Політичне життя і політична система суспільства

  Дисциплина: Политология
  Тип работы: Контрольная
  Тема: Політичне життя і політична система суспільства

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
  ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  Кафедра політології і права
  Контрольна робота з предмету „Політологія”
  Виконала__________________студентка
  групи 3зПР
  Пестрецова Л.М.
  Перевірив _________________
  Чермошенцев М.І.
  Херсон – 2007
  6 – варіант
  Політичне життя і політична система суспільства
  Політичне життя, його сутність і основні форми прояву.
  Поняття політичної системи суспільства, її сутність і функції, критерії ефективності на сучасному етапі.
  Розвиток політичної системи України.
  Політичне життя, його сутність і основні форми прояву.
  Політичне життя суспільства — одна з найширших категорій політології, яка охоплює всю політичну сферу та її елементи, дає можливість відобразити їх динамізм. У різні епохи й у
  різних країнах воно має свої особливості, залежить від рівня цивілізованості суспільства, його демократизму, співвідношення корінних інтересів соціальних груп, вміння і прагнення
  політичного керівництва об\'єднати народ для досягнення спільної ме­ти. Закономірністю політичного життя є зростання його ролі й значення у міру зростання людського виміру політики
  демократизації і гуманізації соціальних засад суспільства, формування соціально-правової держави.
  Політичне життя — сукупність духовних, емоційних і практичних явищ політичного буття людини і суспільства, що характеризує їхнє ставлення до політики й участі в ній.
  Політичне життя завжди існує в конкретно історичних формах, зумовлених матеріальними й соціокультурними чинниками. Водночас воно являє собою сукупність політичних явищ, які
  функціонують у суспільстві, керованих і спонтанних політичних процесів; результат діяльності соціальних суб\'єктів — класів, націй, соціальних верств, груп, індивідів і створюваних
  ними політичних інститутів; сферу боротьби за реалізацію ідеалів, норм, цінностей, що концентрують у собі корінні потреби та інтереси соціальних суб\'єктів; взаємодію і зміну при владі
  політичних сил для репрезентації владних інтересів усіх соціальних груп.
  Політичне життя тісно пов\'язане з найрізноманітнішими формами політичної діяльності.
  Політична діяльність — індивідуальна чи колективна, спонтанна чи організована діяльність соціальних суб\'єктів, яка прямо чи опо­середковано випливає з інтересів великих
  суспільних груп і цін­ностей, що їx вони поділяють.
  Ця діяльність відбувається в межах існуючих відносин з владою або всупереч їм, регулюється правовими нормами та статусними ролями. Її можна розглядати у широкому й вузькому
  значеннях. У широкому розумінні політична діяльність постає як реалізація суспільно-політичних відносин, взаємодія класів, націй, організацій, органів, інших соціальних спільнот й
  окремих осіб для здійснення певних політичних інтересів щодо завоювання, використання та утримання влади. У вузькому значенні політична діяльність — це методи й засоби виконання
  владних функцій певними політичними силами, соціальними групами, а також засоби протидії їм.
  Розрізняють теоретичну й практичну політичну діяльність.
  Для теоретичної основними формами є:
  пізнавальна;
  прогностична;
  ціннісно орієнтована.
  Практична політична діяльність — це вироблення й реалізація внутрішньої та зовнішньої політики держави, різні форми участі в політичному житті суспільства партій,
  громадсько-політичних об\'єднань, рухів.
  Основні
  її
  форми:
  увалення політичного рішення;
  вибори;
  політична реформа;
  страйк;
  демонстрація;
  дипломатичні, міжурядові переговори;
  офіційний візит тощо.
  Умовою й формою політичної діяльності є політичні відносини, які виникають внаслідок соціальної диференціації суспільства і вияву інтересів великих суспільних груп.
  Суб\'єктами політичних відносин є:
  класи;
  нації;
  соціальні групи;
  індивіди;
  політичні інститути й організації.
  Політичні відносини— реальні практичні відносини, взаємозв\'язки соціальних суб\'єктів, у яких відображені їхні інтереси і здійснюється політична діяльність — співробітництво чи
  боротьба (вибори, референдуми, мітинги, зібрання, маніфестації, страйки тощо).
  Вони охоплюють зв\'язки між різними соціальними групами та індивідами, політичними інститутами та організаціями щодо завоювання і реалізації політичної влади, певних суспільних
  інтересів. Характер відносин соціальних суб\'єктів визначає політичну ситуацію, стратегію, тактику, зміст політичної діяльності. Політичні відносини встановлюють, у який спосіб
  соціальні суб\'єкти можуть здійснювати політичну діяльність через політичні інститути, норми, процедури, визначають методи й засоби політичної діяльності, регламентують її.
  Існує певна ієрархія інтересів: загальнолюдські, інтереси суспільства, народу, класу, групи. Координація, узгодження політичних інтересів, їх взаємне уточнення та обмеження з
  урахуванням об\'єктивної реальності досягаються у процесі активної політичної діяльності.
  Політична діяльність класів, націй, соціальних груп, індивідів, політичних інститутів і організацій супроводжується певним типом політичної поведінки. Така поведінка зумовлена
  вибором мотивів у винесенні рішень щодо політичних відносин, добором засобів досягнення цілей, здатністю сприймати загальний суспільний ін­терес, розумінням співвідношення з ним
  інтересу приватного, групового, вмінням їх поєднати. Політична пове­дінка охоплює як внутрішні реакції — думки, сприйняття, судження, настанови, переконання, так і конкретні дії, які
  можна спостерігати, — участь у виборах, вияв протесту, лобіювання, проведення зборів, політичних кампаній. Політична поведінка може виявити себе як у діяльності мас, класів,
  соціальних груп, націй, виборців, індивідів, політичних партій, владних структур, політичних лідерів, так і в будь-якій інституціональній ситуації — сім\'ї, бізнесі, церкві тощо, але
  обов\'язково в межах або через посередництво держави.
  Характер її значною мірою залежить від наявних у суспільстві традицій легітимації (визначення, обґрунтування правомірності, законності певних рішень і дій). Традиції легітимації
  трансформуються від визнання правомірності певних засобів, способів досягнення мети, правоти сили до усвідомлення необхідності співвідносити свої наміри з інтересами й позиціями інших
  учасників політичної взаємодії, базувати рішення й дії на невід\'ємних правах людини. Тому й форми політичної поведінки соціальних суб\'єктів можуть бути різними. Розрізняють відкриту
  (політична дія) і закриту (політична бездіяльність) форми політичної поведінки. За своєю цілеспрямованістю політична поведінка може бути конструктивною щодо існуючого суспільного ладу
  і політичної системи (спрямованою на їх зміцнення) або деструктивною і навіть екстремістською. Залежно від мотивації розрізняють соціальне усвідомлену, ціннісне орієнтовану, афектну і
  традиційно зумовлену політичну поведінку.
  Важлива роль у функціонуванні політичного життя належить особі, без чого неможлива соціально-політична діяльність. Йдеться про політичну участь.
  Політична участь — залучення людей до процесу політико-владних відносин, здійснення ними певних актів, заходів, що виражають інтерес...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены