Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності

  Міністерство освіти України
  Київський Державний Економічний Університет
  Кафедра фінансів
  Курсова робота
  на тему :
  “ Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності “
  Виконав : студент 7 групи
  3 курсу ФЕФ
  Вертелецький Д.Б.
  Науковий керівник : Чирва Н. В.
  К и ї в
  1 9 9 6
  П л а н
  Вступ .
  Розділ
  Фінансове
  1. 1
  Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності .
  1.1.1
  Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
  на Україні.
  1.1.2
  Мито , як податковий засіб регулювання експорту-імпорту країни .
  1.1. 3
  Особливості застосування податку на додану вартість та акцизного
  збору
  зовнішньоекономічній
  діяльності
  на Україні.
  1.1.4
  Аналіз законодавства про оподаткуваня прибутку підприємств з
  іноземними
  інвестиціями
  1. 2
  Кредитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
  1.2.1
  Особливості кредитування
  зовнішньоторгівельних операцій
  1.2.2
  Основні законодавчі
  положення про кредитування
  зовнішньоекономічної
  діяльності в Україні
  1. 3
  Страхування зовнішньоекономічної діяльності .
  Розділ
  Основні форми міжнародних розрахунків
  Відкритий рахунок ;
  Банківський перевод ;
  2. 2
  2.1.1
  Сутність акредитивних операцій та основні форми акредитива.
  2.1.2
  Застосування акредитива як механізму фінансування.
  2. 2
  Висновки
  Список використаної літератури
  Вступ .
  Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності використовується для провадження у цій сфері
  фінансової політики держави та суб’єктів господарювання . Він являє собою сукупність способів організації фінансових відносин , що застосовуються в цілях
  досягенння благоприємних умов розвитку
  як сфери зовнішньоекономічної діяльності , так і
  економіки країни вцілому .
  Фінансовий механізм включає види , форми , методи фінансових відносин та способи їх кількісного визначення . Кількісні параметри та способи їх визначення є найбільш рухомими
  частинами фінансового механізму
  зовнішньоекономічної діяльності .
  Так неодноразово змінювались ставки податків , способи розподілення прибутку та ін .
  Чітко працюючий , ефективний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності дуже важливий як для держави вцілому , так і для суб’єктів підприємницької діяльності , бо він
  формує
  обличча
  держави у зовнішньоекономічних стосунках з іншими країнами
  та
  надає можливість максимально ефективно використати наявні ресурси та потенціал .
  Для більш глибокого розуміння фінансового механізму зовнішньоекономічної діяльності треба визначити що собою являє зовнішньоекономічна діяльність та хто її має право
  здійснювати на теріторії України .
  Отже суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є :
  а )
  б ) юридичні особи зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місце знаходження на теріторії України , в тому числі
  юридичні особи , майно та/або капітал яких
  в ) об’єднання фізичних , юридичних , фізичних і юридичних осіб які не є юридичними особами за законами України , але які мають постійне місце знаходження на теріторії України
  і яким за законами України не заборонено здійснювати господарську діяльність ;
  г ) структурні одиниці іноземних суб’єктів господарської діяльності які не є юридичними особами за законами України ( філії , відділення тощо ) , але
  мають постійне місце знаходження на теріторії України .
  д ) спільні підприємства за участю суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської діяльності , зареєстровані як такі в Україні і які мають
  постійне місце знаходження на теріторії України .
  е ) інші суб’єкти господарської діяльності
  Україна в особі її органів , місцеві органи влади і управління в особі створених ними зовніщньоекономічних організацій , які беруть участь у зовнішньоекономічній діяльності на
  теріторії України , а також інші держави , які беруть беруть участь у господарській діяльності на теріторії України діють як юридичні особи згідно з законів України .
  До видів зовнішньоекономічної діяльності , які здійснюють в Україні
  суб’єкти цієї діяльності , належать :
  а ) експорт , імпорт товарів , капіталів , робочої сили ;
  б )
  надання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг
  надання вищезазначених послуг іноземними суб’єктами господарської діяльності
  суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності України ;
  в ) кооперація з іноземними суб’єктами господарської діяльності ;
  г ) міжнародні фінансові операції та операції з цінними паперами у випадках предбачених законами України ;
  д ) кредитні та розрахункові операції
  між суб’єктами зовнішньоекономічної
  діяльності
  створення
  суб’єктами зовнішньоекономічної
  діяльності
  створення зазначених установ іноземними суб’єктами господарської діяльності
  е ) спільна підприемницька діяльність між суб’єктами зовнішньоекономічної
  діяльності
  ж )підприємницька діяльність на теріторії України
  пов’язана з наданням ліцензій , патентів , ноу-хау , торгівельних марок та інших нематеріальних об’єктів власності з боку іноземних суб’єктів господарської
  діяльності та анологічна діяльність суб’єктів зовнішньоекономічної
  з )
  організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок , аукціонів , торгів , конференцій симпозиумів , семінарів та інших подібних заходів , що
  здійснюються на комерційній основі , за участю суб’єктів зовнішньоекономічної
  організація та здійснення оптової , консигнаційної та роздрібної торгівлі на теріторії України за іноземну валюту у
  предбачених законами України випадках;
  и ) діяльність
  побудована на формах зустрічної торгівлі між між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності
  к ) орендні , в тому числі лізінгові , операції між між суб’єктами зовнішньоекономічної
  діяльності
  л )
  м ) роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб’єктами господарської діяльності як на теріторії України так і за її межами ; роботи на контрактній
  основі іноземних фізичних осіб
  суб’єктами зовнішньоекономічної
  н ) інші види зовнішньоекономічної діяльності не заборонені законами України .
  Розділ
  Фінансове регулювання зовнішньоекономічної діяль-
  ності в Україні.
  Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності.
  1.1.1
  Принципи оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної
  діяльності
  на Україні.
  Оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України здійснюється за такими принципами :
  Україна самостійно встановлює
  Рівень оподаткування встановлюється виходячи з необхідності досягнення та підтримання
  самоокупності
  та самофінансування суб’єктів зовнішньоеко­номічної діяльності
  та з метою
  бездефіцитності платіжного балансу
  Забороняється встановлювати податки крім тих, що встановлені Верхов­ною Радою
  Ставки податків є однаковими для всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності
  та визначаються
  за товарною ознакою : для одного товару
  Заохочення експорту продукції
  Податкові пільги згідно з законами України надаються суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності , які відповідають таким критеріям :
  експорт перевищує імпорт за фінансовий рік
  обсяг експорту становить не
  меньше 5 % від обсягу реалізованих за фінан­сов...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены