Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

  Дисциплина: Культурология
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Система пенсионного обеспечения населения и пути его реформирования

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  Кафедра економічної теорії
  КУРСОВА РОБОТА
  з основ економічної теорії, мікроекономіки
  та макроекономіки
  на тему №12 „Система пенсійного забезпечення населення
  і шляхи її реформування”
  студентки денної форми навчання
  6 групи
  курсу,
  ФЕМП
  Ніколаєвої
  І.М.
  Науковий керівник:
  доц., кандидат економічних наук
  Головко
  Людмила Степанівна
  Київ 2005
  Зміст
  Вступ............................................................................................................
  Пенсія: економічна та соціальна сутність....................................
  Моделі та економічні джерела пенсійного забезпечення в ринковій економіці..........................................................................
  Стан системи пенсійного забезпечення в Україні
  ........................
  3.1 Історичний аспект та основні суб’єкти пенсійного забезпечення.................................................
  ....................................
  3.2 Проблеми соціального характеру.............................................
  3.3 Проблеми економічного характеру..........................................
  3.4 Проблеми демографічного характеру......................................
  Основні напрями реформування системи пенсійного забезпечення в Україні....................................................................
  Висновки.....................................................................................................
  Список використаної літератури..............................................................
  Додатки........................................................................................................
  Вступ
  Дана курсова робота присвячена вивченню системи пенсійного забезпечення населення, її проблем та шляхів реформування.
  Об’єктом дослідження являється система пенсійного забезпечення населення як елемент соціального захисту та основна ознака сучасної ринкової економіки.
  Предметом дослідження є вивчення структури пенсійного забезпечення населення та її зміна відповідно до соціальних і економічних умов та факторів в країні.
  Метою дослідження даної курсової роботи є всебічно розкрити структуру системи пенсійного забезпечення населення, вивчити її проблеми, обґрунтувати необхідність та шляхи її
  реформування, перспективи для України.
  Проблема системи пенсійного забезпечення населення в наш час є актуальною і в Україні, і в інших країнах світу. Причиною є, по-перше, перехід нашої держави
  до ринкових механізмів господарювання, в яких соціальний захист населення та їх добробут є головною ознакою, а також економічна криза 90-х років, яка помітно вплинула на
  матеріальне становище переважної більшості населення країни. Різке падіння рівня життя значних верств населення супроводжувалось загальною кризою системи соціально
  го
  захисту, яка виявилася непристосованою до нових економічних умов. Таким чином, в найгіршому становищі опинились групи населення, які потребували першочергового захисту з боку
  держави. До такої категорії потрапили і пенсіонери, що втратили всі заощадження, накопичені за період трудової діяльності, і стали отримувати пенсійні виплати на рівні, недостатньому
  для забезпечення найнеобхідніших життєвих потреб. Особливо гостро відчули всі негаразди перехідного періоду особи старших вікових груп, які повністю втратили працездатність, а отже, і
  можливість отримання додаткового до пенсії доходу. Отже, бідність осіб похилого віку стала ознакою сьогодення і вийшла на перший план серед проблем загальнодержавної політики
  держави.
  По-друге, у більшості країнах Західної Європи, в тому числі і в Україні, помітним стає значне старіння нації, що зумовлює певні диспропорції в пенсійному
  забезпеченні, адже воно залежить від співвідношення кількості працюючих та пенсіонерів. По-третє, в деяких країнах існує проблема фінансування пенсійних виплат. Важливим також є те,
  що пенсійна система відіграє важливу роль в економічному житті країни - впливає на попит на товари й послуги, а також на матеріальний добробут багатьох сімей. Якщо пенсії ефективно
  захищатимуть людей від бідності, значно зменшаться державні витрати на програми соціальної допомоги. Взагалі, турбота про громадян похилого віку займає центральне місце в державній
  політиці багатьох країн і її актуальність стає дедалі гострішою з огляду на скорочення народжуваності. А рівень і якість пенсійного забезпечення - важлива складова економічного та
  соціального становища країни. Це також є умовою переходу України до соціально орієнтованої ринкової економіки.
  Актуальністю даної теми є і те, що, в силу даних проблем, питання про реформування системи пенсійного забезпечення населення сьогодні гостро стоїть у багатьох країнах світу, в
  тому числі і в Україні. Для кожної держави можна запропонувати кілька її варіантів, але остаточний вибір залежатиме від конкретної політичної, економічної й демографічної ситуації.
  Важливим є враховувати приклади реформування пенсійної системи інших країн, щоб не допустити помилок, які можуть вплинути на подальший розвиток країни.
  Тому, з’ясування сучасного стану системи пенсійного забезпечення, її недоліків є важливою умовою недопущення помилок в майбутньому, запорукою розвитку економіки та соціального
  захисту і, головне, умовою для переходу України до соціально орієнтованої ринкової економіки.
  1. Пенсія: економічна та соціальна сутність
  Розглядаючи економічну та соціальну сутність категорії „пенсія”, перш за все необхідно проаналізувати історичне підґрунтя
  її виникнення.
  Пенсійну політику слід розглядати у розрізі тих політичних і соціально-економічних тенденцій, які відбува­ються і відбувалися у суспільстві.
  Як відомо пенсія є ключовим елементом соціального захисту населення. А вперше про необхідність створення такої системи
  було викладено в теорії неоліберального напряму німецької економічної теорії, засновником якої справедливо вважається Вальтер Ойкен, який створив школу, що в подальшому отримала назву
  фрейбурзької. До неї увійшли такі відомі теоретики, як А. Мюллер-Армак, Ф. Бьом, А. Рюстов, Л. Мікш, К.Манер, Л. Ерхард та інші.
  Ойкен розрізняв два „ідеальних типи” господарства: центрально-кероване господарство та вільне ринкове господарство, тобто класифікував їх, відштовхуючись від способу управління
  господарським процесом, форми координації діяльності окремих господарських одиниць. Ойкен визнає що ринкова економіка, побудована за принципами індивідуалізму та
  конкурентності хоча й сприяє економічному прогресу суспільства однак суперечить принципу соціальної справедливості який може забезпечити лише центрально-керована система
  побудована на основі суспільної власності. Тому, він вважає, що в умовах ринкової економіки вирішення цієї проблеми повинна взяти на себе держава яка може впливати на соціальну сферу,
  беручи участь у розподілі суспільного продукту звичайно в тих межах що не зумовлюють порушення економічного порядку. Така діяльність держави забезпечить поєднання ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены