Основы экономики

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Основы экономики

  УКРСОЮЗСЕРВІС
  Інститут Післядипломної Освіти
  Курсовий проект
  з предмету “Основи економіки”
  студентки 3 курсу
  групи М - 9
  Кулик Євгенії Юріївн
  Київ 2001
  Інститут післядипломної освіти
  ПРАЦІВНИКІВ СФЕРИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
  ЗАВДАННЯ
  для курсового проектування
  з предмету
  “Економіка
  підприємства”
  студенту
  Кулик Євгенії Юріївни
  Спеціальність Моделювання та конструювання виробів народного вжитку.
  Курс 4
  Група М – 9.
  ТЕМА ПРОЕКТУ
  Розрахунок кошторису, та витрат на вироби народного вжитку
  Зміст пояснювальної записки
  Вступ.
  Розрахунок об
  єму
  виробництва та реалізації послуг.
  Розрахунок облікового складу бригади та фонду заробітної плати.
  Розрахунок собівартості, прибутку та рентабельності підприємства.
  Розрахунок вартості виробу з матеріалу
  Показники виробничо – господарської діяльності бригади.
  Висновок.
  Дата видачі
  Строк закінчення
  Керівник курсового проектування
  ЗМІСТ
  Вступ
  Розрахунок об
  єму
  виробництва та реалізації послуг.
  1.1.
  Розрахунок річного обсягу виробництва послуг у
  натуральному вимірі.
  1.2.
  Розрахунок обсягу виробництва і реалізації послуг у грошовому вимірі.
  Розрахунок облікового складу робітників бригади та
  фонду
  заробітної платні.
  2.1.
  Розрахунок облікового складу робітників.
  2.2.
  Розрахунок фонду заробітної платні.
  Розрахунок собівартості, прибутку, рентабельності
  підприємства.
  3.1.
  Розрахунок собівартості, калькуляція.
  3.2.
  Розрахунок прибутку.
  3.3.
  Розрахунок рентабельності.
  3.4.
  Розподіл прибутку.
  Розрахунок вартості виробу з матеріалу.
  Показники виробничо – господарської діяльності бригади.
  Висновок.
  ВСТУП
  Економ
  ка – (гр.) «
  мистецтво
  ведення
  господарства.»
  Господарська діяльність – будь-яка
  работа людини :
  виготовленнянеобхідних для життя продуктів і предметів, перевезення та продаж
  їх,. Підприємства, на яких
  здіцснюється така діяльність, утворюють господарства.
  Залежно від ступеня інтеграції (об
  єднання) виробництва, є господарства одиничні або країни. Господарство країни має назву народного або національного господарства.
  Економіка вважається основною діяльністю людей. Вона забезпечує людей
  життєвонеобхідними матеріальними
  благами.Економіку умовно
  утотожнюють з народним господарством
  вцілому, або з його складовими частинами.
  Економіка підприємства – це прикладна економіка, організація та ефективність господарювання на рівні підприємства. Вона дає
  практичне знання з управління ринковою економікою на сучасному етапі її розвитку в Україні.
  Оцінка діяльності підприємств та виробничих об`єднань, працюючих в нових умовах
  господорювання, здійснюється
  системой показників, серед яких важливе значення має показник зниження собівартості. Цей показник стає одним з найважливіших критеріїв ефективності використання
  виробничих ресурсів кожним підприємством.
  В основу класифікації витрат по статтям калькуляції покладено ознаку цільового позначення витрат, яка є специфічною для окремих
  галузей народного господарства. Вияв призначення витрат потрібен для визначення економічної цілеспрямованості здійснення тих чи інших витрат, а також обчислення калькуляції
  собівартості послуг.
  Для точного обчислення собівартості послуг і продукції важливе значення має вірний вибір об`єкту калькулювання і калькуляційної
  одиниці. Під об
  єктом
  калькулювання розуміють надані підприємством окремі види послуг і продукції. Під калькуляційною одиницею розуміють одиницю виміру об`єкту калькулювання. Розуміють кошторисну,
  планову та звітну калькуляцію.
  РОЗРАХУНОК ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ
  Вихідними
  даннми для розрахунку цього розділу є:
  Вид виробу (жіноча зимова куртка із штучним хутром);
  Чисельність чоловік в бригаді – 8 чоловік;
  Норма часу для виготовлення виробу – 19 годин;
  Кількість робочих днів на рік (береться з балансу робочого часу одного робітника на 2000 рік).
  Показник обсягу виробництва та реалізації побутових послуг визначається на кожному підприємстві у натуральних та грошових одиницях виміру.
  1.1.
  Розрахунок річного обсягу виробництва послуг у
  натуральному вимірі.
  Чисельність робітників в бригаді – 8 чоловік. Затрати на пошив одного виробу – 19 годин. Кількість робочих днів робітників бригади на 2000 рік дорівнює 254 – 34 = 220 (з балансу
  робочого часу).
  Таким чином, за рік бригада виготовить виробів :
  ОВ = Т *
  Крд *
  Кобл /
  Нчасу, де :
  ОВ – обсяг виробництва
  - тривалість робочого дня (8 годин)
  Крд
  кільк
  ість робочих днів на рік (220 днів)
  Кобл – облікова кількість робітників бригади ( 8 чоловік)
  Нчасу
  – норма часу на виготовлення виробу (19 годин)
  ОВ = 220 * 8 * 8 / 19 = 741 (шт.)
  1.2.
  Розрахунок обсягу виробництва і реалізації послуг у грошовому вимірі.
  Для того, щоб визначити цей показник необхідно розрахувати середню вартість послуги.
  Середня вартість послуги визначається за формулою :
  Всер
  Вмін +
  Вус.ел., де :
  Всер – середня вартість послуги,
  грн;
  Вмін – вартість виготовлення виробу мінімальної складності,
  грн;
  Вус.ел. – вартість ускладнюючих елементів, грн.
  Мінімальна вартість послуги на виготовлення жіночої зимової куртки за прейскурантом Б – 01 (01-15) складає
  22.5 грн.
  Вартість ускладнюючих елементів розраховується у наступній таблиці
  Таблиця 1. Розрахунок середньої вартості ускладнюючих елементів.
  Найменування
  ускладнюючих
  елементів
  Кі
  лькі
  сть
  ускладнюючих
  елементів
  Група
  матеріалів
  позиції за прейскурантом
  Варт
  сть одного
  ускладнюючого
  елемента
  Варт
  сть усі
  ускладнюючих
  елементів
  Оздоблювальн
  шви
  20.8
  0.35
  7.28
  Кишеня
  \"в рамку\"
  тасьмою - \"
  блискавкою\"
  1.40
  1.40
  Комі
  р і
  з штучного
  хутра
  1.40
  2.80
  Манжети
  з штучного
  хутра
  1.40
  2.80
  Всього
  14.28
  Таким чином, середня вартість дорівнює :
  Всер = 22.5 + 14.28 = 36.78 (грн.)
  В теперішній час, в період ринкових відносин, на підприємствах використовують облікові ціни, які встановлюють
  на підставі середньої вартості послуги та коефіцієнта подорожчення. Коефіцієнт подорожчення є змінною величиною і залежить від рівня попиту та пропозиції на даний вид послуг. Зараз
  він складає 2.5 – 3.5. Отже, облікова ціна виготовлення зимової жіночої куртки становить :
  Цобл
  Всер * К
  (2), де :
  Цобл
  – ціна облікова послуги,
  грн;
  К – коефіцієнт
  подорожчення.
  Цобл
  = 36.78 * 3.3 = 121.4 (грн.)
  Крім облікової ціни, замовник сплачує податок на додану вартість, у розмірі 20%.
  Таким чином, відпускна ціна з урахуванням ПДВ складає :
  Цвідп
  Цобл + ПДВ
  (3), де :
  Цвідп – відпускна ціна підприємства.
  Цвідп
  = 121.4 + 121.4 * 0.2 = 145.7 (грн.)
  Вище розраховані показники вносимо в таблицю.
  Таблиця 2. Розрахунок обсягу виробництва на 2000 рік у грошовому вимірі.
  Вид
  виробу
  Випуск
  натур.вимирі на
  рік,
  шт
  Вільна
  облі
  кова
  ціна,
  грн
  Ві
  дпускна
  ціна
  з ПДВ,
  грн
  Рі
  чний
  обсяг
  виробництва і реалі
  зації
  послуг,
  всього,
  грн
  Рі
  чний
  обсяг
  виробництва і реалі
  зації без ПДВ,
  грн
  Куртка жі
  ноча,
  зимова
  121.40
  145.70
  107948.88
  89957.40
  РОЗРАХУНОК ОБЛІКОВОГО СКЛАДУ РОБІТНИКІВ
  БРИГАДИ ТА ФОНДУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ....

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены