Необоротные активы

  Дисциплина: Бухучёт, статистика
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Необоротные активы

  З М І С Т
  Вступ…………………………………………………………………….........
  Розділ
  Характеристика необоротних активів та їх відображення в бухгалтерському балансі...............................................................
  Характеристика необоротних активів, їх зміст та класифікація.......
  1.1.
  Нематеріальні активи………………………………………………….
  1.2.
  Основні засоби…………………………………………………………
  1.3.
  Інші необоротні активи………………………………………………
  Відображення необоротних активів в бухгалтерському балансі…...
  2.1.
  Основні засоби підприємства, їх класифікація, оцінка та завдання обліку…………………………………………………………………...
  2.2.
  Нематеріальні активи, їх облік……………………………………......
  Розділ
  Управління фінансуванням необоротних активів підприєм­ства.................................................................................................
  Політика управління необоротними активами……………………....
  3.1.
  Зміст та основні напрями політики управління необоротними активами..................................................................................................
  3.2.
  Критерії прийняття управлінських рішень про придбання або оренду необоротних активів…………………………………………
  Управління фінансуванням необоротних активів підприємства на прикладі ВАТ “Ластівка”......................................................................
  4.1.
  Загальна характеристика ВАТ “Ластівка”, аналіз основних показ­ників його діяльності.............................................................................
  4.2.
  Аналіз ефективності використання необоротних активів та управ­ління їх фінансуванням на підприємстві ВАТ “Ластівка”.................
  Висновки………………………………………………………………….......
  Література………………………………………………………………….....
  В с т У П
  Зараз Україна переживає етап обставлення ринкової економіки. Як наслідок переходу від соціалістичної до ринкової форми господарювання багато підприємств опинилися в кризовому
  стані.
  Ефективність роботи промислового підприємства залежить, як відомо, від багатьох факторів: попиту на продукцію, що випускається, її конкурентоспроможності, технічного рівня
  виробництва, його відповідності сучасним вимогам, кваліфікації виробничого і управлінського персоналу тощо.
  Поряд з цим, проблема стратегії управління активами підприємства займає одне з першорядних місць в його діяльності.
  Активи підприємства – це економічні ресурси підприємства у формі сукупних матеріальних цінностей, які використовуються в господарській діяльності з метою отримання прибутку.
  Управління активами включає:
  формування та управління фінансово-експлуатаційними потребами в обігових коштах;
  управління дебіторською заборгованістю;
  стратегію фінансування поточних активів;
  управління джерелами формування оборотного капіталу;
  управління необоротними активами;
  управління фінансуванням необоротних активів;
  управління грошовими коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями.
  Сформовані на первісному етапі діяльності підприємства необоротні активи вимагають постійного управління ними. Частина функцій цього управління покладається на фінансовий
  менеджмент. Незважаючи на різноманіття складу необоротних активів, мета фінансового менеджменту в цій області відносно проста - забезпечити умови своєчасного відновлення і підвищення
  ефективності використання необоротних активів. Саме на питанні управління необоротними активами хотілося б більш детально зупинитись в роботі.
  I. ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ БАЛАНСІ
  Характеристика необоротних активів,
  їх зміст та
  класифікація
  Необоротні активи
  – сукупність майнових цінностей підприємства, які неодноразово беруть участь у процесі господарської діяльності та поступово переносять свою вартість на продукцію.
  Необоротні (або фіксовані) активи менш ліквідні, ніж оборотні (поточні), призначені для використання протягом тривалого періоду часу. Вони важко реалізуються, тому що необхідний
  певний час та додаткові витрати.
  Необоротні активи включають в себе:
  Нематеріальні активи
  - придбані права користування природними ресурсами, майном і об’єктами інтелектуальної власності.
  Основні засоби
  являють собою засоби праці, що багаторазово використовуються в господарському процесі, не змінюючи при цьому свою матеріально-натуральну форму.
  Інші необоротні активи,
  до яких належать:
  — незавершене будівництво;
  — довгострокові фінансові інвестиції, інші фінансові інвестиції;
  — довгострокова фінансова заборгованість;
  — відстрочені податкові кредити;
  — інші необоротні активи.
  1.1.Нематеріальні активи
  Нематеріальні активи представляють вкладення коштів підприємства (його витрати) у нематеріальні об\'єкти, що використовуються протягом довгострокового періоду в господарській
  діяльності та приносять прибуток.
  До нематеріальних активів відносяться права користування земельними ділянками, природними ресурсами, патенти, ліцензії, \"ноу-хау\", програмне забезпечення, авторські права,
  монопольні права і привілеї
  (включаючи права на винаходи, патент, ліцензію на визначені види діяльності, промислові зразки, моделі, використання художньо-конструкторських рішень),
  організаційні витрати (включаючи плату за державну реєстрацію підприємства, брокерське місце і т.ін.), торговельні марки, товарні і фірмові знаки, ціна фірми.
  За характером застосування нематеріальні активи схожі на основні засоби. Вони використовуються тривалий період, приносять прибуток, і з часом велика частина з них втрачає свою
  вартість. Особливістю нематеріальних активів є відсутність матеріально-речової структури, складність визначення вартості,
  невизначеність при виявленні прибутку від їхнього застосування. Оцінка нематеріальних активів відбувається за узгодженням сторін при їхньому внеску в статутний
  капітал на основі цін світового або внутрішнього ринку. У вартість нематеріальних активів входять покупна ціна, витрати, зв\'язані з придбанням і приведенням у стан готовності цих
  активів. Вартість нематеріальних активів включається в собівартість продукції шляхом нарахування зносу.
  1.2. Основні засоби
  Основні засоби
  - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання в процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для
  здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше одного року (або операційного циклу, якщо він
  триваліший за рік).
  До основних засобів належать власні та отримані на умовах фінансового лізингу об’єкти та орендовані цілісні майнові комплекси, а також інші необоротні матеріальні активи.
  Життєвий цикл основних засобів складається з наступних етапів:
  надходження - участь у
  виробничому процесі -
  переміщення усере­дині підприємства - ремонт - здача в оренду – інвентаризація -
  вибуття.
  Вартість основних фондів (за винятком земельних ділянок) частинами, по мірі їхнього зносу, переноситься на вартість продукції (послуги) і відшкодовується в процесі її
  реалізації. Цей процес називається амортизацією. Грошові суми, що відпові...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены