Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

  Дисциплина: Психология
  Тип работы: Контрольная
  Тема: Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації)

  Міжрегіональна
  Академія
  Управління
  Персоналом
  Контрольна робота
  На тему:
  „Невербальні канали передачі інформації”
  Роботу виконала:
  Студентка 3-го курсу ІМБ
  гр.
  10-02 БУП (2,3з)
  Скворцова Анна
  Анатоліївна
  Викладач: Лапицька
  Ніна
  Іванівна
  Київ,2003
  Вступ
  Етика ділових відносин, або ділова етика – це система універсальных і специфічних вимог та норм поведінки, які реалізуються у професіональній діяльності. Е
  тика д
  лов
  від
  но
  си
  н в
  міщує у себе
  тич
  у оц
  нку внутр
  ішньої
  та
  зо
  вн
  шн
  ьої
  пол
  тики орган
  зац
  ії
  - моральн
  принцип
  член
  в орган
  зац
  ії
  - моральн
  й кл
  мат в орган
  зац
  ії
  - норм
  лового
  тикета.
  Спілкування - це зв\'язок між людьми, який призводить до виникнення психічного контакту, що проявляється в обміні інформації, взаємовпливі, взаємопереживанні
  та взаєморозумінні.
  Усі засоби спілкування поділяються на дві групи: вербальні (мовні) і невербальні (немовні).(Див. Додаток 1)
  Фактори, які обумовлюють ефективність спілкування.(Див. додаток 2).
  Багато людей (психологів, психіатрів, психоаналітиків та просто зацікавлених у поглибленні своїх знань, адже в усіх сферах будь-якої
  праці кожен має бути психологом) вивчають секрети невербальних жестів.Деякі присвячують цій темі життя, деякі – книги (Алан Піз – один з найвідоміших авторів, який
  написав працю під назвою „Мова тіла” або „
  Body
  language
  ”.
  Багато практики стосовно невербального (зокрема вербального) контакту використовується в Нейро лінгвістичному програмуванні (НЛП).Все тому, що справді цікаво: проникнення в
  підсвідоме людського буття та таким чином владнати можливі перешкоди на шляху спілкування,або ж і вилікувати психічно, чи просто допомогти.
  Це неначе гра, правила якої і досі розгадують і пояснюють у своїх працях вчені.Ознайомившись з нижче поданим матеріалом можна зробити висновки які надалі
  можуть знадобитись не тільки в повсякденному житті а й у професіональній сфері: на навчанні та на роботі навички психоаналізу .
  Саме невербальне спілкування
  а також де-яке ототожнення невербальної комунікації з вербальною, ми роздивимось нижче.
  Зміст:
  Вступ
  1. Поняття невербального спілкування.......................................................4
  2. Зміст тестів і почуттів, ходи, виразу обличчя, рукопотискання...........7
  3. Агресивна невербальна поведінка.
  естовий репертуар чоловіків та жінок
  ..................................................9
  4. Методи невербальної взаємодії...............................................................10
  5. Невербальний контакт.(
  Вправи для практичних занять
  ).....................13
  Невербальні канали передачі інформації в мережі інтернет................15
  Висновок........................................................................................................17
  Додатки.....................................................................................................18-19
  1. Поняття невербального спілкування.
  Важлива складова моделі Я-особистості - це те, які наші рухи і жести, як ми стоїмо, як дивимося на співрозмовника, який у нас вираз обличчя. Психологами встановлено, що в
  комунікації три фактори є найбільш важливими: зміст того, що говориться; тон, яким цей зміст промовляється і власне - невербальна комунікація (форми комунікативної поведінки людини,
  за допомогою яких немовленнєвим (невербальним) шляхом передається інформація від однієї людини до іншої. Це, наприклад, жести, міміка, пантоміміка – англ. non-verbal behaviour; нім.
  unverbales Verhalten; угор. nem verb\'alis viselked\'es; рос. поведение невербальное.) Причому, встановлено, що від 60 до 80% комунікація здійснюється саме за допомогою невербальних
  засобів. Особливістю невербальної мови є те, що вона проявляється під дією імпульсів нашої підсвідомості, які неможливо “підробити”, тобто їй можна довіряти більше, ніж вербальному
  способу спілкування. А тому для кожної людини так важливо знати мову невербальної комунікації.
  Вербальна діяльність є більш контрольованою свідомістю і тому більше містить у собі інформації щодо свідомих цілей, бажань, уявлень людини. Невербальні дії більш вільні від
  контролю свідомості, і тому через них можуть \"прориватися\" несвідомі наміри та імпульси. Вербальна і невербальна поведінка пов’язані, але не тотожні за змістом. Вони далеко не завжди
  несуть одне і те саме семантичне наповнення. Тому порівняння вербальної і невербальної сфери допомагає психологу успішно виявити особливості свідомого і несвідомого рівнів психіки
  суб’єкта, визначати глибинні несвідомі механізми, що керують усіма діями людини, вийти на глибинне внутрішнє протиріччя – основу особистісної проблематики суб’єкта.
  Порівняння вербальної і невербальної діяльності людини, діалог-аналіз психомалюнків діагностують глибинні механізми психіки, першопричини особистісної проблематики
  суб’єкта.
  Невербальні спілкування це любі рухи тіла,що свідчать про внутрішній стан і відношення партнерів один до одного. За допомогою жестів спілкування більше доступне і запевняюче.
  Невербальні жести є ще регуляторами
  спілкування, так як
  вони збільшують або скорочують дистанцію спілкування.
  Використовуються невербальні жести як емблема. У невербальному спілкуванні важливим засобом передачі інформації є символи і сигнали
  Сигнальне значеня має одяг. Ним люди демонструють не лише свій смак і достаток, але і ставлення до інших людей, належність до певних соціальних груп. Одягом люди також виявляють
  своє ставлення до різних подій: один одяг вдягають на свято, інший —— на роботу, на офіційні і неофіційні зустрічі тощо. В одному одязі йдуть до шлюбу, іншим показують жалобу. Інколи
  одяг стає засобом привернути до себе увагу, або навпаки, дає змогу \"злитися\" з групою, замаскуватися.
  Серед механізмів спілкування важливо
  виділити такі:
  ідентифікація ——
  ототожнення себе з іншими і визначення своїх соціальних ролей, поглядів, норм, цінностей;
  рефлексія ——
  це
  стереотипізація ——
  каузальна атрибуція —— інтерпретація суб\'єктом причин і мотивів поведінки як власної, так і інших людей;
  атракція (тяжіння) —— виникнення привабливості, симпатії,
  любові, дружби між людьми;
  емпатія ——
  це
  співпереживання,
  проникнення в почуття іншої людини.
  У комунікації між людьми важливе місце займає вміння знайти правильну позицію, належно підлаштуватися до партнера. Відомий психолог Е.Берн вважав, що в кожній особистості є три
  его-стани: Дитина (керується принципом насолоди, наше \"Я хочу\"), Дорослий (керується принципом реальності, раціональне прийняття рішення —— \"Я можу\") і Батько (керується принципом
  необхідності —— \"Я повинен\"). Спілкуючись, партнери обирають якусь позицію і з неї звертаються до певного его-стану партнера. Ці зв\'язки Е.Берн називає трансакціями.
  Наприклад: доброволець звертається до штатного працівника: \"Якщо Вам не важко, будь-ласка, не дозволили би Ви мені скористатися телефоном?\"
  Працівник: \"Це службовий телефон і я не дозволю його займати без необхідності\".
  Див. малюнок нижче:
  Подібна взаємодія дорослих людей, як правило, завершується ко...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены