Статистичне вивчення валового прибутку підприємства

  Дисциплина: Социология
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Статистичне вивчення валового прибутку підприємства

  Міністерство аграрної політики України
  СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  Кафедра статистики, аналізу господарської діяльності
  та маркетингу
  Курсова робота з предмету “Статистика”
  на тему:
  \"СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ВАЛОВОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА\"
  Виконав:
  студент
  Науковий керівник:
  доцент
  Курган Л.І.
  Суми
  2000 р.
  ПЛАН:
  TOC \\o \"1-1\" \\h \\z
  ВСТУП
  PAGEREF _Toc500831075 \\h
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
  PAGEREF _Toc500831076 \\h
  1.1.
  Класифікація доходів підприємства
  PAGEREF _Toc500831077 \\h
  1.2.
  Фактори, що впливають на рівень доходів
  PAGEREF _Toc500831078 \\h
  СТАТИСТИЧНЕ ВИ
  ВЧЕННЯ ВАЛОВ
  ОГО
  ПРИБУТКУ
  ДПРИ
  МСТВА
  PAGEREF _Toc500831079 \\h
  2.1. Характеристика об”єкту дослідження
  PAGEREF _Toc500831080 \\h
  2.2. Динаміка доходів
  PAGEREF _Toc500831081 \\h
  2.3. Варіація доходів
  PAGEREF _Toc500831082 \\h
  Структур
  а доходів
  PAGEREF _Toc500831083 \\h
  2.5. Виявлення впливу розміру обігових коштів підприємства на розмір валового прибутку
  PAGEREF _Toc500831084 \\h
  3. ШЛЯХИ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
  PAGEREF _Toc500831085 \\h
  ВИСНОВОК
  PAGEREF _Toc500831086 \\h
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:
  PAGEREF _Toc500831087 \\h
  ВСТУП
  За досить короткий проміжок часу, що минув з моменту оголошення України незалежною державою, вона стикнулася з безліччю проблем, що зачепили практично усі сфери суспільного
  життя країни. Та найголовнішою проблемою сучасної України, я вважаю, є її теперішній економічний стан.
  Перехід країни і окремих підприємств на “рейки” ринкової економіки посилює роль показників доходу та валового прибутку як одних з головних джерел і важелів регулювання зростання
  ефективності виробництва.
  Статистичний аналіз за допомогою різних прийомів, що витікають
  з основних принципів теорії статистики, дозволяє визначити основні тенденції в різних сферах соціально-економічних відносин і побачити проблеми, що вимагають уваги і
  вживання негайних заходів.
  Статистичний аналіз може з\'явитися основою для отримання більш цілеспрямованого, конкретного і поглибленого дослідження.
  Правильність висновків статистичного аналізу залежить від правильно
  вибраної методики дослідження статистичної інформації. У цій
  роботі використані основні методи статистичного аналізу: табличний, графічний, кореляційно-регресний, а також зроблений монографічний. Однак, потрібно мати на увазі що це
  далеко не
  повний і не вичерпний перелік як самих прийомів аналізу, так і показників статистики
  доходів.
  Задачею даної курсової
  роботи
  є вивчення складу, динаміки, структури
  доходів (валового прибутку) підприємства.
  Об’єктом дослідження цієї курсової роботи стало товариство з обмеженою відповідальністю “що працює в місті Суми.
  Джерело даних – звітність об\'єкта дослідження.
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ ДОХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА
  Класифікація доходів підприємства
  Доход (прибуток) є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності. Порядок використання доходу (прибутку) визначає власник або власники
  підприємства. Державний вплив на вибір напрямів та обсягів використання доходів або прибутків підприємств здійснюється через податки, податкові пільги, а також через інші економічні
  санкції.
  Валовий доход
  підприємств сфери матеріального виробництва – це чиста продукція, яку на практиці визначають як різницю між виручкою від реалізації продукції та матеріальними витратами на її
  виробництво.
  Прибуток
  підприємств та організацій відбиває розміри їх чистого доходу і визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та повною собівартістю її виробництва.
  Прибуток визначається шляхом зменшення суми валового доходу на:
  суму валових витрат платника податку;
  суму амортизаційних відрахувань.
  Для розрахунку розміру валового доходу та прибутку у промисловості та сільському господарстві використовують показники реалізованої товарної продукції, у будівництві –
  кошторисну вартість виконаних робіт.
  У галузях обігу розміри валового доходу відповідають показникам їх валової продукції, за винятком власних матеріальних витрат, а прибуток дорівнює різниці між валовою продукцією
  та загальною сумою власних витрат обігу.
  Валові витрати виробництва та обігу - сума будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт,
  послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
  Прибуток від реалізації продукції
  – це різниця виручки від реалізації продукції та повної собівартості.
  Балансовий прибуток
  – сальдо прибутків та збитків усіх видів діяльності підприємства.
  Із прибутку здійснюють відрахування у державний та місцевий бюджети, централізовані фонди та ін.
  Залишковим
  називають прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства після відрахувань.
  Валовий доход — загальна сума доходу підприємства від всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній
  формах.
  До валових доходів відносять:
  1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг), у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають статусу юридичної особи, а також доходи від продажу
  цінних паперів (крім операцій з їх первинного випуску (розміщення) та операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації).
  2. Доходи від здійснення банківських, страхових та інших операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними цінностями, цінними паперами, борговими зобов\'язаннями та
  вимогами.
  3. Доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення операцій
  лізингу (оренди).
  4. Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді.
  5. Доходи з інших джерел та від позареалізаційних операцій, у тому числі у вигляді:
  сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої підприємством в звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих підприємству в звітному
  періоді;
  сум штрафів та/або неустойки чи пені, одержаних за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, арбітражного чи третейського
  суду;
  сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що повертається на його користь за рішенням суду (арбітражного суду).
  Не включаються до складу валового доходу:
  1. Суми акцизного збору, податку на додану вартість, отримані (нараховані) підприємством у складі ціни продажу продукції (робіт, послуг), за винятком випадків, коли таке
  підприємство-отримувач не є платником податку на додану вартість.
  2. Суми коштів або вартість майна, отримані підприємством як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження державою іншого майна підприємства у випадках, передбачених
  законодавством.
  3. Суми коштів або вартість майна, отримані підприємством за рішенням суду (арбітражного суду) або внаслідок задоволення претензій у порядк...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены