Белорусский народный календарь (Народны каляндар беларусаў)

  Дисциплина: Культурология
  Тип работы: Реферат
  Тема: Белорусский народный календарь (Народны каляндар беларусаў)

  МІНІСТЭРСТВА

  АДУКАЦЫІ

  РЭСПУБЛІКІ

  БЕЛАРУСЬ

  БЕЛОРУСКІ

  НАЦЫЯНАЛЬНЫ

  ТЭХНІЧНЫ

  УНІВЕРСІТЭТ

  Кафедра: “Гісторы

  сусветнай і айчыннай культуры”.

  РЭФЕРАТ

  на тэму: “Народны каляндар беларусаў”.

  Выкана

  ла

  : Крупенько Ю.У.

  2 курс

  Мінск, 2002 г.

  План.

  Фарміраванне і эвалюцыя беларускага каляндара. Сувязь элементаў паганскай і хрысціянскай абраднасці.

  Беларускія каляндарныя святы: зімовыя, вясновыя, летнія і восеньскія.

  “Каб зразумець сябе сапраўдным чалавекам, уяв

  ць

  прыналежнасць да свайго роднага, белар

  ускага, сла-

  вянскага, зраз

  умець свае месца ў с

  усвеце, неабход-

  на выв

  учаць народныя каштоўнасц

  i, тое, што стагод-

  дзям

  i стварал

  i, выкарыстоўвал

  захоўвал

  нашы

  продк

  i ”.

  Казакова

  У кожнага народа спрадвек

  у веўся свой каляндар,

  у якiм з пакалення ў пакаленне перадавалiся м

  удрасць, веды, вопыт жыццевых назiранняў. Мелi такi каляндар i белар

  усы. Багацейшы д

  ухоўны свет нашых продкаў, iх надзвычайны талент, яскравая фантазiя, г

  умар адбiлiся ў абрадах i звычаях, г

  ульнях i песнях, прыкметах i павер’ях. Белар

  ускi працаўнiк прымаў

  у памяцi шматлiкiя парады i забароны, выказаныя вобразным словам. Ен добра ведаў, калi можна весялiцца, а калi ўстрымлiвацца ад забаў, калi можна брацца за тую цi iнш

  ую прац

  у, а калi наадварот,

  адкласцi яе, каб не нашкодзiць сабе i блiзкiм.

  Каляндар ахоплiвае дзень за днем

  увесь год, змяшчае ў сабе шматлiкiя абрады, звычаi, прыкметы, павер’i, прыказкi. Шматвякавы вопыт назапашаны многiмi пакаленнямi папярэднiкаў, быў для земляроба азб

  укай i граматыкай

  усяго яго жыцця. Перададзены ў спадчын

  у, ен дапамагаў арыентавацца ў з’явах прыроды, ад якiх нярэдка залежаў

  ураджай – крынiца iснавання селянiна,

  усей яго сям’i.

  Асобныя днi года i нават цэлыя перыяды ўстрымалiся селянiнам як сваеасаблiвы паказчык для прыняцця тых цi iншых мер

  у гаспадарчых справах.

  Многiя з гэтых дзен акр

  ужалiся магiчнай таямнiчасцю, шэрагам патрабаванняў, пар

  ушэнне якiх, ва ўяўленнi сялян, магло прынесцi шмат шкоды. Там

  у так трывала ўрасталi ў свядомасць людзей карэннi розных прыкмет, вераваняў i прымхаў.

  Кожны дзень года ў хрысцiянскiм календары (як праваслаўным, так i каталiцкiм), быў запоўнены iменамi святых, прарокаў, апосталаў, пак

  утнiкаў. Не ўсе яны, зраз

  умела,

  адзначалiся ў б

  удзенным жыццi роўнай ўвагай. Адны даты праходзiлi з

  усiм непрыкметна; з др

  угiмi звязаны пасобныя павер’i , парады выконва

  ць цi, наадварот, не выконваць т

  ую цi iнш

  ую прац

  у; трэцiя шанавалiся як вялiкiя святы i былi акр

  ужаны абавязковымi ўрачыстымi абрадамi.

  Белар

  ускi народны каляндар раскрывае перад намi складаны светапогляд белар

  ускага селянiна, яго глыбокае веданне прыроды i любоў да яе, цягавiтасць да працы, дэманстр

  уе багатыя творчыя здольнасцi, невычэрпн

  ую фантазiю, палет дапытлiвай д

  умкi.

  Слова “каляндар” паходзi

  ць ад старажытнарымскага “календы” (“

  calendae

  ”), што азначала: першыя чыслы кожнага месяца (днi

  маладзi

  ка). Найменне адпавядае i

  слову “каляндарыум” – кнi

  га, куды запi

  свалi

  ся даўгi

  , працэнты па якi

  х патрэбна было плацi

  ць,

  маладзi

  ковыя днi

  Месяцавыя (“л

  унныя”) меры час

  у – найстаражэйшыя. Лiк час

  у толькi па зварот

  у Месяца, што iснаваў

  у першабытным грамадстве, называўся месяцавым каляндаром. Дагэт

  уль захавалася ў побыце сялян завядзенка пачатак розных работ с

  уадносiць з пэўнымi квадратамi Месяца: маладзiк, веташок, падпоўня, поўня, зыход i г.д. Развiцце земляробства,

  жывелагадоўлi прывяло першабытнага чалавека да

  карыстання i большымi храналагiчнымi мерамi: сезонамi, гадамi. Так з’явiлiся ў старажытным свеце сонечна i сонечна-месяцавы каляндары. Апошнi ўжо змяшчаў некалькi

  месяцавых параў (прыблiзна 12,4). Праз шэраг гадоў

  дадавалi цэл

  ую месяцав

  ую пар

  у, каб прыблiзiць месяцавы год да сонечнага.

  Чалавецтва на працяг

  у свайго iснавання ўдасканальвала меры час

  у, каб каляндар лепш адпавядаў астранамiчнамў год

  У 46 годзе да н.э.

  у Старажытным Рыме, дзе дзейнiчаў складаны i нязр

  учны сонечна-месяцавы кал...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены