Основні методи боротьби з інфляцією

  Дисциплина: Юриспруденция
  Тип работы: Контрольная
  Тема: Основні методи боротьби з інфляцією

  Група: 4 – 10 – 98 БУБ
  студент:
  Заболотний
  Олександр
  Едуардович
  адрес:
  м. Запоріжжя,
  вул. Миру,
  б. 10, кв. 18
  телефон: 33 – 16 – 77
  КОНТРОЛЬНА
  РОБОТА
  з дисципліни:
  державне регулювання економіки
  за темою:
  основні методи боротьби з інфляцією
  факультет: дистанційне навчання
  спеціальність:
  БУБ
  відділення:
  бакалаврат
  Викладач консультант:
  Бугай В. З.
  МАУП
  2000.
  Тема: Основні методи боротьби з інфляцією
  ЗМІСТ
  Вступ……………………………………………………………………………….……3
  1. Сутність та ознаки інфляції
  1.1 Сутність інфляції...............………..............…………………….…….4
  1.2 Причини інфляції……………...................................………...........5
  1.3 Особливості кризи в Україні………………………………………………6
  2. Анти
  iнфляц
  iйна пол
  iтика держави
  , методи боротьби з інфляцією
  2.1 Методи анти
  iнфляц
  iйного оподаткування……………………….…….7
  2.2 Скорочення податк
  iв у св
  iтi “концепц
  iї пропозиц
  iї”…………………9
  2.3 Регулювання ц
  iн в умовах
  iнфляц
  iйно
  i нестаб
  iльност
  i……….….10
  3. Анти
  iнфляц
  iйна пол
  iтика Укра
  їни…………………………………………..13
  Висновок ...................................................................……….…………14
  Список літератури…………………………………………………………….……15
  Вступ
  Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним
  з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади
  кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, серед іншого, має бути стан “керованості”
  інфляційними процесами. Необхідність у цьому викликана тим, що інфляція не лише призводить до тяжких соціально-економічних наслідків – за умов інфляції втрачається ефективність дії та
  відбувається деформація інструментів макроекономічного регулювання.
  Особливо виразно деформація економічних механізмів проявляється в умовах гіперінфляції. В економічній науці вважається, що інфляція переходить в гіперстадію за умов перевищення
  швидкості росту цін 50% на місяць. Прикладом того є Німеччина 1920-1923 рр., Австрія 1921-1923 рр., СРСР 1921-1924 рр., Грeція 1943-1944 рр., Латиноамериканські країни 1970-1980 рр.
  Інфляція в Угорщині після ІІ Світової війни була найвищою з усіх, відомих в
  історії світової економіки.
  Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому в
  iдношенн
  i, найважлив
  iша функц
  iя уряду поляга
  є в тому, щоб стаб
  iзувати економ
  iку, тобто допомагати
  їй забезпечувати
  повну зайнят
  iсть ресурс
  i стаб
  iльний р
  iвень ц
  iн. Перед вченими – економ
  iстами сто
  їть завдання глибоко й конкретно вивчати явища
  i тенденц
  iї у розвитку св
  iтово
  ї економ
  iки. Одно з перших м
  iсць пос
  iдає анал
  iнфляц
  iї та фактор
  iв, що
  її обумовлюють.
  У процес
  i розвитку сучасно
  ї зм
  iшано
  ї економ
  iки ступ
  iнь державного втручання, а у рамках останнього – виб
  iр адекватно
  ї макроеконом
  iчно
  ї пол
  iтики, що дозволяє запоб
  iгти зростанню
  iнфляц
  iї мають особливе значення.
  Макроеконом
  iчна теор
  iя дає достатньо ч
  iтк
  i рекомендац
  iї в
  iдносно умов й насл
  iдк
  iв под
  iбних р
  iшень.
  Жодна з в
  iдомих нин
  i ринкових економ
  iчних систем не функц
  iонує стих
  iйно. Вс
  i вони являються об
  ’єктами державного регулювання. При цьому напрямок й форми державного втручання зм
  iнюються в
  iдпов
  iдно до ситуац
  iї, що склалася у економ
  iчн
  iй систем
  Ман
  iпулювання податками й розм
  iрами видатк
  iв бюджету, контроль за ц
  iнами є одними з головн
  их
  iнструмент
  iв, за допомогою яких уряд може сприяти подоланню
  iнфляц
  iї.
  В дан
  iй робот
  i розглядаються питання, пов
  ’язан
  iз стримуванням
  iнфляц
  iйних процес
  iв в економ
  i, а саме: питання державного регулювання й контролю за ц
  iнами та анти
  iнфляц
  iйного п
  iдх
  оду до оподаткування.
  За сво
  iм зм
  iстом робота розд
  iлена на так
  i частини: у першому розділі анал
  iз зосереджений на механ
  iзм
  iнфляц
  iї та на
  її насл
  iдках як у соц
  iальн
  iй, так
  i в економ
  iчн
  iй сферах; другий розділ плану присвячено розгляду метод
  iв державного регулювання ц
  iн та стримування
  iнфляц
  iї за допомогою податково
  ї системи кра
  їни; в останньому – третьому розділі дана характеристика реал
  iзац
  iї анти
  iнфляц
  iйно
  ї пол
  iтики в Укра
  їн
  1. Сутність та ознаки інфляції
  1.1 Сутність інфляції
  Від чого ж залежить кількість грошей, необхідна для забезпечення товарного обігу? Передусім від суми цін товарів, що підлягають реалізації протягом певного періоду, скажімо
  року. Що більше товарів, тим більше потрібно грошових одиниць для їх реалізації.
  Кількість грошей в обігу залежить далі від швидкості обігу кожної грошової одиниці. Це пов\'язане із тим, що одна і та ж сума грошей може обслугувати більше чи менше число актів куплi
  - продажу.
  Перевищення кількості грошових одиниць, що знаходяться в обігу, над сумою товарних цін і поява внаслідок цього грошей, не забезпечених товарами, означає інфляцію. Вона призводить до
  зростання цін на товари (явному чи прихованому). Тому індекс цін - це один із головних і найбільш наочних показників наявності чи відсутності інфляції, її глибини. Інфляція може бути
  викликана різними чинниками. Це і випуск зайвої кількості грошових одиниць, і відставання виробництва товарів від зростання платіжездатного попиту, і надходження на ринок товарів, що не
  користуються попитом.
  Інфляція - це переповнення фінансових каналів паперовими грошима, що призводить до їх знецінювання. Інфляція - це грошове явище, але вона не обмежується знецінюванням грошей.
  Вона проникає у всі сфери економічного життя і починає руйнувати ці сфери. Від неї страждає держава, виробництво, фінансовий ринок, але більше за все страждають люди. Під час інфляції
  має місце:
  Ще одне визначення інфляції ми можемо прочитати в сучасних американських підручниках:
  «Інфляція - це підвищення загального рівня цін. Це, зрозуміло, не означає, що підвищуються обов’язково всі ціни. Навіть в періоди досить швидкого зростання інфляції деякі ціни можуть
  залишатися відносно стабільними, а інші падати. Одне із головних хворих місць - це те, що ціни мають тенденцію підійматися дуже нерівномірно. Перші підстрибують, другі підіймаються
  понад помірними темпами, а треті зовсім не підіймаються.»
  Інфляція вимірюється за допомогою індексу цін. Згадаємо, що індекс цін визначає їх загальний рівень по відношенню до базового періоду.
  Темп інфляції для наданого року можна обчислити таким чином: відняти індекс цін минулого року із індексу цін цього року, поділити цю різницю на індекс минулого року, а після цього
  помножити на 100.
  Індекс цін
  Індекс цін
  цього року
  минулого року
  Темп інфляції = -------------------------------------- х 100%
  Індекс цін минулого року
  Для того, щоб економіка не переживала інфляційних криз:
  психологією, люди, позбавлені інфляційних очікувань.
  1.2 Причини інфляції.
  Зростання цін може бути ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены