Мотивация и стратегия прямого инвестирования в конкурентной среде

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Диплом
  Тема: Мотивация и стратегия прямого инвестирования в конкурентной среде

  ЗМІСТ

  Вступ

  Теоретичні засади здійснення прямих інвестицій в конкурентному середовищі.

  1.1 Конкурентне середовище: глобальний аспект.

  1.2 Мотиви та демотиватори здійснення прямих

  іноземних інвестицій.

  1.3 Стратегії управління прямими іноземними інвестиціями.

  Роль прямих зарубіжних інвестицій в економіці України та методика їх здійснення.

  2.1.Зарубіжне інвестування: значення для України.

  2.2.Методика та етапи здійснення зарубіжних прямих інвестицій.

  3. Сучасні тенденції у залученні прямих іноземних інвестицій. Інвестиційний клімат України.

  3.1.Огляд сучасного стану залучення іноземного капіталу

  у світовій економіці

  3.2.Сучасний стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в Україну

  Висновки та пропозиції

  Список використаної літератури

  Додаток 1

  Додаток 2

  Додаток 3

  Додаток 4

  Додаток 5

  Вступ

  Сучасна диверсифікована міжнародна інвестиційна діяльність є вагомим чинником світового та регіонального економічного розвитку. На рівні національних економік міжнародні прямі

  інвестиції проявляються здебільшого як експорт капіталу та його імпорт. Залежно від ступеня зрілості національної економіки, рівня її інтегрованості у світове господарство формується

  мотивація та політика щодо інвестицій за кордон та іноземних інвестицій в країну.

  Від сьогоднішніх масштабів та темпів міжнародної інвестиційної діяльності значною мірою залежать напрямки розвитку світового господарства у майбутньому.

  Країни з перехідною економікою, на які сьогодні звертається увага світового співтовариства, не в змозі самостійно вийти з економічної кризи, яка охопила всі галузі

  економіки та соціальну сферу. До таких країн належить і Україна, яка сьогодні потребує значних обсягів капітальних вкладень в пріоритетні галузі для подальшого процесу розширеного

  відтворення. В той же час неприпустимо розглядати Україну як сировинний придаток розвинутих країн або орієнтуватися лише на залучення інвестицій в економіку країни. З розвитком ринкових

  відносин та підвищенням рівня конкуренції на міжнародних ринках необхідно більше уваги приділяти збалансованості участі нашої держави у міжнародному поділі праці. Одним з найважливіших

  чинників такого збалансування і виступають прямі іноземні інвестиції, чим і зумовлюється надзвичайно висока актуальність проблеми прямого іноземного інвестування для розвитку молодої

  незалежної держави.

  Метою даної дипломної роботи є: на основі аналізу теоретичних і прикладних питань розвитку прямого іноземного інвестування та руху капіталів у світовій економіці розробити

  ефективну систему заходів по удосконаленню процесів залучення прямих іноземних інвестицій в Україну та підвищенню її статусу на міжнародній арені з урахуванням зростаючого рівня

  конкурентної боротьби та розвитку науково-технічного прогресу.

  У зв’язку з цим у роботі вирішується ряд завдань:

  1)розглядаються теоретичні аспекти прямого іноземного інвестування в конкурентному глобальному середовищі;

  2)визначаються особливості здійснення прямого інвестування в умовах зростаючого рівня конкуренції у міжнародному бізнесі;

  3)систематизуються основні мотиви та форми здійснення прямих іноземних інвестицій;

  4)розглядаються механізми здійснення ПІІ в міжнародній економіці;

  5)наводяться основні сучасні тенденції в міжнародному інвестуванні за групами країн;

  6)аналізується стан, структура та динаміка ПІІ в Україну за країнами-інвесторами та галузями прикладання капіталу в Україні;

  7)наводяться основні пріоритети залучення ПІІ в Україну та шляхи покращення інвестиційного клімату держави.

  Предметом дослідження виступають відносини в міжнародній економіці з приводу залучення та використання прямих іноземних інвестицій в міжнародному конкурентному

  середовищі.

  Останнім часом зросла кількість наукових праць з дослідження міжнародної інвестиційної діяльності, однак багато з них не враховують специфіки української економіки та не

  приділяють належної уваги проблемам підвищення рівня конкуренції на світових ринках.

  Фактологічною основою дослідження виступают...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены