Правовое регулирование инвестирования предпринимательской деятельности

  Дисциплина: Юриспруденция
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Правовое регулирование инвестирования предпринимательской деятельности

  Зміст
  Вступ……………………………………………………………………………….3
  1. Правове регулювання інвестиційної діяльності.
  1.1.Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності…………………….5
  1.2. Інвестиційна діяльність, види ………………………………...……...6
  1.3. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності…………… ………..8
  2. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Захист інвестицій……..12
  3. Правове регулювання інвестування за кордон……………………………...14
  4. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій
  4.1. Іноземні інвестори та інвестиції: поняття та правове
  регулювання……………………………………………………………….19
  4.2. Форми здійснення іноземних інвестицій………………………...…21
  5. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій…………………………...25
  6. Форми спільної інвестиційної діяльності
  6.1 Підприємство з іноземними інвестиціями………………………….29
  6.2 Інвестиційний договір: поняття та види…………………………….32
  Висновок…………………………………………………………………………42
  Список літератури……………………………………………………………….43
  Вступ
  Здійснення глибокої структурної перебудови української економіки вимагає істотного збільшення обсягу інвестицій, консолідації всіх джерел інвесту­вання, активізації інвестиційної
  діяльності.
  Діяльність банківської системи, фондового рин­ку, спеціальних (вільних) економічних зон не забез­печує зростання обсягів інвестицій в економіку України.
  Недосконалість законодавчої бази, відсутність досвіду і практики проведення позик, нерозвине­ність інфраструктури ринку цінних паперів, обме­жена кількість ліквідних об’єктів,
  недостатні пра­вові гарантії для інвесторів стримують акумулюван­ня інвестицій через цей ринок.
  Правове регулювання інвестиційної діяльності викликане необхідністю забезпечення підприємниць­кої діяльності фінансовими коштами, без яких вона не може здійснюватися.
  Нормативно-правовими актами, що детально ре­гулюють інвестиційну діяльність в Україні, є Закон України «Про інвестиційну ……………………..» та Закон України «Про …………………………….».
  Інвестиційна діяльність суб’єктів її межами регулюється законодавством іноземної держави, на території якої ця діяльність здійснюється,
  відповідними договорами України, спеціальним законодавством України,
  Особливості здійснення інвестиційної діяльності на території України суб’єктами інвестиційної діяльності, розташованими за межами України, а також цих суб’єктів і суб’єктів України в
  зонах вільного підприємництва в Україні визначаються спеціальним законодавством України.
  1. Правове регулювання інвестиційної діяльності.
  1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності.
  Інвестиції визначені в Законі \"Про інвестиційну діяльність\" як всі види майнових та інтелектуаль­них цінностей, що вкладаються в об\'єкти під­приємницької та інших видів діяльності, в
  резуль­таті якої створюється прибуток (дохід) або дося­гається соціальний ефект.
  Більшість міжнародних договорів про взаємний захист інвестицій під терміном \"інвестиції\" розуміють будь-який вид майна, що юридичні або фізичні особи кожної держави інвестували
  (уклали) на території один одного. При цьому термін \"майно\" стосовно визначення \"інвестиції\" означає:
  • одер­жанням ліцензій і привілеїв, включаючи права на розвідку, видобуток і експлуатацію
  природ­них ресурсів;
  • будь-яке збільшення цінності початкових інвес­тицій.
  Інвестиції також визначають як матеріальні і не­матеріальні блага, вкладені в об\'єкти підприємниць­кої та інших видів діяльності з метою одержання при­бутку і досягнення позитивного
  соціального ефекту.
  Виділяють такі ознаки інвестицій:
  • метою вкладень є одержання прибутку і досяг­нення позитивного соціального ефекту;
  • діяльність суб\'єкта характеризується
  • вкладеним цінностям додається статус інвес­тицій шляхом підписання інвестиційного дого­вору.
  За критерієм характеру цінностей, що вклада­ються в об\'єкти діяльності, Закон класифікує інвес­тиції так:
  • сукупність технічних, технологічних, ко­мерційних та інших знань, оформлених у виг­ляді технічної документації, навиків та вироб­ничого досвіду, необхідних для організації того чи
  іншого виду виробництва, але не запатенто­ваних (\"ноу-хау\");
  • права користування землею, водою, ресурсами, будинками,
  • інші цінності.
  Таким чином, у законі міститься великий, але все ж не вичерпний перелік тих благ, що можуть бути інвестиціями.
  Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст матеріально-виробничих запасів здійснюють­ся у формі капітальних вкладень.
  1.2. Інвестиційна діяльність, види.
  У Законі \"Про інвестиційну діяльність\" подано її легальне визначення: інвестиційна діяльність – це сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації
  інвестицій.
  Такі практичні дії починаються з ухвалення рішення про вкладення коштів як інвестицій, для чого дослід жуються інвестиційні можливості, роз­робляється техніко-економічне
  обґрунтування, під­готовляється проектна документація, бізнес-план, укладається інвестиційний договір. Потім практичні дії спрямовані на виконання обов\'язків за
  інвестиційним договором, тобто реалізацію інвестицій, що можуть опосередковува­тися різною договірно-правовою формою і спричиня­ють створення об\'єкта інвестиційної діяльності.
  У інвестиційної діяльності залежно від підстав її здійснення:
  • інвестування, здійснюване громадянами, недер­жавними під-приємствами, господарськими асоціа­ціями, спілками і товариствами, а також гро­мадськими і релігійними організаціями,
  інши­ми юридичними особами, заснованими на ко­лективній власності;
  • інвестування, здійснюване органами влади і управління України, Автономної Рес­публіки Крим, місцевих рад за рахунок коштів бюджетів, позабюджетних фондів і
  позичкових коштів, а також державними підприємствами і установами за рахунок
  • іноземне інвестування, здійснюване іноземними громадянами, юридичними особами та держава­ми;
  • спільне інвестування, здійснюване громадянами і ………………………………………………………..
  Крім того, за джерелом фінансування інвес­тиційна діяльність поділяється на таку, що здійс­нюється за рахунок:
  • власних фінансових ресурсів інвестора (прибу­ток, амортизаційні відрахування, відшкодуван­ня збитків від аварій, стихійного лиха, грошові накопичення і заощадження громадян,
  юридич­них осіб тощо);
  • безкоштовних і добродійних внесків, пожертву­вань організацій, підприємств і громадян.
  За змістом виділяють такі види інвестиційної діяльності:
  • пряма, коли відбувається безпосереднє вкладен­ня цінностей у виробництво товарів (робіт, пос­луг);
  •інвесто­ром коштів у цінні папери.
  Інноваційна діяльність є однією з форм інвес­тиційної діяльності, що здійснюється з метою впро­вадження досягнень науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу, та
  включає:
  • випуск і …………………………………………технології;
  • розробку і впровадження нової, ресурсозбе­рігаючої технології, призначеної для поліп­шення соціального та екологічного становища.
  Правові, економічні та організаційні засади дер­жавного регулювання інноваційної діяльності в Україні визначає Закон України \"Про ……………….. діяльність\" від 04.07.2002р. Він також
  встановлює форми стимулювання державою інноваційних про­цесів ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены