Отчет за производственную практику по агрохимии и системе применеия удобрений

  Дисциплина: Разное
  Тип работы: Отчет по практике
  Тема: Отчет за производственную практику по агрохимии и системе применеия удобрений

  УКРАЇНА
  НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
  ІНСТИТУТ МАГІСТРАТУРИ
  ЗІ Т
  про виробничу практику
  Студент
  Керівник практики
  доцент
  Київ 2001
  Зміст
  ВСТУП.................................…
  …..………
  1.............…
  ………………………………….
  ............
  Рельєф та грунтові води………………14
  3,3 Грунти господарства…………………..15
  Заходи по захисту грунтів від деградації, ерозії, наслідків аварії на
  ЧАЕС...........................
  Система удобрення культур в сівозмінах та
  розрахунок балансу гумусу та елементів живлення
  8.Технологія вирощування озимої
  ВИСНОВКИ...........................…………………………………….…....................
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ..........…………………………………..........................
  ВСТУП
  Одним з головних напрямків розвитку сільськогосподарського виробництва є хімізація, наукове забезпечення якої призвана здійснювати агрохімічна наука.
  Хімізація сільського
  господарства
  це
  всебічно-обгрунтоване використання хімічних речовин в сільському господарстві. Хімізація поєднує виробництво добрив і науково-обгрунтоване їх використання,
  хімічну меліорацію грунтів, захист рослин від шкідників і хвороб, боротьба з бур\'янами, широке використання продуктів хімічного виробництва в рослинництві і тваринництві.
  Ефективність мінеральних добрив підвищується на фоні застосування органічних добрив. Багаточисельні досліди в нашій країні і за кордоном свідчать про великий
  вплив органічної речовини на біологічні, агрохімічні і фізико-хімічні фактори родючості. Тому вірно розроблена система удобрення культур в сівозміні обумовлює одержання високих і
  стабільних врожаїв всіх сільськогосподарських культур сівозміни з високою окупністю одиниці добрива.
  Виконання завдання по хімізації покладено на пункти хімізації і агрохімічні об\'єднання, агрохімічні центри.
  Говорячи про роль мінеральних добрив, неможливо забувати, що для отримання високих та сталих врожаїв велике значення має застосування органічних добрив,
  вапнування кислих грунтів, гіпсування солонцюватих грунтів і інші прийоми окультурення орного шару. Підвищення ефективності добрив в більшій мірі залежить від конкретних умов, доз
  добрив, строків і способів їх внесення. При широких масштабах застосування в сільському господарстві мінеральних і органічних добрив, меліорантів, пестицидів, стає необхідність
  комплексного вивчення їх впливу не тільки на родючість грунтів, урожай і якість продукції, а й на навколишнє середовище. Стоїть завдання розробити екологічно допустимі дози внесення
  добрив і пестицидів в сівозміні, застосувати природозберігаючі технології їх внесення.
  Велике значення має запобігання деградації грунтів, яка проявляється у явищах техногенного підкислення грунтів, дегуміфікації, зміні агрегатного складу.
  Необхідно забезпечити бездефіцитний баланс органічної речовини. Обов\'язково треба боротися з ерозією, оскільки вона завдає значної економічної шкоди і оцінювати
  її розміри.
  1 Мета, завдання практики
  Основна мета виробничої практики—підготовити студента до самостійної роботи в сільськогосподарському виробництві, наукових установах, чи в сфері сервісного
  обслуговування виробництва, а також продовження польових і лабораторних досліджень згідно індивідуального плану слухачів магістратури.
  Основне завдання практики—практично закріпити отримані теоретичні знання з системи застосування добрив та охорони грунтив.
  Практика ставить такі завдання:
  —навчитись визначати агрохімічну, екологічну і економічну ефективність застосування місцевих і мінеральних добрив, засобів захісту рослин, хімічних
  меліорантів;
  —навчитися
  аналізувати
  результати
  діяльності господарства, проводити польові досліди, дослідження грунтів, проводити грунтову та рослинну діагностику і контроль якості продукції,
  аналізувати дані попередніх турів агрохімічних досліджень грунтів;
  —навчитися приймати вірні рішення.
  2 Загальні відомості про господарство
  Історія Агрономічної дослідної станції бере свій початок від радгоспу “Митницяі Саливонківського цукрокомбінату, який був організований в 1921році.
  Вроку
  №390“Про прийняття радгоспів сільськогосподарськими учбовими закладамиі радгосп “Митницяі був переданий в підпорядкування Українській сільськогосподарській академії від
  23.03.1956“Про об\'єднання Митницької Агрохімічної дослідної станції та Митницького учбово-дослідного господарстваі створена Агрономічна дослідна станція.
  Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.1995року
  №157Агрономічна дослідна станція передана в пряме підпорядкування Національному аграрному університету.
  Підприємство спеціалізоване на виробництві молока, м\'яса, зернових та технічних культур. Площа сільськогосподарських угідь 1056,2га в тому числі ріллі
  934,2чоловік
  працюючих.
  Агростанція займає вигідне економічне і географічне положення. Накм проходить автодорожна магістраль обласного значення, яка зв\'язує
  Агростанцію з районним центром м. Васильків та обласним центромкм.
  Підприємство має в розпорядженні склади, майстерні, гараж, торговий центр, гуртожитки, житлові будинки, тваринницькі приміщення, дорогу з твердим покриттям і
  інші необхідні для господарювання споруди.
  Протягом восьми років машинно-тракторний парк не поповнювався. Укомплектованість сільгоспмашинами на низькому рівні. Значна частина засобів механізації фізично
  та морально застарілі. Взв\'язку з таким станом техніки частина основних виробничих процесів виконується несвоєчасно, в результаті чого знижується рівень продуктивності землі,
  худоби та праці.
  Виробництво і реалізація продукції
  Рослинництво
  Впідприємстві налічується така кількість земельних угідь:
  Загальна площа землі
  з них рілля
  сіножаті
  пасовища 81,7
  плодові насадження
  Грунти. Основну частину в складі грунтів займають чорноземи звичайні — більше 70%, біля 15% —чорноземи лучні, також маємо в складі грунтів чорноземи опідзолені,
  лучно-чорноземні та дерново-опідзолені грунти.
  Рослинництво обслуговує тракторно-польова бригада, в якій нараховується 25зернозбиральних
  комбайнів, 2автомобілів, реммайстерня,
  будівельна бригада, столова.
  Однією з найважливіших культур, що вирощуються в господарстві, є озима пшениця. Їй буде приділена особлива увага. Вструктурі зернових ця культура займає
  48%. Господарство проводить посів декількох сортів озимої пшениці —Миронівська 61, Миронівська 33, Мірич. Ці сорти ціняться високою врожайністю до 70ц/га і більше, високим
  вмістом клейковини, що становить більше 24% та білкунаступні роки передбачається збільшити площі
  посіву пшениці до 200році.
  Ячміньц/га.
  Горохц/га.
  З—цукрові буряки. Незважаючи на те, що процес вирощування складний і клопіткий, ця культура в господарстві необхідна, як продукт харчування,
  а також як корм для годівлі тварин, отримання цукру та надходження прибутку.
  Овочі в господарстві передбачено вирощувати лише для забезпечення їдальні своїми овочами, для харчування працівників та студентів.
  Обсяги та структура виробництва продукції рослинництва наведені в табл.1.
  Таблиця 1- Площі посіву та врожайність основних
  сільськогосподарських культур по агрономічній дослідній станці...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены