виявляється у тому, що вони спроможні здійснити такі зміни в функціонуванні суспільних відносин, які не відповідають соціальному прогресу, нормальним умовам існування людини і
  суспільства. На відміну від юридичних фактів-подій, юридичні факти-правопорушення характерезується свідомо-вольовим характером і здійснюються тільки дієздатними суб’єктами.
  Шкідливість юридичних фактів – подій і правопорушень – вимірюється кількістю суспільних зв’язків, що ними порушуються, та ступенем можливості
  відновлення. Причому можливі три варіанти: 1) один юридичний факт негативно впливає на велику кількість зв’язків між людьми; 2) юридичний факт вносить незначні зміни в стан
  спілкування людей, але загальна кількість подібних фактів, здійснюваних у певних проміжках часу, унеможливлює нормальне функціонування суспільства; 3) юридичний акт заподіює
  невідновлювані збитки суспільству чи людині.
  Відомо, що право може впливати тільки на ті юридичні факти, що мають свідомо-вольовий характер, тобто протиправну поведінку суб
  єктів. Крім цього, подібні юридичні факти повинні бути не випадковими, а зумовлюватись певними причинами і тому повторюватись у часі.
  Таким чином, правопорушення в загальному вигляді, можна звести до того, що воно являє собою винне, протиправне діяння деліктоздатної особи, яке завдає шкоди чи
  небезпеки суспільству або державі, що тягне за собою юридичну відповідальність.
  Кожне правопорушення має ряд характерних ознак і особливостей, які виділяють його серед інших правових явищ. В їх кількості можна виділити
  наступні.
  ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены