Анализ хозяйственной деятельности

  Дисциплина: Разное
  Тип работы: Контрольная
  Тема: Анализ хозяйственной деятельности

  Контрольні питання:
  Аналіз кількісних та якісних параметрів матеріальних обігових ресурсів ті їх формування.
  Аналіз виробництва продукції рослинництва за обсягом, асортиментом та якістю.
  Аналіз використання орних земель.
  Задача №13.
  АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ МАТЕРІАЛЬНИХ ОБОРОТНИХ РЕСУРСІВ ТА ЇХ ФОРМУВАННЯ.
  Склад, структура і зміна матеріальних ресурсів характеризує­ться натуральними (кількісними), якісними і вартісними показни­ками. В умовах нестабільності вартісної оцінки
  матеріальних ре­сурсів перевага при аналізі надається натуральним (кількісним) і якісним показникам. За допомогою кількісних параметрів оці­нюють наявність матеріальних оборотних
  засобів, їх склад, потре­бу і рівень забезпеченості ними підприємства (у розрізі конкрет­них видів), функціональну і фізичну придатність ресурсів до ви­користання.
  Кожному виду матеріальних ресурсів властиві специфічні якіс­ні параметри. Для окремих з них є державні стандарти — ГОСТи, ОСТи тощо. Такими ресурсами є паливо, мінеральні
  добрива, пестициди та ін. Якісні параметри деяких ресурсів регулюються на рівні підприємства, тобто тих, що виробляються на підприєм­стві і використовуються для
  внутрішньогосподарської потреби (на­приклад, насіння, корми, органічні добрива тощо).
  Потребу в матеріальних ресурсах визначають виходячи з фак­тичних їх витрат, що склались на підприємстві, або нормативів — науково обгрунтованих норм витрат, скоригованих на
  умови під­приємства, на одиницю продукції, роботи, галузі (посівна площа, земля в обробітку, поголів\'я тварин тощо). При розрахунку по­треби в оборотних ресурсах враховують, що є
  ресурси визначаль­ні, без яких виробництво неможливе, доповнюючі, взаємозамінні тощо. Це вимагає враховувати співвідношення як між окремими видами матеріальних оборотних ресурсів, так
  і між ними і основ­ними виробничими фондами, які деякою мірою є базою для ви­значення потреби в матеріальних ресурсах. Якщо відома площа посіву, то, знаючи норму висіву, неважко
  визначити загальну по­требу в насінні. Маючи поголів\'я певного виду тварин, враховуючи їх продуктивність, є можливість розрахувати потребу в кормах та ін.
  Порівнюючи фактичну (можливу, потенційну) наявність мате­ріальних оборотних ресурсів з потребою в них, визначають рівень забезпеченості ними підприємства, який розраховують як у
  цілому по підприємству, використовуючи для цього вартісну чи енергетичну
  оцінку.
  При аналізі величини відхилення ресурсів треба враховувати, що це відхилення є наслідком впливу кількісного і ціннісного факторів, кількісну величину якого виявляють,
  застосувавши лан­цюгову підстановку або прийом різниць. Для виявлення першо­причин відхилень розрахунок здійснюють у розрізі окремих видів ресурсів (наприклад, корми: концентровані,
  грубі, соковиті, доб­рива: азотні, фосфорні, калійні тощо), причому враховують і дже­рела надходження ресурсів — чи це залишки з минулого періоду, чи надійшли в цьому році; вони
  власного виробництва, чи купле­ні. Таку оцінку найкраще робити з використанням матеріального балансу з урахуванням наявності ресурсів на початок періоду, їх надходження, витрачання і
  залишку на кінець аналізованого пе­ріоду.
  Проте завдання аналізу полягає не тільки в оцінці забезпече­ності виробництва окремими видами ресурсів, а і в оптимізації їх співвідношення.
  Виробничі запаси
  — це частина предметів праці (обо­ротних засобів), які ще не вступили в процес виробничого спожи­вання, але без них неможливе здійснення виробництва. Виробни­чий запас оборотних
  ресурсів повинен забезпечувати безперебійну роботу підприємства.
  Загальний обсяг виробничих запасів залежить від характеру виробництва, обсягу виробленої продукції (робіт, послуг), умов одержання матеріальних ресурсів, вартості (собівартості)
  мате­ріальних цінностей, економічного стану підприємства та ін.
  Для аналізу формування виробничих запасів необхідно уяснити особливості виробничого процесу, який має свої відмінності в кожній галузі підприємства. Залежно від характеру
  одержання виробничих запасів їх поділяють на дві групи — власного вироб­ництва і покупні. У сільськогосподарських підприємствах основна частка (50—70%) виробничих запасів припадає на
  ресурси влас­ного виробництва — корми, насіння, садивний матеріал, тварини на вирощуванні та відгодівлі, органічні добрива тощо.
  При формуванні виробничих запасів за рахунок купівлі особ­ливу увагу приділяють обгрунтуванню їх потреби і перш за все в найважливіших — електроенергії, паливі і мастильних
  матеріалах, запасних частинах, мінеральних добривах, будівельних матеріалах тощо. (В основу розрахунків кладуть прогресивні нормативи, які передбачають використання передових
  матеріало- і енергозбері­гаючих технологій, виробництво високоякісної, економічно чистої, конкурентоспроможної продукції.
  Для створення необхідних виробничих запасів матеріальних ресурсів велике значення має система їх придбання.
  Постачання сільськогосподарських підприємств в основ­ному здійснюватиметься у двох напрямах—через укладення з державою угод на продаж їй окремих видів сільськогосподарської
  продукції, в яких передбачатиметься централізована поставка то­варно-матеріальних цінностей, та ширший розвиток ринкових структур, зокрема, товарно-сировинних бірж, різних
  посередниць­ких торгово-комерційних структур та ін. Якщо в першому випад­ку ціни на матеріальні ресурси, як правило, будуть фіксовані, то в Другому — їх визначатиме баланс попиту і
  пропозиції. Завдання аналізу — допомогти визначитись з прийняттям певних варіантів рішень, пов\'язаних з придбанням товарно-матеріальних цінностей за різними напрямами.
  Формуванню і підтримці оптимальних запасів товарно-матері­альних цінностей на різних рівнях їх проходження, оперативному забезпеченню потреби підприємств у необхідних ресурсах
  сприятиме створення автоматизованої системи управління (АСУ) мате­ріально-технічним постачанням.
  Специфічною особливістю, яку слід враховувати при аналізі формування оборотних ресурсів, є те, що потреба в них різко ко­ливається протягом року. Це пов\'язано із сезонністю
  сільськогос­подарського виробництва, а отже, створює додаткові труднощі у нагромадженні їх запасів, зокрема, це пошук коштів на їх при­дбання і ведення виробничого процесу за
  відсутності надходжен­ня сільськогосподарської продукції.
  АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ЗА ОБСЯГОМ, АСОРТИМЕНТОМ І ЯКІСТЮ.
  Одержання передбачуваного обсягу продукції рослинництва за­лежить від виконання плану посівних площ та урожайності сіль­ськогосподарських культур.
  Оцінку дотримання планової площі роблять на основі порів­няння фактичної посівної площі з плановою. Оскільки зміна роз­міру посівної площі зумовлює зміну її частки в загальній
  площі, то в процесі аналізу вивчають і структурні зміни, які в умовах обмеження площ є одним із факторів збільшення виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення її
  ефективності.
  За результатами аналізу необхідно оціни­ти зміни посівних площ і якщо ці зміни небажані, намітити конк­ретні заходи щодо запобігання чи ліквідації їх.
  Більш дина...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены