Моделювання податкових пільг в інвестиційну діяльність

  Дисциплина: Юриспруденция
  Тип работы: Диплом
  Тема: Моделювання податкових пільг в інвестиційну діяльність

  КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

  ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

  КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

  КВАЛІФІКАЦІЙНА БАКАЛАВРСЬКА РОБОТА

  НА ТЕМУ:

  Моделювання податкових пільг в інвестиційну діяльність

  студентки

  спеціальності 6.050100

  «Економічна кібернетика»

  Кунчевої Ольги Вікторівни

  науковий керівник

  к.ф-м.н., доцент

  Затонацька Тетяна Георгіївна

  Рекомендовано до захисту

  На засіданні кафедри економічної кібернетики

  Протокол №13 від «21» травня 2010 р.

  Завідувач кафедри: Черняк О. І.

  КИЇВ 2010

  РЕФЕРАТ

  Бакалаврська робота містить:

  ст.,12 рис.,7 табл., 57 джерел,

  додатків.

  Ключові слова:

  інвестиційна діяльність, податкови пільги, податкове навантаження, точки Лаффера,

  виробничо-інституційна функція, кореляційно – регресійний аналіз, імітаційне моделювання.

  Об’єкт дослідження

  : інвестиційна діяльність в Україні.

  Предметом дослідження:

  вплив податкових пільг на інвестиції.

  Мета дослідження

  : побудова моделі оптимального податкового навантаження на економіку України, побудова моделі податкових пільг для

  стимулювання інвестиційної діяльності України.

  Методи дослідження:

  статистичні, економетричні, економіко-математичні, імітаційне моделювання в середовищі «

  Vensim

  Наукова новизна, теоретична значимість дослідження:

  полягає у розробці методичного інструментарію знаходження оптимальної податкової ставки за допомогою багатокритеріальних задач із застосуванням економіко-математичних і

  економетричних моделей.

  Практична цінність:

  результати даної роботи можуть застосовуватись при знаходженні оптимального податкового навантаження, прогнозування економічних показників при

  введеній ставці податку за допомогою імітаційної моделі.

  RESUME

  Kyiv

  National Taras Shevchenko University

  Faculty of Economics, Department of Economic Cybernetics

  The graduation research of student Olga

  Kuncheva deals with modeling and forecasting of

  tax policy influence for investment activities of Ukraine.

  It was considered the direct and indirect effects of introduction of preferential model of taxation. It was offered the

  model of influences of tax privileges for investments.

  The work is interesting because

  building the imitation model of the impact of

  taxes for economic growth.

  Pages 74, pic. 12, tables

  , bibliog.

  , append.

  Зміст

  ВСТУП

  РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади податкового стимулювання інвестиційної діяльності

  1.1. Особливості здійснення інвестиційної діяльності в Україні

  1.2. Податкові пільги, їх характеристика та види

  1.3. Податкове навантаження в зарубіжних країнах

  РОЗДІЛ

  Аналіз сучасних підходів до моделювання податкових пільг

  2.1. Визначення ефективних меж ставки податку

  2.2.

  Моделювання розвитку малого підприємства за різних форм державної фінансової підтримки

  РОЗДІЛ 3. Моделювання податків в інвестиційну діяльність

  3.1. Розрахунок точок Лаффера

  3.2. Розробка імітаційної моделі

  3.3. Багатофакторний аналіз взаємозв’язку податкових надходжень та інвестицій

  Висновки

  Список використаних джерел

  Додатки

  ВСТУП

  Розвиток інвестиційної діяльності є одним із найважливіших чинників динаміного

  розвитку національної економіки. Найголовнішим чинником, який поліпшує інвестиційний клімат є

  податкова система країни. На жаль, в Україні податкова політика є нестабільною, майже кожен рік

  ставка податку змінювалася, змінювалася кількість загальнодержавних та місцевих

  податків, змінювалися ставки податків під окремих галузях, надавалися податкові пільги по виробництву певних типів продукції. Все це призвело до тінізації бізнесу

  та занепаду деяких галузей виробництва.

  При вивченні системи оподаткування головною проблемою є оптимізація розрахунку

  податкових ставок. Розробкою даної проблеми займалася велика кількість вчених-економістів, таких як А. Сміт, А. Лаффер, Дж. Кейнс, Соколовский Л.Е.,

  Соколовская А.М., Балацький Е.В. та багато інших. Останніми результатами роботи

  вітчизняних вчених стала розробка чисельних методів знаходження оптимальної податкової ставки для країн з перехідною економік...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены