Финансовая безопасность государства, финансовый кризис в Украине

  Дисциплина: Юриспруденция
  Тип работы: Контрольная
  Тема: Финансовая безопасность государства, финансовый кризис в Украине

  Міжрегіональна Академія управління персоналом
  Закарпатський інститут ім.Августина Волошина
  Факультет економіки та зовнішньо-економічної діяльності
  Кафедра економіки та управління бізнесом
  Габор Кристина Іванівна
  Контрольна робота
  Тема:
  Фінансова безпека держави.
  Фінансова криза та її вплив на безпеку держави.
  Сучасна фінансова криза вУкраїні та шляхи її локалізації.
  З дисципліни: Теорія фінансів
  Шифр групи: 11-2000 (СОА) (2.0з)
  Спецальність: облік і аудит
  Науковий керівник
  Дочинець Оксана Михайлівна
  _________________________
  Ужгород-2001
  З М І С Т
  Фінансова безпека держави………………………………………………..3
  Фінансова криза та її вплив на безпеку держави………………………....7
  3. Сучасна фінансова криза вУкраїні та шляхи її локалізації…………….…9
  Використана література…………………...………………………………….10
  Фінансова безпека держави
  Фінансова безпека держави
  – багатопланове в економічному
  контексті поняття та надзвичайно актуальне в політичному, оскільки є результатом заходів з боку законодавчої та виконавчої влад держави в сфері фінансів. Вона визначається
  конкретними показниками функціонування економічної системи держави за певний проміжок часу. До числа цих показників належать: величина внутрішнього та зовнішнього боргів; рівень
  інфляції; стійкість національної валюти; сальдо платіжного балансу.
  Внутрішні і зовнішні борги
  давно вже є невід
  ємною складовою фінансової системи більшості країн світу. Вони зумовлені наявністю дефіциту бюджету, тобто держава не завжди має змогу провести скорочення витрати відповідно до
  наявних доходів. Тоді виникає потреба в додаткових фінансових ресурсах, які можна одержати або завдяки емісії грошей, або запозиченням як всередині держави, так і ззовні. Покриття
  дефіциту бюджету через запозичення має низку переваг, до яких належать: керованість інфляційними процесами в державі, підвищення касового виконання бюджету, зміцнення фінансового
  становища в державі тощо.
  Але непродумане і надмірне використання запозичень для покриття витрат бюджету має низку негативних
  ознак. Так, використання запозичень на покриття поточних витрат призводить у подальшому до зростання дефіциту бюджету. Значне використання запозичень протягом
  двох-трьох років створює фінансову піраміду, яка зумовлює фінансовий крах системи в цілому, оскільки повернення боргів і виплата відсотків за ними призводить до постійного зростання
  боргів, а це скорочує витрати бюджету за іншими статтями.
  Як правило, при надмірному зростанні боргів держава вдається до їх реструктуризації, що в свою чергу викликає недовіру до неї з боку інших держав і міжнародних
  інститутів.
  Відповідно до міжнародних стандартів і загальноприйнятих наукою показників оптимальний розмір боргів держави не повинен перевищувати 70 відсотків від річного обсягу валового
  внутрішнього продукту. При перевищенні цього рівня держава може втратити фінансову незалежність і стати державою-банкрутом.
  Використання запозичень має низку принципів, порушення яких може суттєво впливати на фінансову безпеку держави. Розміщення короткотермінових боргових зобов
  язань створює нестабільність і постійне напруження у фінансуванні витрат бюджету, тому перевага повинна надаватися довгостроковим запозиченнм. У свою чергу довгострокові
  запозичення можливі при наявності довіри до уряду і держави в цілому. Важливе значення має також наявність системи страхування ризиків.
  При здійсненні запозичень повинна провадитися політика обмеження допуску нерезидентів на ринок державних цінних паперів, оскільки нерезиденти можуть суттєво вплинути на
  фінансову стабільність у державі шляхом спекулятивних дій як на первинному, так і на вторинному фондовому ринках. Крім того, нерезиденти здійснюють вивіз із держави капіталу,
  одержаного у формі відсотків.
  Розміщення державних запозичень всередині держави повинно бути зорієнтовано також на участь населення, тобто фізичних осіб. Це, крім усього, сприятиме зростанню добробуту
  населення за рахунок одержаних відсотків на вкладені кошти.
  Борги держави економічно виправдані лише у тому випадку, якщо здійсювані за їх рахунок видатки сприяють збільшенню майбутніх доходів або приводять до скорочення майбутніх
  бюджетни видатків, тобто мають позитивний рівень прибутковості, що дає змогу державі в подальшому погасити основну суму боргу й сплатити відсотки за ним. До таких видатків належать
  інвестиції, і тому приріст державної заборгованості згідно з економічною теорією не повинен перевищувати суми державних інвестицій. У багатьох країнах таке обмеження закріплене у
  конституціях. Останніми роками щорічний приріст державних боргів в Україні на порядок перевищував обсяги бюджетних інвестицій.
  Високі темпи зростання боргових зобов
  язань, як наслідок збереження високого рівня бюджетного дефіциту, неминуче зменшують довіру до уряду з боку вітчизняних та іноземних інвесторів, а отже, призводять до зростання
  процентних ставок (як плати за ризик) і подальшого загострення бюджетних проблем – зростання видатків держави на обслуговування своїх зобов
  язань, до необхідності скорочення видатків, не пов
  язаних із виплатою відсотків, або ж необхідності нових запозичень.
  Не менш важдивим показником фінансової безпеки держави є рівень інфляції. Загалом інфляція – це системне явище, яке пов
  язане не лише з грошовим обігом, а з усією економічною системою, із загальним становищем в економіці, її місцем у світовому розподілі праці. Важливо наголосити, що інфляція не
  завжди проявляє себе у зростанні цін. Ціни можуть бути досить стабільними, а інфляція може бути прихованою, бути насамперед у формі бюджетної заборгованості громадянам із заробітної
  плати й інших соціальних виплат, неплатежів тощо.
  Інфляція – це завжди сигнал про фінансову небезпеку, яка потребує певних заходів із боку владних структур держави. Вона є проявом порушення рівноваги всієї економічної системи і
  насамперед у сфері грошового обігу. Основною причиною інфляції є спад виробництва, коли товарне забезпечення грошей зменшується, що призводить до зростання цін. Обмеження грошової
  маси в обігу гальмує зростання цін, але негативно впливає на виробництво, породжує систему неплатежів і зростання боргових зобов
  язань.
  Спад виробництва може бути зумовлений, з одного боку, зменшенням споживчого попиту, а з другого – технологічною відсталістю виробництва, зростанням його матеріало- та
  енергомісткості, низьким рівнем використання виробничих потужностей тощо. Відповідно до цього й антиінфляційні заходи повинні бути різними.
  При зменшенні споживчого попиту на товари інфляція в розмірі до 4 відсотків може сприяти зростанню виробництва і стати стимулом до економічного зростання. Коли темпи інфляції
  переходять межу 4-5 відсотків, темпи економічного зростання починають зменшуватися, а коли інфляція сягає 24-25 відсотків, економічне зростання припиняється, на зміну йому приходить
  стагнація і спад виробництва, який поступово поглиблюється. При стагнації понад 5 років фінансову незалежність держава втрачає.
  Інфляція, зумовлена технологічними і технічними причинами, н...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены