Страхование (Шпаргалка)

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Шпаргалки
  Тема: Страхование (Шпаргалка)

  1.Страхова послуга як специфічний товар
  1. Не створюється ніякого мат продукту , і продукт страховика визнач як дяльність тому це продук віднесено до категорії послуг.
  2. Поняття послуги у страхуванні є фундаментальним страховик зобовязується
  відшкодувати страхувальнику ймовірні втрати в обмін на живі гроші. І щоб стр-ник забажав відавати гроші на кожній стдадії страхування стр-к повинен весь час
  переконувати його у
  надійності і стабільності страхового захисту і що цій СК можна довіряти.
  Ці два моменти визначають особливості страхової послуги:
  1. Надавати ці послуги можуть лише спец організації , що можуть предявити фінансові гарантії( СФ
  = 100 000 екю, технічні резерви що відповідають обсягам прийнятих страх зобовязаннь, наявність занчних вільних резервів.
  2 Щоб надавати страхову послугу СК повинна мати ліцензію для надання саме цього виду послуг
  3 Стр-ник в більшості випадків сам не відчуває потребу у страхових послугах тому для їх запровадження необхідні значні маркетингові зусилля по просуванню цих послуг на ринок та
  система обовязкового страхування.
  4 Страхова послуга може бути надана як на добровільних засадах так і в обовязковому порядку
  5 Стр послуга носить обовязковий характер коли це викликано інтересами суспільства
  6 Дуже часто до процесу купівлі-продажу залучаються посередники
  7 Купівля-продаж завжди оформлюється договором страхування іноді цей договір приймає вигляд страх полісу
  Оскільки страхова послуга виступає як предмет купівлі-продажу вона має свою споживчу вартість , що визначається її корисністю в очах стр-ника ( забезпечення страх
  захисту)
  Вартість СП визнач тими витратами , що несе стр-к . Ці витрати визначають ціну СП – стр тариф . Ціна формується на конкурентній основі під впливом попиту та пропозиції . При чому
  нижня межа визначається принципом рівності між преміями що надійшли від стр-ників та виплатами , що здійснила СК. Верхня межа визначається потребами СК. Наслідки коливання цін (
  in my mind )
  . Ціна залежить від наступних факторів:
  1 Величина та структура страх портфеля , статистика збитків по окремих видах страхування
  . При ризикованій політиці - статистика гірша тому і преміії вище і навпаки.
  2 Величина управлінських витрат і ефективність структури управління
  3 Якість інвестиційної діяльності стр-ка
  4 Очикуваний прибуток
  3 Служба маркетингу стр компанії та її функції
  Маркетинг СК – збітова діяльність направлена на просввання послуг
  Маркетинг СК – комплексна діяльність спрямована на надання таких послуг і втакому обсязі який відповідає сформованому попиту а також діяльність спрямована на формування попиту
  який необхідний СК
  Функції : Планування, Ціноутворення, Реклама , Організація каналів розповсюдження
  Задачі що повинна вирішувати система маркетингу
  1 Формування попиту на страх послуги ( реклама система пільг
  знижок та спец заходів )
  2 Задоволення сформованого попиту ( через найвищу якість обслуговування , вдосконалення процесу обслуговування для макс задоволення потреб )
  Принципи маркетингу
  1Глибоке
  Вивчення конюнктури ринку
  2 Сигментація ринку
  3 Швидке реагування на зміни
  4 Запровадження іновацій ( постійне вдосконалення )
  2.Система продажу страхових послуг
  Крім суто страхових питаннь які необхідно вирішити для ефективного продажу страхових послуг дуже велика увага приділяється самому процесу реалізації.
  В залежності від звязку зі страховиком видяльють 3 системи продажу страх послуг
  1 прямий від СК до страхувальника
  2 Продаж через посередників ( агенти брокери альтернативна система продажу )
  3 Комбінована система
  Страхові посередникі відіграють настільки важливу роль , що в 1991 р Европейське співтовариство прийняло спец дерективу де зазначені виоги яким повинні відповідати посередники
  1 Спец підготовка та проф досвід
  2 достатні фін можливості
  3 Наявність страховки від проф ризиків
  4 Наявність бездоганої репутанції та відсутність випадків банкруцтв
  5 Посередник повинен бути зареєстрованим
  Особливості брокерської та агенської діяльності визначаються
  положенням Про порядок впровадження діяльності страх посередників “
  Закон У-ни “Про страхування” визначає два види посередників ?
  Агенти – юо або фо які діють від імені та за дорученням СК і виконують частину його страх діяльності ( укладання договорів , одерження премій, оформлення документів і виконання
  робіт вовязаних з виплатами ) Агенська діяльність проводиться на підставі договору між СК та агентом
  в якому визначаються права і обовязкі сторін.Страх агент , що отримує стах премії повинен протягом 2 роб днів перерахувати ці кошти на рахунок СК а також оформити
  страх договір протягом 1 роб дняз моменту отримання страх платежів. Старх агент зобовязаний щодекадно звітувати
  перед СК щодо укладених договорів і отриманих коштів. В разі несвоєчасного офрмлення документів або прерахування коштів страховик повинен припинити дію агентської
  угоди не менш ніж на 3 місяці. Неналежний контроль СК за діяльністю агентів кваліф як порушення страхового законодавства
  За формами звязку з СК розрізняють безпосередній звязок та систему генеральних агенств. Система ген агенств бедується за теріторіально адміністративною ознакою. В кожній АТО
  створюється ген агенство в якому працює
  штат страхових агентів
  , які по мірі необхідності можуть залучати суб агентів. Перевагою цієї системи є її гнучкість та мобільність та відсутність витрат на утримання великого штату
  робітників та великої кількості філій.
  Страхові брокери – це юо або фо які зареєсторовані як субєкти підприємницької діяльності і здійснюють свою діяльність від свого імені на підставі доручення страховика або
  страхувальника. Брокерська дільність спрямована на визначена потреби страхувальника в отриманні страхових послуг , консультуванні , наданні допомоги у розробці умов договору стр-ня
  , пошуку страховиків , що відповідають умовам клієнта , веденні переговорів та кладання договорів за дорученням страхувальника , підготовці документів для
  визначення збиків в разі настання страх події. Взаємовідносини між СК та брокером регулються договором , що визначає характер їх взаємовідносин. Брокер зобовязаний забезпечити
  укладання договору страхуваня на найбільш вигідних для страхувальника умовах зі страховиком який має стійке фін положення . Брокер повинен надати вичерпну інформацію про страховика .
  Для страх брокерів ісують певні обмеження
  1 неможна провадити іншіх видів посередницької діяльності крім страхової,
  2 з 1 СК може бути укладено договорів на суму страх премій , що не перевищ 35% страх премій брокера за рік.
  3 сума утримув премій за квартал не може превищувати розміру сплаченого СФ
  4 брокер може утримувати премії коли він забезпечує надання чинності договору страхування
  Згідно чиного законодавства посередники не можуть проводити діяльність на користь іноземних СК за винятком тих випадків коли це передбачено м/н угодами в цьому випадку органи
  страхнагляду розробляють особливі умови ліцензування та сертифікації.
  Розбіжності між агентами і брокерами
  1 Страхування для броке...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены