Макроэкономика

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Контрольная
  Тема: Макроэкономика

  МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
  СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  КОНТРОЛЬНА РОБОТА З
  МАКРОЕКОНОМІКИ
  студента заочного факультету
  3 курсу
  групи “Правове забезпечення АПК”
  Шатова Сергія Леонідовича
  987159
  м. Суми
  2000 р.
  Теоретичне завдання
  ВВП і ВНП. Методи розрахунку ВНП (ВВП).
  Існує безліч всіляких показників економічного добробуту суспільства. Загальновизнане, однак, що найкращим доступним індикатором здоров\'я економіки є обсяг річного сукупного
  виробництва товарів і послуг, або, як його називають, сукупний випуск продукції в економіці. Головним показником при складанні національних рахівниць служить валовий національний
  продукт, або — стисло — ВНП Він визначається як сукупна ринкова вартість всього обсягу кінцевого виробництва товарів і послуг в економіці за один рік Ми побачимо, що не всі товари,
  вироблені в даному році, можуть бути продані деякі з них поповнять запаси Отже, будь-який приріст запасів повинен бути врахований при підрахунку величини ВНП, оскільки з допомогою ВНП
  вимірюють всю поточну продукцію, незалежно від того, продана вона чи ні. Поняття ВНП заслуговує істотних коментарів.
  ВНП вимірює ринкову вартість річного виробництва ВНП є грошовим показником Дійсно,
  він повинен бути таким, якщо нам необхідно порівнювати різнорідні по складу набори товарів і послуг, зроблені в різні роки, і мати повне уявлення про їх відносну
  вартість Пояснимо на простому прикладі Представимо економічну систему, в якій в одному році було випущено 3 апельсина і 2 яблука, і 2 апельсина і 3 яблука у другому році. У якому році
  обсяг виробництва більше? На це питання не можна відповісти доти,
  поки на різні продукти не будуть прикріплені ярлики з вказівкою суспільної оцінки їх відносної вартості. Передбачимо, що ціна (в грошовому вираженні) апельсина —
  20 центів, а ціна яблук — 30 центів. Можна зробити висновок, що обсяг виробництва у другому році більше, ніж в першому. Чому? Тому що суспільство оцінює обсяг виробництва у другому
  році вище; суспільство
  готово заплатити за набір товарів, зроблених у другому році, більше, чим за товари, вироблені в першому році.
  Для того щоб правильно розрахувати сукупний обсяг виробництва, необхідно, щоб всі продукти і послуги, вироблені в даному році, були враховані один раз, і не більше за те.
  Більшість продуктів проходять декілька виробничих стадій, перш ніж попадають на ринок. У результаті окремі частини і компоненти більшості продуктів купуються і продаються декілька
  разів. Таким чином, щоб уникнути багаторазового обліку частин продуктів, які продаються і перепродуються, при розрахунку ВНП враховується тільки ринкова вартість кінцевих продуктів і
  виключається проміжна продукція
  Під кінцевими продуктами ми розуміємо товари і послуги, які купуються для кінцевого користування, а не для перепродажу або подальшої обробки або переробки. Операції, що
  включають проміжні продукти, з іншого боку, відносяться до купівель товарів і послуг для подальшої обробки або переробки або для перепродажу В ВНП включається продаж кінцевих
  продуктів, але з нього виключається продаж проміжних продуктів Чому? Тому що у вартість кінцевих продуктів вже входять всі проміжні операції, що мали місце.
  Окремий облік проміжних продуктів означав би подвійний рахунок і завищену оцінку ВНП.
  Щоб при розрахунку національного прибутку уникнути подвійного рахунку, необхідно ретельно стежити, щоб в нього включалася тільки додана вартість, створена кожною фірмою. Додана
  вартість є ринкова ціна обсягу продукції, зробленої фірмою, за вирахуванням вартості спожитих сировини і матеріалів, придбаної нею у постачальників.
  З допомогою ВНП робиться спроба виміряти обсяг річного випуску товарів і послуг в економіці. Для того щоб досягнути вказаної мети, необхідно з всією ретельністю виключити багато
  які непродуктивні операції, що мають місце протягом кожного року. Непродуктивні операції бувають двох основних типів: (1) чисто фінансові операції і (2) продаж потриманих
  товарів.
  Фінансові операції.
  Чисто фінансові операції, в свою чергу, поділяються на три основних види: трансфертні виплати з державного бюджету, приватні трансфертні платежі, а також купівля-продаж цінних
  паперів.
  Державні трансфертні платежі.
  Вони включають виплати по соціальному страхуванню, допомоги безробітним і пенсії ветеранам, які держава надає певним сім\'ям і індивідам. Основною особливістю державних
  трансфертних платежів є те, що їх одержувачі у відповідь на ці виплати не вносять якого-небудь внеску в створення поточного обсягу виробництва. Таким чином, включення їх в об\'єм ВНП
  привело б до завищення цього показника для даного року.
  Приватні трансфертні платежі
  — наприклад, щомісячні субсидії, що отримуються студентами університетів з дому, або разові дари від багатих родичів — є не результатом виробництва, а актом передачі коштів від
  однієї приватної особи до іншого.
  Операції з цінними паперами
  , тобто купівля-продаж акцій і облігацій, також виключаються з ВНП. Операції на ринку акцій являють собою не що інше, як обмін паперовими активами. Як такі, ці операції прямо не
  передбачають збільшення поточного виробництва. Необхідно, однак, підкреслити, що, вилучаючи гроші з рук тих, хто робить заощадження, і передаючи їх в руки тих, хто використовує, деякі
  з таких операцій з цінними паперами можуть непрямо підштовхнути витрачання коштів, ведуче до збільшення обсягу виробництва.
  Продаж речей
  , що були у вжитку
  Основа для
  виключення
  сум продажу
  потриманих речей
  з ВНП
  представляє
  ться вельми очевидною: поді
  бний продаж
  або не ві
  дображають поточного
  виробництва,
  або
  включають
  подві
  йний
  рахунок.
  Включення продажу товарів,
  зробленого декі
  лька років тому, в об\'єм ВНП поточного року
  приведе до
  завищення
  обсягу
  виробництва в
  цьому
  році.
  Давши
  загальне
  уявлення про
  значення ВНП,
  перейдемо до
  наступної
  проблеми:
  яким чином
  може бути
  вимі
  ряна
  ринкова
  варті
  сть
  всього
  обсягу
  виробництва, одинаково як і
  одиниці
  зробленої
  продукції?
  Це
  можна
  зробити
  двома способами.
  По-перше, ми
  можемо просто
  подивитися,
  скі
  льки
  споживач, як кі
  нцевий
  користувач
  цієї
  продукції,
  витрачає на її купі
  влю.
  По-друге, ми
  можемо
  скласти всю
  заробі
  тну плату,
  рентні платежі, ві
  дсоток і
  прибуток,
  створену в
  процесі
  виробництва.
  Другий
  пі
  дхі
  являє собою
  власне
  техні
  ку
  розрахунку доданої
  вартості.
  Обидва
  пі
  дход
  — по кі
  нцевому продукту і по додані
  вартості —
  являють собою два
  рі
  зних погляди на одну і ту ж проблему. Те,
  що затрачено
  споживачем на
  придбання продукту,
  отримане у
  вигляді
  прибутку
  тими,
  хто брав участь в
  його
  виробництві.
  Аналогі
  чна
  аргументація правомі
  рна при
  вимі
  рюванні
  всього
  обсягу
  виробництва в
  економі
  ці. І
  снують два
  рі
  зних
  пі
  дходи до
  вимі
  рювання ВНП. Перший
  означає
  погляд на ВНП як на суму
  всі
  витрат,
  необхі
  дних для того,
  щоб
  викупити на ринку весь
  обсяг
  виробництва.
  Це —
  пі
  дхі
  д до
  визначення ВНП по
  виробництву,
  або по
  витратах. І
  н...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены