Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

  Дисциплина: Бухучёт, статистика
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Состав и формы бухгалтерской отчетности (СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ)

  Міжрегіональна Академія управління персоналом
  Закарпатський інститут ім.Августина Волошина
  Факультет бізнесу та зовнішньо-економічної діяльності
  Кафедра економіки та управління бізнесом
  Габор Кристина Іванівна
  КУРСОВА РОБОТА
  З дисципліни:
  Бухгалтерська звітність
  За темою:
  СКЛАД І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
  Шифр групи: 11-2000 (СОА) (2.0з)
  Спеціальність: облік і аудит
  Спеціалізація: облік і аудит
  Науковий керівник
  Ст.викладач
  Прокопенко Л.В.
  УЖГОРОД-2002
  З М І С Т
  Вступ………………………………………………………………………………… 3
  Розділ 1. Бухгалтерська звітність: призначення і склад, вимоги при складанні
  . Поняття та користувачі бухгалтерської звітності…………………….. 4
  . Якісні характеристики бухгалтерської звітності……………………… 9
  . Принципи підготовки бухгалтерської звітності………………………
  Розділ 2. Характеристика основних форм бухгалтерської звітності
  2.1. Баланс підприємства……………………………………………………
  . Звіт про фінансові результати…………………………………………
  . Звіт про рух грошових коштів………………………………………….24
  . Звіт про власний капітал………………………………………………..30
  . Складання приміток до бухгалтерської звітності…………………….
  Розділ 3. Порядок складання бухгалтерської звітності
  на матеріалах ТОВ «Данте»……………………………………………..34
  Висновок…………………………………………………………………………….37
  Додатки……………………………………………………………………………..
  Список використаної літератури…………………………………………………..51
  Вступ
  Програма реформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає збереження стабільності бухгалтерського обліку і створення умов для еволюційного його розвитку без руйнування
  накопиченого досвіду його ведення в народному господарстві. У 2000 році сталися принципові зміни в організації і веденні бухгалтерського обліку в Україні, які випливають із вимог
  міжнародних стандартів. Здійснено перехід підприємств і організацій на нову методологію бухгалтерського обліку господарських операцій, доходів, витрат і фінансових результатів на нову
  систему бухгалтерського обліку.
  Дана робота має за мету розглянути чинні в Україні форми обов
  язкової бухгалтерської (фінансової) звітності, виявити специфіку форм звітів та дати поняття про зміст кожного з них. Більш детальну інформацію, що не наведена у цій роботі,
  містять конкретні закони, укази, на які зроблено посилання.
  Фінансові звіти складає більшість підприємств у всіх країнах світу. Вигадати універсальний звіт, який відображав би фінансове життя підприємства у всій його багатогранності,
  поки що не вдалося. Як показує практика, оптимальним є складання кількох різних звітів, кожний з яких розкриває ту чи іншу грань діяльності підприємства. Так, баланс містить
  інформацію про стан активів, зобов’
  язань і власного капіталу підприємства на конкретну дату (як правило, на останній день основного або проміжного звітного періоду – року, кварталу або місяця). Це дає можливість
  судити про масштаби підприємства, а наявність графи “на початок звітного періоду” дозволяє дійти висновків і щодо деяких тенденцій його розвитку. Водночас за показниками балансу важко
  судити, наприклад, про те, наскільки успішною була діяльність підприємства у звітному періоді, які доходи було отримано і які витрати здійснено. Цю інформацію містить звіт про
  фінансові результати. А оскільки звітних форм кілька, дуже важливо, щоб наявні у них показники взаємно доповнювали один одного, а коли потрібно – узгоджувалися між собою.
  Розділ 1
  Бухгалтерська звітність:
  призначення і склад, вимоги при складанні
  1.1.
  Поняття та користувачі бухгалтерської звітності
  Фінансова звітність – це узагальнена інформація, яка грунтується на даних бухгалтерського обліку про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства і потрібна
  зацікавленим особам (користувачам) для прийняття рішень.
  Терміном “підприємство” позначено широке коло осіб, адже згідно з Законом про бухоблік обов’
  язок складати фінансову звітність поширюється на всіх юридичних осіб, створених відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм
  власності, а також на представництва суб
  єктів господарської діяльності.
  У деяких випадках бухгалтерську звітність складають і неюридичні особи. Зокрема, відповідно до п.5 ст.8 Закону про бухоблік філії, представництва, відділення та інші
  відокремлені підрозділи, якщо їх виділено на окремий баланс, зобов
  язані вести бухгалтерський облік. Результати такого обліку включають до фінансової звітності підприємства – юридичної особи. Показники діяльності філій, представництв, відділень
  та інших відокремлених підрозділів підприємства, не виділених на окремий баланс, також включають до фінансової звітності юридичної особи, як це передбачено п.11 П(С)БО 1.
  Користувачі фінансової звітності
  До користувачів фінансової звітності відносяться як юридичні, так і фізичні особи, яикм для прийняття рішення потрібна інформація про діяльність підприємства. Усіх користувачів
  можна умовно розділити на зовнішніх і внутрішніх.
  До зовнішніх користувачів належать:
  інвестори;
  акціонери;
  кредитори та постачальники;
  покупці та клієнти;
  податкові органи;
  органи державної статистики;
  інші державні установи.
  До внутрішніх користувачів належать:
  керівництво підприємства;
  управлінський персонал;
  працівники підприємства;
  профспілкові органи.
  У п.1. ст.14 Закону про бухоблік вказані користувачі, яким підприємства зобов
  язані подавати квартальну та річну фінансову звітність. До таких користувачів відносяться:
  органи, до сфери управління яких належать підприємства;
  трудові колективи (на їх вимогу);
  власники (засновники) підприємства.
  Зазначеною нормою Закону передбачено також, що “органам виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до законодавства”. У Порядку № 419
  конкретно названо й деяких інших користувачів фінансової звітності. Зокрема, у встановлених законодавством випадках підприємства зобов
  язані звітувати перед:
  органами державної статистики;
  органами Державного казначейства (щодо бюджетних асигнувань, одержаних з державного бюджету);
  фінансовими відділами райдержадміністрацій, міськвиконкомів; фінансовими управліннями обласних, Київської і Севастопольської міських держадміністрацій (щодо використання
  асигнувань, отриманих із місцевих бюджетів).
  Комерційні банки подають фінансову звітність також Національному банку.
  Склад і форми
  Потреби користувачів взначають обсяг інформації, а, відповідно, і склад фінансової звітності, а також її види та форми. Цілком зрозуміло, що користувачам фінансової звітності
  великого заводу потрібна більш докладна інформація, ніж користувачам фінансової звітності невеликої майстерні, а потреби користувачів звітності банків суттєво відрізняються від потреб
  користувачів звітності бюджетних установ. Чинні нормативні документи бухгалтерського обліку (у тому числі Закон про бухоблік) враховують це і передбачають різну за складом, видами та
  формами фінансову звітність для різних категорій суб
  єктів господарювання.
  Форми фінансової звітності
  перелічено у п.2 ст.11 Закону про бухоблік. Усього їх п
  ять:
  баланс;
  звіт...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены