Экономическое учение Смита (Економiчнi вчення Смiта)

  Дисциплина: История
  Тип работы: Контрольная
  Тема: Экономическое учение Смита (Економiчнi вчення Смiта)

  Черкаський
  нститут економ
  ки
  права
  Ф-т : Менеджмент безпеки б
  знесу
  Контрольна робота
  з предмету “
  стор
  я економ
  чних вчень”
  на тему:
  Економічне вчення А.
  Сміта
  Виконав: ст. гр. МБЗ-1
  Стец
  в М.Я.
  Льв
  в 2001 р.
  Адам
  Сміт
  (1723—1790) —
  видатний англійський економіст мануфактур­ного періоду. В його працях і в працях його послідовника
  Рікардо класична буржуазна політична економія набула найвищого розвитку.
  Народився А. Сміт у шотландському місті
  Керколді в родині митного чи­новника. Навчався в університетах Глазго і Оксфорді, де вивчав філософію, літературу, історію, фізику, математику. В
  1751
  р. був обраний професором університету в Глазго і згодом очолив там кафедру моральної філософії. В
  1764
  р. Сміт залиша
  є університет і стає вихователем англійського герцога
  Баклю, з яким подорожу
  є протягом трьох років. Перебуваючи у Франції, Сміт знайомиться з енциклопедистами і фізіократами. Повернувшись до Англії, він оселився в
  - рідному місті
  Кірколді, де працю
  є над своєю книгою «Дослідження про причини і природу багатства народів». Вона була опублікована в
  1776
  р. і принесла
  Сміту світову славу. Його стали називати шотландським мудрецем, творцем нової науки
  політичної економії. Останні роки свого життя Сміт працював митним комісаром Шотландії.
  На
  олі
  юючи філософів-просвітителів, які за вихідний пункт сво
  єї системи брали «соціальну людину», Сміт ставить перед собою наукове завдання
  її ком­плексного дослідження. В своїх працях він розглядає окремі аспекти, сторони людської природи: моральні, громадські, економічні. В «Багатстві народів» Сміт досліджу
  є «людину економічну». Це дослідження не ізольоване від двох інших аспектів людської природи.
  Метод, який застосовує Сміт, можна назвати
  дедуктивно-індуктивним. Він вдається і до аналізу внутрішніх закономірностей економічних явищ, які вив­ча
  є, і до опису їх зовнішніх проявів. Працям Сміта притаманні системність, історизм і еволюціонізм. Щодо історизму, який заперечувався в марксистській літературі (на тій
  підставі, що Сміт тракту
  є капіталізм як вічний спосіб вироб­ництва), то він проявля
  ється в тому, що у Сміта звичаї, інститути, економічні категорії змінюються. Неоднакові вони і в різних народів, і вивчення, і п
  ізнання їх можливе лише в процесі еволюції. Суспільство Сміт розгляда
  є як сукупність індивідів, що
  наділені від
  природи певними властивостями, які наперед визначають їх економічну поведінку. Основними з них виступають такі, як трудове походження житт
  євих благ, схильність до обміну послугами, або результатами сво
  єї праці, егоїстичні інтереси
  людини
  намагання покращити сво
  є становище.
  Трудове походження житт
  євих благ змушу
  є людину приносити в жертву «своє дозвілля, свободу, спокій
  », тобто терпіти певні тілесні й душевні тягарі. Схильність до обміну, «схильність міняти, вимінювати, обмінювати один пред­мет на
  інший»
  одна з вирішальних ознак людської природи. Вона зумов­лю
  є те, що люди через розподіл праці концентрують свою діяльність на якійсь певній
  її формі, що підвищує
  її продуктивність. Керуючись егоїстичними інтересами, пошуком особистої вигоди, людина
  оптимізує свою діяльність, а це об
  ертається вигодою для всього суспільства.
  Розвиваючи вчення основоположників класичної політичної економії про «природний порядок»,
  Сміт звільняє його від феодальних нашарувань. Він підкреслює, що в умовах «природного порядку» (вільної конкуренції), склад­ною вза
  ємоді
  єю господарської діяльності людей керує «невидима рука». Тобто економічне жи
  ття людей підпорядковується об\'єктивним закономірностям. У трактуванні «природного порядку» Сміт виходить з двох принципів: об\'єктив­ної закономірності природи, дії
  об\'єктивних законів природи, «невидимої руки» і «природної свободи людини». Дія об\'єктивних законів благодійно спря­мована до людини.
  Благотворність дії об\'
  єктивних законів не безумовна. Вона передбачає
  певні соціальні умови, а саме
  природну свободу людини, яка проявляється в можливостях кожної людини, за умов дотримання нею «законів справедли­вості», вільно відстоювати власні інтереси. Лише за цих
  обставин природна поведінка людини
  співпадає з ді
  єю природних сил, «невидимої руки», тобто законами природи.
  У наступних концепціях
  Рікардо,
  Сен-Сімона і особливо
  Маркса
  ця друга сторона випала. В них залишилась лише об\'єктивна закономірність, що керу
  є поведінкою людини.
  Ідею природного порядку Сміт поширю
  є і на діяльність держави. Він вис­тупа
  є прихильником економічного лібералізму, в
  льно
  гри
  господарських сил, невтручання держави в економічне життя. Але разом з тим Сміт визна­чає роль держави у виконанні нею таких функцій, як оборона країни, право­суддя,
  народна освіта, утримання громадських установ тощо. Він також вис­ловлювався за державне регулювання норми процента і мінімуму заробітної плати
  Розподіл праці і гроші.
  Свою книгу «Багатство народів» Сміт почина
  є з розподілу праці. Це не випадково, адже він
  економіст мануфактурного періоду. На відміну від меркантилістів, які вважали, що багатство
  породжу
  ється обміном, і фізіократів, які пов\'язували його з сільським господарст­вом, Сміт чітко формулює першоджерело багатства
  — працю. Вступ до своєї роботи він почина
  є так: «Річна праця кожного народу становить первісний фонд, який доставляє йому всі житт
  єво необхідні предмети і зручності, що споживаються ним протягом року і складаються завжди або з безпосередніх продуктів цієї праці, або з того, що одержу
  ється в обмін на ці продукти у інших
  народів»^. Але кількість цих продуктів, продовжу
  є Сміт, залежить від кількості праці, що функціонує у виробництві, і від майстерності робітника, рівень якої є результатом поділу праці. Вирішальним фактором зростання
  ба­гатства і «загального добробуту» Сміт вважає розподіл праці, який веде до «ве­личезного збільшення продуктивності всіх різнобічних занять і мистецтв
  Зростання продуктивності праці в результаті її розподілу зумовлю
  ється:
  1) збільшенням вправності;
  2) збереженням часу, який витрача
  ється при пе­реході від одного виду праці до другого;
  3) винаходом і застосуванням ме­ханізмів, які полегшують працю і дозволяють одному робітникові виконувати працю кількох.
  Надаючи величезного значення розподілу праці, Сміт, проте, не розумів його причин. Розподіл праці у нього породжу
  ється схильністю до обмі
  ну.
  «...Схильність до обміну і була тим, що
  спокон віку породило розподіл
  праці». Але наспра
  вді не схильність до обміну породжувала розподіл праці, а, навпа­ки,— розподіл праці виступа
  є передумовою обміну.
  Не можна погодитись з заявами дослідників, які услід за
  Марксом заува­жув
  али, що Сміт змішу
  є розподіл праці в мануфактурі і суспільстві. Дійсно, Сміт почина
  є аналі
  з з
  поетапного розподілу праці в мануфактурі по вироб­ництву голок і через фаховий розподіл, аналіз економічних функцій класів він в
  иходить на суспільний поділ праці. Так як у
  Сміта саме можли
  вість обміну веде до розподілу праці, то ступінь останнього, пише він, завжди повинна об­ме...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены